我們應對COVID-19
我們為應對COVID-19採取了一些調整,包括暫停住宅和小型企業客戶因未付款的服務中斷,並且僅繼續進行保護公共安全和減少森林火災的風險所需要的關鍵工作。了解更多. 如果您最近失業,即使您正在領取失業救濟金,也可能有資格通過我們的CARE或FERA計劃獲得降低能源費率

Emergency Preparedness (Kahandaan para sa Emergency)

Tumanggap ng mga Babala Pang-PSPS: Ipasok ang inyong address o zip code.

Maging Handa para sa mga Posibleng Emergency

Maaaring magkaroon ng emergency anumang oras. Matutulungan ninyo ang inyong pamilya na maging handa para sa sa anumang sitwasyong emergency gamit ang isang planong pangkaligtasan kung may emergency, ilang mga pangunahing supply [pantustos], at maagang pagpaplano, Maging bagyo man, lindol, o baha ang mararanasan natin, makakatulong sa lahat ang kahandaan upang mas maayos na makayanan ito at manatiling mas ligtas.

Ihanda ang Inyong Negosyo

Nagsusumikap kami talaga upang mapigilan ang mga pagpapatay ng kuryente, pero nangyayari pa rin ang mga iyon paminsan-minsan. Kung makakaranas kayo ng isang pagkawala ng kuryente sa inyong negosyo, naririto ang ilan sa mga tip [pabalita] pangkahandaan sa emergency.

Kaligtasan Ng Reserbang Generator

Ihanda ang Inyong Bahay

Mapapakinabangan nang husto ang konting pagpaplano at paghahanda at makakatulong sa pagpapanatiling ligtas ang inyong pamilya. Simulang alamin kung paano gagamitin ang mga fuse at breaker box sa inyong bahay, at mamuhunan sa mga kagamitang magpoprotekta laban sa biglang pagtaas ng kuryente o surge protectors upang maprotektahan ang inyong mga elektronikong gamit kung mawawalan ng kuryente. Tiyakin na angkop ang antas ng mga iyon para sa inyong mga elektronikong gamit.

Kaligtasan Ng Reserbang Generator

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Supply Kit: Anu-ano ang mga Kailangan Ninyo

Panatilihing madaling mabibitbit ang mga pangunahing pangangailangan — mula sa mga resetang gamot hanggang sa mga de-latang pagkain. Ito ang unang hakbang sa kahandaan para sa emergency. Magtago ng mahahalagang supply sa isang madaling puntahang lugar, upang mabilis ninyong makuha ang mga iyon, kahit pa madilim. Naririto ang mga kakailanganin ninyo:

Maging Handa Kung Mawawalan ng Kuryente

Kung mawawalan ng kuryente, palaging maganda na maging handa. Kahit na nawala ng kuryente para sa pagmementina o nawalan ng kuryente dahil sa isang hindi inaasahang bagyo, naririto ang ilang mga tip upang matulungan kayo na maghanda at mabawasan ang epekto hanggang sa bumalik na ang kuryente.

Mas madali ang maghanda para sa isang pagkawala ng kuryente kaysa inyong inaakala. Ang pagtatago ng ilang mga supply at ang maagang pagpaplano ay makakatulong upang mapanatiling kayo ay ligtas at kumportable.

Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs)

Kung mayroong matitindi at posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon, maaaring kailanganing tumawag kami ng isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

Manatiling nakaaalam tungkol sa mga pangyayaring PSPS at iba pang pagkawalan ng kuryente

Manatiling nakaaalam tungkol sa mga pangyayaring PSPS at iba pang pagkawalan ng kuryente. Pangasiwaan ang mga Pabalita >

Walang SCE account? Maaari pa rin kayong tumanggap ng mga pabalita tungkol sa pangyayaring PSPS-lamang para sa mga tiyak ng (mga) ZIP code.

Ang aming pangunahing kompanya, ang Edison International, ay nakikisosyo sa American Red Cross upang madagdagan ang kahandaan kung may emergency sa buong Katimugang California. Ang aming sama-samang gawain, PrepareSoCal ay tutulong sa pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao kung paano mananatiling ligtas at paano tutugon kung may mga emergency. HInihikayat namin kayo at ang mga mahal ninyo sa buhay na “Magka-kit. Magplano. Matuto” (“Get a Kit. Make a Plan. Be Informed").