My Account: Tận Dụng Nhờ Năng LượngGhi danh vào My Account (Tài Khoản của Tôi) để có được khả năng để chủ động việc sử dụng năng lượng của mình.

My Account (Tài Khoản của Tôi) có thể giúp quý vị bằng nhiều cách. Chỉ cần ghi danh để dễ dàng thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay lập tức và sử dụng công cụ quản lý năng lượng để tiết kiệm cho quý vị nhiều hơn nữa. Quý vị cũng có thể dùng SmartConnect® (Kết Nối Thông Minh), là kỹ nghệ đồng hồ đo điện thông minh kết nối quý vị với tương lai của hiệu quả năng lượng.

Hóa Đơn Không Giấy và Thanh Toán Trực Tuyến

Với My Account (Tài Khoản của Tôi), quý vị có thể tiết kiệm thời gian với hóa đơn không giấy. Chỉ cần đăng nhập để xem hóa đơn mới nhất trên mạng, bảo mật 24 giờ mỗi ngày. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để báo khi quý vị có hóa đơn mới – quý vị chỉ cần bấm vào để xem.

Nhờ Online Payment (Thanh Toán Trực Tuyến), quý vị có thể bảo mật và thuận tiện trả hóa đơn, với một trong nhiều lựa chọn thanh toán hóa đơn. Hoặc, quý vị có thể tận dụng Direct Payment (Thanh Toán Trực Tiếp) và an tâm rằng các hóa đơn của mình luôn được thanh toán đúng thời hạn.

Những người dùng My Account (Tài Khoản của Tôi) mà đã đăng ký rồi thì có thể đăng nhập và nhấp vào Hóa Đơn của Tôi & Thanh Toán để ghi danh qua tab Lựa Chọn Thanh Toán. Chưa Ghi Danh?

Hỗ Trợ Ngân Quỹ

Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ) là công cụ trực tuyến miễn phí và dễ sử dụng giúp quý vị lập mục tiêu sử dụng hàng tháng và chi dùng trong hạn mức nhờ báo cáo sử dụng và cảnh báo tự động.

Lập Giới Hạn: Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ) sẽ giúp quý vị đặt mục tiêu bằng cách tính toán mức trung bình hóa đơn mùa hè và mùa đông, để quý vị có thể đặt mục tiêu có thể thực hiện được. Sau đó, Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ) sẽ gửi cảnh báo để giúp quý vị giữ hạn mức hàng tháng bằng cách báo cho quý vị biết khi nào cần điều chỉnh – trước khi nhận được hóa đơn.

Giữ trong Hạn Mức: Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ) gửi cảnh báo để giúp quý vị chi dùng trong hạn mức bằng cách cung cấp thông tin quý vị cần để điều chỉnh cho đúng. Quý vị có thể chọn mức thường xuyên nhận thông báo – hàng tuần hoặc chỉ khi việc sử dụng năng lượng dự kiến vượt quá mục tiêu hàng tháng của quý vị – và cách thức quý vị muốn Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ) gửi cảnh báo. Quý vị có thể được thông báo qua thư điện tử, điện toại hoặc tin nhắn*, tùy xem cách nào là thuận tiện nhất.

Những người dùng My Account (Tài Khoản của Tôi) mà đã đăng ký rồi thì có thể đăng nhập vào Trung Tâm Tiết Kiệm. Chưa ghi danh?

*Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ) là dịch vụ miễn phí; tuy nhiên, nếu quý vị chọn thông báo qua tin nhắn, quý vị có thể phải trả phí cho hãng điện thoại của quý vị.

Báo Cáo Sử Dụng

Kết hợp với khả năng của Edison SmartConnect® (Kết Nối Thông Minh), My Account (Tài Khoản của Tôi) cho phép quý vị giám sát việc sử dụng điện và chi phí nhờ các bản báo cáo tùy chỉnh, dễ hiểu có thể theo dõi việc sử dụng hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng và thậm chí hàng năm. Cách thức như sau:

Theo Giờ. Tab đầu tiên của Báo Cáo Sử Dụng cho thấy mức trung bình hàng giờ của ngày hôm trước để quý vị có thể hiểu vì sao và khi nào quý vị sử dụng nhiều năng lượng nhất. Công cụ này cũng lập biểu đồ về nhiệt độ cao nhất ở bên ngoài để quý vị có thể thấy thời tiết ảnh hưởng thế nào đến việc sử dụng năng lượng của quý vị.

Từng Ngày. Quý vị cũng có thể xem mình sử dụng hết bao nhiêu năng lượng hàng ngày trong chu kỳ gửi hóa đơn hiện tại của mình bằng cách bấm vào tab Mới Đây (Recent). Quý vị cũng có thể xem chi phí hóa đơn cho đến hiện tại, tổng hóa đơn dự tính tiếp theo, và xem quý vị sẽ vượt hay chưa dùng tới mục tiêu chi dùng trong Budget Assistant (Hỗ Trợ Ngân Quỹ).

Khuynh Hướng Hàng Tháng.Muốn hiểu khuynh hướng sử dụng năng lượng của quý vị hàng tháng hoặc thậm chí từng năm? Tab Khuynh Hướng Hàng Tháng (Monthly Trends) cho phép quý vị so sánh từng tháng. Để xem chi tiết bất kỳ tháng nào, xin bấm vào tab Tháng Đã Lập Hóa Đơn (Billed Months) để xem chi tiết sử dụng điện hàng ngày trong bất kỳ chu kỳ lập hóa đơn nào trong vòng mười hai tháng qua. Quý vị cũng có thể xem tháng hiện tại so với cùng quãng thời gian này của hai năm vừa qua.

Kiểm Soát Nhiệt Độ. Báo cáo sử dụng cũng cho quý vị thấy để hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa nhiệt độ cao bên ngoài tại địa phương và việc sử dụng năng lượng của quý vị. Di chuyển chuột đến một tháng nào hoặc một ngày nào trên báo cáo để xem nhiệt độ cao của ngày đó; sự am hiểu về thời tiết bên ngoài ảnh hưởng đến việc quý vị sử dụng năng lượng ra sao có thể là công cụ quý giá để lên kế hoạch chi dùng trong hạn mức trong suốt các mùa.

Những người dùng My Account (Tài Khoản của Tôi) mà đã đăng ký rồi thì có thể đăng nhập và nhấp vào Báo Cáo Sử Dụng. Chưa ghi danh?

Thanh Toán Trực Tiếp

Khi đăng ký vào My Account (Tài Khoản của Tôi), quý vị có thể cân nhắc ghi danh thanh toán trực tiếp  công cụ này có thể giúp ích nếu quý vị thỉnh thoảng hay quên, thường đi xa, hay chỉ là muốn thêm phần an tâm khi biết rằng hóa đơn của mình luôn được trả đúng thời hạn. Mỗi tháng, tổng số tiền trên hóa đơn sẽ tự động được trừ vào tài khoản dùng chi phiếu của quý vị.

Những người dùng My Account (Tài Khoản của Tôi) mà đã đăng ký rồi thì có thể đăng nhập và nhấp vào Hóa Đơn của Tôi & Thanh Toán để ghi danh thông qua tab Lựa Chọn Thanh Toán. Chưa ghi danh?

Tính Hóa Đơn cho Người Thuê Nhà (Tenant Bill Calculation) cho Khu Nhà Di Động (Mobile Home Park)

Nếu quý vị là chủ của khu nhà di động, hãy tìm hiểu về cách SCE có thể giúp quý vị tính hóa đơn điện hàng tháng cho người thuê nhà của quý vị.