Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Hoàn Phí Máy Lạnh

Chúng Tôi Có

Cố Vấn Năng Lượng Nhà Cửa

Hãy để Cố Vấn Năng Lượng Nhà Cửa giúp quý vị tiết kiệm năng lượng nhiều hơn.

Hướng Dẫn Năng Lượng Nhà Cửa

Tìm hiểu về hiệu quả năng lượng với Hướng Dẫn Năng Lượng Nhà Cửa của chúng tôi.

  • Quý vị phải ký hợp đồng một năm với một nhà thầu đủ trình độ, cung cấp ít nhất hai lần dịch vụ bảo trì tại nhà để hội đủ điều kiện nhận $50 hoàn phí Hợp Ðồng Bảo Trì Phòng Ngừa Hư Hỏng
  • Nếu việc đánh giá máy lạnh cho thấy hệ thống của quý vị cần sửa chữa để tiết kiệm điện hơn và quý vị đồng ý cho một nhà thầu đủ trình độ thực hiện việc làm đó, quý vị hợp lệ nhận thêm $100 hoàn phí Tối Ưu Hóa Hệ Thống