Web Content Viewer (JSR 286)

Hồi Phí & Tiền Khích Lệ: Tiết Kiệm Được Đền Đáp

 

Hoàn phí $200 cho Động Cơ & Máy Bơm Nước Hồ Bơi Đa Tốc Độ Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí cho Máy Bơm Hồ Bơi & Động Cơ Đa Vận Tốc

Nếu nhà quý vị có hồ bơi, quý vị có thể được nhận $200 hồi phí nếu thay máy bơm chạy một hoặc hai vận tốc bằng kiểu Máy Bơm Hồ Bơi và Động Cơ Đa Vận Tốc hợp lệ. Tải xuống Thông Tin Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những tiêu chuẩn để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn và đang chờ cứu xét? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.


Điền Đơn Ngay

Những Kiểu Hợp Lệ & Thông Tin về Nhà Thầu Đóng

Danh Sách Máy Bơm Hồ Bơi và Động Cơ Đa Vận Tốc Hợp Lệ Được Nhận Hồi Phí $200 >

Các Nhà Thầu và Người Gắn Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc:

Cập Nhật Danh Sách Nhà Thầu và Người Gắn Máy Bơm Hồ Bơi Được Chứng Nhận 2016 >

Các Nhà Thầu Mới:
Nếu quý vị là nhà thầu và muốn tham gia đồng thời được nhận tiền khích lệ khi gắn Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc đạt tiêu chuẩn, SCE đòi hỏi quý vị phải tham dự Khóa Huấn Luyện cho Người Lắp Đặt Thiết Bị Hệ Thống Nước Được Chứng Nhận (CAEI). Có thể tìm các khóa huấn luyện trong fpsie.org.

Những Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc Đã Gắn trước khi học khóa huấn luyện sẽ không hợp lệ cho nhà thầu nhận tiền khích lệ.

Bình Nước Nóng và Bơm Nước chạy Điện và Gas Hoàn Phí tới $200 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Bình Nước Nóng Chạy Điện và Gas

Để được hồi phí $200, hãy mua và gắn loại Bình Nước Nóng Chạy Điện và Gas đạt tiêu chuẩn có Hệ Số Điện Năng từ 2.0 trở lên. Tải xuống Thông Tin về Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những đòi hỏi để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn và đang chờ cứu xét? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.


Điền Đơn Ngay

Danh Sách các Kiểu Được Chứng Nhận Đóng

Danh Sách Bình Nước Nóng Chạy Điện và Gas Đạt Tiêu Chuẩn SCE >

 

 

  • Hồi phí này là một phần trong chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Điện cho Gia Đình (HEER). HEER phục vụ theo thứ tự khách hàng nào nộp đơn trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc chương trình sẽ chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Chương trình được tài trợ bởi các khách hàng tiện ích của California và được quản trị bởi Southern California Edison dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Đọc Điều Khoản
  • Chiếu theo luật California, kiểu của một số loại đồ gia dụng phải được chứng nhận bởi Ủy Ban Năng Lượng California trước khi được bán hoặc đưa ra bán ở California. Trước khi mua đồ gia dụng, hãy tìm kiểu mà quý vị thích trong tài liệu lưu trữ của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Tài Liệu Lưu Trữ
  • Một số sản phẩm trong tài liệu lưu trữ của Ủy Ban Năng Lượng không hợp lệ để được nhận hồi phí của SCE vì không đáp ứng những đòi hỏi tiết kiệm nhiều năng lượng của chúng tôi.
  • Chương Trình Tái Chế Đồ Điện Gia Dụng đã chấm dứt. Ngày hợp lệ cuối cùng để xin hẹn đến chở tủ lạnh cũ đi tái chế là 31 tháng Ba, 2016.
  • Hiện nay đã hết hạn nhận hồi phí cho Tủ Lạnh hiệu ENERGY STAR(R). 31 tháng Ba, 2016 đã là ngày cuối cùng để mua sản phẩm hội đủ điều kiện. Các tủ lạnh mua và gắn từ ngày 1 tháng Giêng, 2016 đến ngày 31 tháng Ba, 2016 có thời hạn đến ngày 31 tháng Giêng, 2017 để nộp đơn xin nhận hồi phí.
Web Content Viewer (JSR 286)