Hoàn Phí & Tiền Khích Lệ: Tiết Kiệm Năng Lượng Đem Đến Nhiều Ích Lợi

Apply Online For Refrigerator Recycling Rebate

Tiền Khích Lệ Tái Chế Tủ Lạnh

Chúng tôi có khoản tiền khích lệ rất tuyệt, giúp cho việc vứt bỏ tủ lạnh hay tủ đá cũ của quý vị một cách dễ dàng và có trách nhiệm với môi trường. Chúng tôi sẽ tới chở tủ đi bỏ, miễn phí, và tháo rời tủ lạnh theo tiêu chuẩn Vứt Bỏ Đồ Gia Dụng Có Trách Nhiệm (RAD), và sau đó thưởng cho quý vị $50 tiền khích lệ. Lấy hẹn trực tuyến hoặc gọi 1-800-234-9722.

Apply Online For Refrigerator Rebate

ENERGY STAR® Qualified Refrigerator Rebate

An Energy Star Qualified Refrigerator can reduce your energy bill by up to $105 a year. For a $35 rebate, choose an ENERGY STAR® qualified refrigerator: for the $75 rebate, choose an ENERGY STAR’S Most Efficient Model. Download HEER Rebate Information to learn more about the rebate requirements. Already have an application in process? Check your status. 

View List of Qualified Models Hide List of Qualified Models

$35 ENERGY STAR® Qualified Refrigerators Product List >
$75 ENERGY STAR® Most Efficient Qualified Product List >

Apply Online For Refrigerator Rebate

Hoàn Phí Tủ Lạnh Đủ Tiêu Chuẩn ENERGY STAR®

Một chiếc Tủ Lạnh Đủ Tiêu Chuẩn Energy Star có thể giảm cho hóa đơn năng lượng của quý vị đến $105 mỗi năm. Để nhận khoản hoàn phí $35, hãy chọn loại tủ lạnh đủ tiêu chuẩn ENERGY STAR®. Để nhận khoản hoàn phí $75, hãy chọn Kiểu ENERGY STAR Tiết Kiệm Điện Nhiều Nhất. Tải Xuống Thông Tin Hoàn Phí HEER để tìm hiểu thêm về các điều kiện hoàn phí. Đã nộp đơn rồi và đang chờ kết quả? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.

Xem Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn Ẩn Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn

$35 Danh Sách Sản Phẩm ENERGY STAR® Đủ Tiêu Chuẩn >
$75 Danh Sách Sản Phẩm ENERGY STAR® Tiết Kiệm Điện Nhiều Nhất >

Apply Online For Pool Pump & Motor Rebate

Hoàn Phí Máy Bơm và Động Cơ Tốc Độ Biến Thiên cho Hồ Bơi

Nếu quý vị có hồ bơi tại căn nhà đơn của gia đình, quý vị có thể nhận hoàn phí $200 khi thay máy bơm một tốc độ hay hai tốc độ bằng kiểu Máy Bơm và Động Cơ Tốc Độ Biến Thiên cho Hồ Bơi. Tải Xuống Thông Tin Hoàn Phí HEER để tìm hiểu thêm về các điều kiện hoàn phí. Đã nộp đơn rồi và đang chờ kết quả? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.

Xem các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Nhà Thầu Ẩn các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Nhà Thầu

$200 Danh Sách Máy Bơm và Động Cơ Tốc Độ Biến Thiên cho Hồ Bơi Đủ Tiêu Chuẩn >

Nhà Thầu và Người Đặt Máy Bơm Tốc Độ Biến Thiên cho Hồ Bơi:

Quy định và điều kiện tiêu chuẩn chuyên môn mới của chương trình cho năm 2014 đã được thông báo vào tháng Ba cho tất cả các Nhà Thầu và Người Đặt Máy tham gia chương trình năm 2013. Nếu quý vị không nhận được email hoặc quý vị muốn tham gia, vui lòng gởi email cho HeerApplication@sce.com và điền "Thông Tin Nhà Thầu" vào chủ chủ đề email.

Trong năm 2014, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị dự Khóa Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ cho Người Đặt Thiết Bị Dưới Nước. Quý vị có thể tìm được các khóa học tại fpsie.org. Máy Bơm Tốc Độ Biến Thiên cho Hồ Bơi Đã Lắp Đặt trước khi học khóa đào tạo sẽ không hội đủ tiêu chuẩn nhận $100 tiền khích lệ dành cho nhà thầu.

Apply Online For Evaporative Cooler Rebate

Hoàn Phí Quạt Hơi Nước

Hệ thống quạt hơi nước là một hệ thống có hiệu suất năng lượng rất cao để thay thế hệ thống điều hòa không khí trung tâm truyền thống, và hệ thống này hoạt động tốt nhất trong khí hậu khô và ấm áp như ở tại Miền Nam California. Nếu quý vị mua và lắp đặt một hệ thống Quạt Hơi Nước đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận khoản hoàn phí $300. Lắp thêm vài bộ giảm áp hoặc mái hắt cho Quạt Hơi Nước và quý vị có thể nhận khoản hoàn phí $400. Tải Xuống Đơn Ghi Danh Hoàn Phí HVAC HEER để tìm hiểu thêm về các điều kiện hoàn phí. Đã nộp đơn rồi và đang chờ kết quả? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.

Xem Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn Ẩn Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn

$300 or $400 Qualified Energy Efficient Ducted Evaporative Cooler Product List

Máy Quạt Hơi Nước cho Cửa Sổ

Máy quạt hơi nước cho cửa sổ là thay thế hiệu quả cho máy điều hòa không khí trung tâm truyền thống. Nếu quý vị mua và lắp đặt Máy Quạt Hơi Nước cho Cửa Sổ đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận khoản hoàn phí $200. Hăy Tải Xuống Đơn Xin Hoàn Phí HVAC HEER để tìm hiểu thêm về những điều kiện nhận hoàn phí. Đã nộp đơn rồi và đang chờ kết quả? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.

Xem Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn Ẩn Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn

SCE Qualified Energy Efficient Window Evaporative Cooler Product List

Apply Online For Clothes Washer Rebate

Hoàn Phí Máy Giặt Quần Áo ENERGY STAR® Đủ Tiêu Chuẩn

Nếu căn nhà của quý vị có bình nước nóng dùng điện, thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản hoàn phí $50 nếu quý vị mua và lắp đặt một Máy Giặt Quần Áo ENERGY STAR® Đủ Tiêu Chuẩn. Tải Xuống Thông Tin Hoàn Phí HEER để tìm hiểu thêm về các điều kiện hoàn phí. Đã nộp đơn rồi và đang chờ kết quả? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.

Hoàn Phí Máy Giặt Quần Áo ENERGY STAR® Đủ Tiêu Chuẩn Nộp Đơn Ngay
Xem Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn Ẩn Danh Sách các Kiểu Đủ Tiêu Chuẩn

Danh Sách Những Máy Giặt Hiệu Energy Star Đủ Tiêu Chuẩn Nhận $50 >

Lưu Ý: Nếu máy giặt của quý vị được liệt kê trong danh sách này, thì đó là loại được "Energy Star Chứng Nhận". Trước khi làm đơn nhận hồi phí, xin nhớ sử dụng Hệ Thống Nước Nóng Bằng Điện để dẫn nước nóng đến máy giặt trong nhà. Nếu nhà quý vị dùng Hệ Thống Nước Nóng Bằng Gas, hãy gởi đơn nhận hồi phí đến Hãng Gas địa phương của quý vị.

Hybrid Electric Heat Pump Water Heater

For a $200 rebate, purchase and install a qualifying Hybrid Electric Heat Pump Water Heater model with an Energy Factor of 2.0 or greater. Download HEER Rebate Information to learn more about the rebate requirements. Already have an application in process? Check your status.

View List of Certified Models Close

SCE Qualified Hybrid Electric Heat Pump Water Heater Product List >

Apply Online For AC Installation and Maintenance Rebate

Hoàn Phí Máy Lạnh

Nâng cấp và bảo dưỡng máy lạnh có thể tạo nên khoản tiết kiệm lớn trên hóa đơn của quý vị sau một thời gian. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể tận dụng những khoản tiền khích lệ ngay bây giờ. Lắp đặt hay tối ưu hóa một hệ thống điều hòa không khí đủ tiêu chuẩn và nhận khoản hoàn phí lên đến $1,100. Tuân theo các điều kiện của chương trình bảo dưỡng của chúng tôi và quý vị có thể lấy lại tới $200.
 

Chương Trình Đổi Đèn

Qua chương trình Đổi Đèn của chúng tôi, quý vị có thể đổi đèn halogen và đèn nóng sáng đủ tiêu chuẩn để lấy đèn huỳnh quang tiết kiệm điện nhiều nhất theo xếp hạng của ENERGY STAR®. Chỉ cần đem đèn cũ của quý vị tới một trong những ngày theo lịch của chúng tôi để tham gia chương trình và sau đó xem đèn tiết kiệm điện mới của quý vị giảm nhẹ bớt hóa đơn của mình!


  • Chương trình hoàn phí này là một phần của chương trình Hoàn Phí Tiết Kiệm Năng Lượng tại Nhà (HEER). HEER được cung cấp theo thứ tự ai đến trước được phục vụ trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hay chương trình được chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng tiện ích của California và được Southern California Edison quản lý dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Đọc Điều Khoản
  • Theo pháp luật của California, những kiểu của một số đồ gia dụng phải được chứng nhận bởi Ủy Ban Năng Lượng California trước khi được bán hay chào bán tại California. Trước khi mua đồ gia dụng, hãy vào cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng để tìm kiểu đồ gia dụng mà quý vị muốn mua. Xem Cơ Sở Dữ Liệu
  • Vài sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng không đủ tiêu chuẩn nhận hoàn phí của SCE do không đáp ứng được các điều kiện tiết kiệm năng lượng cao của chúng tôi.