Web Content Viewer (JSR 286)

EnergyGuide & ENERGY STAR®: Nhãn Hiệu Tiết Kiệm

EnergyGuide: Theo Nhãn Màu Vàng

EnergyGuide Là Gì?

Nếu quý vị đã đi tìm mua đồ gia dụng, quý vị có thể đã nhìn thấy EnergyGuide màu vàng tươi. Nhãn hiệu này sẽ cho quý vị biết một đồ gia dụng sử dụng hết bao nhiêu năng lượng và có thể giúp quý vị so sánh mức sử dụng năng lượng của các kiểu khác nhau.

Chi phí trên nhãn EnergyGuide dựa theo giá điện trung bình toàn quốc và mức sử dụng năng lượng trung bình của đồ gia dụng đó.1 Chi phí của quý vị phụ thuộc vào giá điện quý vị phải trả và mức độ quý vị thường xuyên sử dụng đồ gia dụng đó.

Tôi Đọc Nhãn Hiệu EnergyGuide Như Thế Nào?

Nếu quý vị đã đi tìm mua đồ gia dụng, quý vị có thể đã nhìn thấy EnergyGuide màu vàng tươi. Nhãn hiệu này sẽ cho quý vị biết một đồ gia dụng sử dụng hết bao nhiêu năng lượng và có thể giúp quý vị so sánh mức sử dụng năng lượng của các kiểu khác nhau.

Chi phí trên nhãn EnergyGuide dựa theo giá điện trung bình toàn quốc và mức sử dụng năng lượng trung bình của đồ gia dụng đó. Chi phí của quý vị phụ thuộc vào giá điện quý vị phải trả và mức độ quý vị thường xuyên sử dụng đồ gia dụng đó.

 

ENERGY STAR®: Danh Sách Tiết Kiệm Bảng A

ENERGY STAR® Là Gì?

EnergyStar® là chương trình hợp tác giữa U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) với U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Chương trình đặt ra các tiêu chuẩn tiết kiệm tối thiểu cho đồ gia dụng và sản phẩm xây dựng cũng như xác định và dán nhãn cho các mẫu sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhất và có sẵn trên thị trường.


 

Tại Sao Tôi Nên Mua Đồ Gia Dụng ENERGY STAR®?

Tiêu chuẩn của EnergyStar® còn nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn của liên bang, và khác nhau đối với từng loại sản phẩm.2 Để nhận được nhãn hiệu EnergyStar, sản phẩm phải đáp ứng được các hướng dẫn nghiêm ngặt về tiết kiệm năng lượng do U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) và U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ) thiết lập.

Tùy theo các lựa chọn tiết kiệm năng lượng, gia đình quý vị có thể tiết kiệm tới 30% trên hóa đơn năng lượng (tương đương với việc tiết kiệm giảm khí thải độc hại) mà không hề mất đi các tính năng, phong cách, hoặc sự thoải mái. EnergyStar là công cụ có thể giúp quý vị lựa chọn tiết kiệm năng lượng trong khi mua đồ gia dụng.

Có thể tìm danh sách các sản phẩm hội đủ điều kiện trên mạng tạienergystar.gov.

1Federal Trade Commission. (2008). Energy Guidance: Appliance Shopping with EnergyGuide Label. Retrieved October 9, 2012, from http://ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/homes/rea14.shtm
2ENERGY STAR®. How A Product Earns the ENERGY STAR Label. Retrieved October 4, 2012, from http://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_how_earn

Web Content Viewer (JSR 286)