Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

At this time, the majority of customers have been restored. We will continue to test the system and customers may experience intermittent outages. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Read the story >

Chào Mừng Quý Vị ðến với Hýớng Dẫn Nãng Lýợng tại Nhà

Trang này không dành cho máy móc cầm tay. Xin vui lòng xem trang này bằng máy điện toán để bàn.