Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Khích Lệ Tự Phát Điện

Muốn tự phát điện và giảm tổng lượng khí thải carbon của quý vị? Chương Trình Khích Lệ Tự Phát Điện (SGIP) của SCE có các khoản hoàn phí cho khách hàng lắp đặt thiết bị tự phát điện mới, hội đủ điều kiện tại sơ sở của quý vị để bù vào việc sử dụng riêng của mình.

 

Sơ Lược về Chương Trình

Thiết Kế cho Nhu Cầu của Quý Vị

Nếu quý vị muốn tạo ra điện cho riêng mình, thì Chương Trình Khích Lệ Tự Phát Điện (SGIP) có thể là một lựa chọn tốt cho doanh nghiệp của quý vị. SGIP có các khoản hoàn phí cho khách hàng cư dân, thương mại, công nghiệp, chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận nào lắp đặt các loại phát điện được phân phối hội đủ điều kiện để đáp ứng tất cả hoặc một phần nhu cầu năng lượng của riêng họ.

SGIP có thể giúp giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính, đồng thời giúp giảm nhu cầu của hệ thống điện, đổi lại giúp giảm bớt nhu cầu xây dựng nhà máy phát điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch tốn kém.

Có nhiều khoản hoàn phí dựa trên loại kỹ thuật mà quý vị sử dụng và mức năng lượng mà quý vị tạo ra. Cuốn Sổ Tay SGIP (PDF) có hướng dẫn chi tiết về chương trình, và sẽ trả lời cho các câu hỏi mà quý vị có thể có về thiết bị và các khoản hoàn phí.

Các Kỹ Thuật Điện Năng Hội Đủ Điều Kiện

Có hoàn phí SGIP cho việc phát ra năng lượng có liên quan tới gió, pin nhiên liệu, nhiệt từ chất thải, và CHP thông thường. Các khoản hoàn phí cũng được cung cấp cho sự lưu trữ năng lượng tiên tiến, đứng một mình cũng như cặp đôi với các kỹ thuật hoặc năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện SGIP.

  • Chỉ có thiết bị hiện có bán và mới từ xưởng chế tạo ra là hội đủ điều kiện nhận hoàn phí, thiết bị này tùy thuộc vào loại hệ thống, kích cỡ, nguồn nhiên liệu và các chi phí xuất túi.
  • Các thiết bị làm lại hoặc sửa đổi lại không hội đủ điều kiện để nhận hoàn phí theo chương trình này.
  • Không có các tiêu chuẩn tối thiểu về kích cỡ cho các kỹ thuật hội đủ điều kiện SGIP.
  • Không có giới hạn tối đa về kích cỡ của hệ thống, mặc dù số tiền khích lệ được đạt ở mức 3 MW tối đa.
  • Thiết bị phát điện hội đủ điều kiện phải được chứng nhận để hoạt động song song với hệ thống lưới điện (không phải là phát điện dự phòng) và đáp ứng các tiêu chuẩn khác được thiết lập bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC).

Các khoản hoàn phí cho năng lượng mặt trời hiện được điều hành theo chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California của SCE.

 

Mức Tiền Khích Lệ & Giá Biểu

Tính Toán về Hoàn Phí của Quý Vị

Sự hội đủ điều kiện để tham gia SGIP được dựa trên sự giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Các kỹ thuật tự phát điện hội đủ điều kiện cho chương trình được nhóm lại thành ba mức độ khích lệ như cho thấy trong Bảng 1-1.

Bảng 1-1 Mức Khích Lệ Căn Bản cho Kỹ Thuật Hội Đủ Điều Kiện
  Loại Kỹ Thuật Tiền Khích Lệ ($/W)

Phục Hồi Năng Lượng Tái Tạo và Từ Chất Thải

Động Cơ Gió (Wind Turbine)

$1.19

Phục Hồi Năng Lượng Tái Tạo và Từ Chất Thải

Các Kỹ Thuật Lấy Nhiệt Từ Chất Thải Để Tạo Ra Điện

$1.19

Phục Hồi Năng Lượng Tái Tạo và Từ Chất Thải

Động Cơ Giảm Thiểu Áp Lực

$1.19

CHP Thông Thường Không Thể Tái Tạo

Động Cơ Đốt Trong - CHP

$0.48

CHP Thông Thường Không Thể Tái Tạo

Động Cơ Cỡ Nhỏ - CHP

$0.48

CHP Thông Thường Không Thể Tái Tạo

Động Cơ Khí

$0.48

Kỹ Thuật Mới Nổi

Lưu Trữ Năng Lượng Cấp Cao1

$1.80

Kỹ Thuật Mới Nổi

Hơi đốt sinh học2

$1.80

Kỹ Thuật Mới Nổi

Pin Điện – CHP hoặc Chỉ cho Điện

$2.03

1Đứng một mình hoặc cặp đôi với PV dùng năng lượng mặt trời hoặc bất cứ kỹ thuật SGIP nào khác hội đủ điều kiện.
2Khích lệ hơi đốt sinh học là phần thêm vào có thể được sử dụng kết hợp với các pin điện hoặc bất cứ kỹ thuật thông thường nào của CHP.

Mức Tiền Khích Lệ theo Bậc

Đối với các dự án lớn hơn 1 MW lên đến 3 MW, tiền khích lệ được định ra trong bảng trên giảm dần theo lịch biểu trong bảng dưới đây.

Mức Tiền Khích Lệ theo Bậc cho các Dự Án lên đến 3 MW.
Công Suất Mức Tiền Khích Lệ (Số Phần Trăm So với Mức Căn Bản)

0 - 1 MW

100%

>1 MW - 2 MW

50%

>2 MW - 3 MW

25%

Các khoản hoàn phí được thanh toán cho công suất của hệ thống lên đến 3 MW, bao gồm công suất phát điện hiện hữu đã từng nhận các khoản khích lệ của SGIP trước đó.

Các Tài Liệu cho Đơn Xin

Bắt Đầu
Đối với đa số các cơ sở kinh doanh, việc làm đơn xin SGIP là một quy trình ba bước:

Bảo Lưu Khoản Khích Lệ SGIP
Để bắt đầu quy trình làm đơn xin và bảo lưu khoản hoàn phí SGIP của quý vị, quý vị sẽ cần nộp các mẫu và giấy tờ sau đây. Yêu cầu xin bảo lưu của quý vị sẽ được duyệt bởi một Quản Trị Viên Chương Trình SGIP và quý vị sẽ nhận Thư Bảo Lưu Có Điều Kiện một khi tất cả các mẫu đơn đã nhận được và chấp thuận.

Xem Sổ Tay SGIP để biết các tài liệu khác áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị và loại phát ra năng lượng.

Trình Ra Bằng Chứng các Mốc của Dự Án

Các đoàn thể không phải công cộng có 60 ngày lịch kể từ ngày ghi trên Thư Bảo Lưu Có Điều Kiện để thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn về Bằng Chứng Cột Mốc Dự Án (PPM) và để nộp lên các giấy tờ đã điền đầy đủ sau đây:

Xem Sổ Tay SGIP để biết danh sách đầy đủ các tài liệu PPM theo yêu cầu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị và loại phát ra năng lượng.

Yêu Cầu Tiền Khích Lệ của Quý Vị

Một khi dự án tự phát điện của quý vị đã hoàn tất, quý vị có thể yêu cầu được trả một khoản hoàn phí qua việc dùng Mẫu Đơn Yêu Cầu Tiền Khích Lệ và các giấy tờ hỗ trợ.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Tiền Khích Lệ (Excel)
Phân Tích Chi Phí của Dự Án (Excel)
Tờ Khai Chi Phí của Dự Án (Word)
Thư Bảo Trì Được Hoạch Định (Word)

Xem Sổ Tay SGIP để biết danh sách đầy đủ các tài liệu ICF theo yêu cầu áp dụng cho kinh doanh của quý vị và loại phát ra năng lượng.