Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

At this time, the majority of customers have been restored. A plan has been developed to assess and temperature test the underground system in downtown Long Beach. Crews will perform these inspections throughout the city and unless we discover additional problems, we anticipate having everyone’s service restored by 6 p.m. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Tự Phát Năng Lượng

Cho dù quý vị muốn bổ sung cho lượng mà chúng tôi cung cấp cho quý vị hoặc áp dụng một lối sống tiết kiệm hơn, quý vị có các lựa chọn tự tạo ra điện cho mình. Từ năng lượng mặt trời tới năng lượng được tạo ra bởi gió, cho tới các hệ thống pin nhiên liệu, quý vị có năng lực và cơ hội được hưởng các khoản khích lệ kèm theo.

Tạo Ra Một Số Lựa Chọn

Nhu cầu về năng lượng tùy theo khí hậu và lối sống. Một số khách hàng của chúng tôi chọn tự tạo ra năng lượng trong thời gian có nhu cầu điện ở mức cao điểm, khi các mức giá cao hơn; những người khác muốn có các lợi ích về môi trường từ năng lượng tái tạo. Cùng phát điện hoặc kết hợp với nhiệt và các ứng dụng điện cũng là các lựa chọn cho những khách hàng nào cần tiếp cận với hơi nước hoặc các dạng thức khác về năng lượng nhiệt.

Chương Trình Khích Lệ Tự Tạo Ra Điện

Nếu quý vị là khách hàng SCE và muốn giảm thiểu nhu cầu điện tại địa điểm của mình, quý vị có thể nhận khoản khích lệ bằng tiền mặt từ 50 xu tới $4.25 cho mỗi watt khi tự lắp đặt thiết bị phát điện hội đủ điều kiện theo Chương Trình Khích Lệ Tự Tạo Ra Điện (SGIP) của SCE.

Nhận Khoản Tín Dụng cho Tái Tạo Năng Lượng

Qua Đo Tổng Năng Lượng (NEM), chúng tôi theo dõi sự chênh lệch giữa điện mà quý vị tạo ra qua hệ thống năng lượng mặt trời của nhà quý vị hoặc các nguồn năng lượng tái tạo khác, và điện mà quý vị sử dụng qua SCE. Quý vị sẽ thấy hóa đơn năng lượng thấp hơn, và nếu quý vị tạo ra được nhiều điện hơn là mình dùng, quý vị sẽ được hưởng các khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn.

Một dịch vụ khác có thể tạo ra khoản tín dụng tương tự như NEM là Đo Tổng Năng Lượng Ảo (VNM).VNM cung cấp các lợi ích tương đương của các cơ sở tái tạo năng lượng cho các cơ sở nhiều đơn vị hội đủ điều kiện.