Web Content Viewer (JSR 286)

Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF)

Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng – Đó là gì?

Thời buổi kinh tế khó khăn ngày nay đã làm cho người dân California phải khốn khổ. Nhiều người láng giềng của chúng tôi cần sự giúp đỡ để trả hóa đơn năng lượng của họ—đặc biệt là những người già và các gia đình có con trẻ.

The United Way và SCE cùng hợp tác để cung cấp lên đến $100 mỗi thời kỳ 12 tháng cho các khách hàng hội đủ điều kiện đang gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn điện của họ.

Cách Hiến Tặng - Hiến Tặng Khoản Khấu Trừ Thuế Hôm Nay

1. Bằng Hóa Đơn của Quý Vị

Ghi danh vào Chương Trình "Lấy Chẵn": chúng tôi sẽ tự động lấy chẵn hóa đơn hàng tháng của quý vị bằng cách làm tròn tới đồng đô la kế tiếp và hiến tặng số sai biệt. Hoặc, thực hiện một cuộc hiến tặng một lần hoặc tái diễn tùy theo sự lựa chọn của quý vị.


2. Bằng Thẻ Tín Dụng

Muốn hiến tặng trực tiếp? Qua United Way, quý vị có thể hiến tặng một cách đơn giản và an toàn cho quỹ Trợ Giúp Năng Lượng sử dụng thẻ tín dụng của mình, với số tiền thích hợp cho quý vị.


3. Gửi chi phiếu

Chúng tôi vui mừng nhận hiến tặng một lần của quý vị bằng chi phiếu hoặc money order gửi qua bưu điện tới:

Energy Assistance Fund
1515 Walnut Grove Ave., 2nd Floor
Rosemead, CA 91770.


Cách Làm Đơn – Nhận Sự Giúp Đỡ

Các Đối Tác của Chúng Tôi

Chúng tôi làm việc với United Way và hơn 80 tổ chức tại cộng đồng, giúp cho các khách hàng hội đủ điều kiện làm đơn xin trợ giúp.

Để hội đủ điều kiện, hóa đơn SCE phải đứng tên của quý vị và địa chỉ trên hóa đơn phải là nơi cư ngụ chính của quý vị. Quý vị cũng phải đáp ứng một số hướng dẫn về lợi tức.  

Liên lạc với một trong các cơ quan cộng đồng có tham gia ở gần với quý vị để tìm hiểu thêm.

 
Maximum Household Income
Effective June 1, 2015
Number of Persons in Household Total Combined Annual Income

1 to 2

Up to $31,860

3

Up to $40,180

4

Up to $48,500

5

Up to $56,820

6

Up to $65,140

7

Up to $73,460

8

Up to $81,780

Each additional person

$8,320

Bắt Đầu
Web Content Viewer (JSR 286)