Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Phí theo Đầu Người CARE & FERA

 

 

Chương Trình Phí theo Đầu Người

Chúng tôi vui vẻ bồi hoàn cho các tổ chức giúp các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức được trợ giúp qua chương trình CARE hoặc FERA. Nếu tổ chức của quý vị tận hiến các nguồn tài nguyên cho các cá nhân và gia đình ghi danh vào các chương trình này, quý vị có thể được hưởng phí theo đầu người để bổ sung vào các chi tiêu của quý vị, từ $1 tới mức tối đa là $20.

Theo Dự Án Phí theo Đầu Người, Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đã cho phép SCE trả phí theo đầu người cho các tổ chức có tham gia cho mỗi khách hàng mới mà họ giúp ghi danh vào Chương trình CARE hoặc FERA. Dự án này nhằm khích lệ các tổ chức trong cộng đồng cộng tác với SCE để giúp cho số khách hàng khó liên lạc được nhất ghi danh vào Chương trình CARE hoặc FERA.

Phí theo đầu người bồi hoàn cho các đoàn thể về những công việc phụ thêm có liên quan tới việc trợ giúp cho khách hàng điền đơn xin vào Chương Trình CARE/FERA. Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2013, CPUC đã cho phép mức phí lên đến $20. Phí theo đầu người chỉ được trả cho những khách hàng nào thực sự ghi danh vào Chương trình CARE hoặc FERA do sự trợ giúp của một cơ quan; Phí theo đầu người không được thanh toán cho:

  1. Bất cứ các nỗ lực nào không đem lại việc ghi danh một khách hàng vào Chương Trình CARE hoặc FERA.
  2. Các đơn xin bị từ chối do thiếu sót, không hội đủ điều kiện, khó đọc, hoặc các lý do khác.
  3. Các đơn nhận được của những khách hàng đã tham gia vào Chương Trình CARE hoặc FERA.

Cách Trở Thành một Cơ Quan theo Đầu Người của SCE

To participate in the CARE Capitation Fee program, email us at careandferacap@sce.com.

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)