Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình CARE/FERA

Những chi phí hàng ngày có thể ảnh hưởng đến một số gia đình so với những người khác. Đó là lý do mà chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) và chương trình Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) có thể giúp. CARE và FERA có chương trình giảm giá điện hàng tháng trợ giúp cho những gia đình có lợi tức thấp.

Nộp Đơn Ngay

Kiểm Tra Tình Trạng Ghi Danh của Quý Vị

Có Hai Cách Để Được Hợp Lệ

 1. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE nếu quý vị hay gia đình quý vị có người đang hưởng một trong những chương trình trợ cấp xã hội hợp lệ dưới đây.
Xem Chương Trình Đóng Chương Trình
 • Medi-Cal/Medicaid
 • CalFresh/SNAP (Food Stamps)
 • CalWorks (TANF)/TANF của Bộ Lạc
 • WIC
 • Chương Trình Medi-Cal cho Families (Healthy Families A&B)
 • LIHEAP
 • Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI)
 • Chương Trình Bữa Ăn Trưa tại Trường trên Toàn Quốc (NSLP)
 • Trợ Cấp Tổng Quát của Phòng Sự Vụ Người Mỹ Da Đỏ
 • Chương Trình Head Start cho Những Người Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức (Chỉ Dành cho Bộ Lạc)
 
 1. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện hưởng CARE hoặc FERA nếu quý vị đáp ứng quy định về lợi tức trong bảng bên dưới. Quý vị đã ghi danh? Xin nhớ kiểm tra để biết quý vị vẫn hợp lệ theo bảng quy định bên dưới.
Xem Mức Lợi Tức Quy Định Đóng Mức Lợi Tức Quy Định
Lợi Tức Tối Đa của Gia Đình
Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày 1 Tháng Sáu, 2017
Số Người trong Gia Đình Tổng Số Lợi Tức Cộng Chung Hàng Năm của Chương Trình CARE Tổng Số Lợi Tức Cộng Chung Hàng Năm của Chương Trình FERA

1 đến 2

Cho đến $32,480

Không Đủ Điều Kiện

3

Cho đến $40,840

$40,841 - $51,050

4

Cho đến $49,200

$49,201 - $61,500

5

Cho đến $57,560

$57,561 - $71,950

6

Cho đến $65,920

$65,921 - $82,400

7

Cho đến $74,280

$74,281 - $92,850

8

Cho đến $82,640

$82,641 - $103,300

Thêm mỗi một người cộng

$8,360

$8,360 - $10,450

 

Tái Xác Nhận

Nếu quý vị nhận được Thông Báo Tái Xác Nhận, quý vị có thể ghi danh lại.

 

 

Xác Nhận Sau Khi Ghi Danh

Là người tham gia chương trình CARE, quý vị có thể được yêu cầu chứng minh rằng quý vị đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình.
Tìm Hiểu Thêm

 

Những Người Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức

Nếu nhà quý vị có đồng hồ điện riêng, và quý vị hội đủ điều kiện về lợi tức của CARE/FERA, quý vị có thể nộp đơn trên mạng điện toán, hoặc tải đơn xuống ngay hôm nay.

Nộp Đơn trên Mạng Điện ToánNhững Người Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức

Nộp Đơn Qua Bưu Điện
In - Lớn
In - Bình Thường

Người Thuê Nhà Có Đồng Hồ Điện Phụ

Quý vị là người ở thuê hội đủ điều kiện về lợi tức cư ngụ trong khu chung cư, khu nhà lưu động, khu nhà RV hoặc ở bến du thuyền là người nhận được hóa đơn trực tiếp từ chủ nhà?

Nộp Đơn trên Mạng Điện ToánNgười Thuê Nhà Có Đồng Hồ Điện Phụ

Nộp Đơn qua Bưu Điện Người Thuê Nhà Có Đồng Hồ Điện Phụ

Khu Nhà Ở Bất Vụ Lợi

Tìm hiểu xem khu chung cư của quý vị có được miễn thuế hay không, chẳng hạn như nơi tạm trú cho người vô gia cư, nơi chăm sóc nhân đạo cho bệnh nhân nặng, hoặc nơi tạm trú cho phụ nữ, hoặc khu chung cư đủ điều kiện trong chương trình CARE.

Nộp Đơn qua Bưu ĐiệnKhu Nhà Ở Bất Vụ Lợi

Chương Trình Thù Lao Khi Giúp Khách Hàng Ghi Danh

Có phải quý vị có khu chung cư bất vụ lợi muốn biết thêm về Chương Trình Thù Lao Khi Giúp Khách Hàng Ghi Danh của chúng tôi? Chúng tôi có thể giúp.

Web Content Viewer (JSR 286)