Web Content Viewer (JSR 286)

Chúng Tôi Quan Tâm: CARE & FERA

Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ

Quý vị cần trợ giúp? Thông qua các chương trình CARE và FERA quý vị có thể hợp lệ được giảm giá hàng tháng trên hóa đơn của mình.

CARE & FERANộp Đơn Ngay

Nếu đang gặp khó khăn để lo cho cuộc sống, quý vị có thể hợp lệ hưởng chương trình giá biểu hầu có thể giúp quý vị tiết kiệm trên hóa đơn điện của mình. Chúng tôi có chương trình Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế Của California (CARE) và Hỗ Trợ Giá Điện Cho Gia Đình (FERA) để cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện về thu nhập của chúng tôi sự giúp đỡ rất cần thiết.

Quý vị đã nộp đơn rồi và cần kiểm tra tình trạng đơn?

Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị

There Are Two Ways to Qualify

 1. You can qualify for CARE if you or someone in your home participates in at least one of the eligible public assistance programs listed below.
View Programs Hide Programs
 • Medi-Cal/Medicaid
 • CalFresh/SNAP (Food Stamps)
 • CalWorks (TANF)/Tribal TANF
 • WIC
 • Medi-Cal for Families (Healthy Families A&B)
 • LIHEAP
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • National School Lunch Program (NSLP)
 • Bureau of Indian Affairs General Assistance
 • Head Start Income Eligible (Tribal Only)
 
 1. You can also qualify for CARE or FERA if you meet the income guideline qualifications listed in the chart below. Already enrolled? Make sure you still qualify in the chart provided below.
View Income Guidelines Hide Income Guidelines
Maximum Household Income
Effective June 1, 2015
Number of Persons in Household Total Combined Annual Income CARE Total Combined Annual Income FERA

1 to 2

Up to $31,860

Not Eligible

3

Up to $40,180

$40,181 - $50,225

4

Up to $48,500

$48,501 - $60,625

5

Up to $56,820

$56,821 - $71,025

6

Up to $65,140

$65,141 - $81,425

7

Up to $73,460

$73,461 - $91,825

8

Up to $81,780

$81,781 - $102,225

Each additional person

$8,320

$8,320 - $10,400

Quý Vị Có Hợp Lệ Không?

Nếu quý vị đang nghĩ tới việc nộp đơn xin hỗ trợ hóa đơn CARE, quý vị có thể dễ dàng xem mình có hợp lệ không. Có hai cách để hội đủ điều kiện cho chương trình.

 1. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho CARE nếu quý vị hoặc người nào đó trong nhà tham gia ít nhất một trong số chương trình hỗ trợ công cộng được liệt kê sau đây.
   
  • Medi-Cal/Medicade
  • CalFresh/SNAP (Phiếu Thực Phẩm)
  • CalWorks (TANF)/TANF Cho Bộ Lạc
  • WIC
  • Medi-Cal Cho Gia Đình (Gia Đình Khỏe Mạnh Loại A và B)
  • LIHEAP
  • Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh (SSI)
  • Chương Trình Quốc Gia Ăn Trưa tại Trường (NSLP)
  • Hỗ Trợ Tổng Quát Của Phòng Sự Vụ Thổ Dân Da Đỏ
  • Hợp Lệ Về Thu Nhập Cho Head Start (Chỉ Dành Cho Bộ Lạc)
   
 2. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện cho CARE hoặc FERA nếu quý vị đáp ứng được các điều kiện trong bản hướng dẫn thu nhập được liệt kê trên biểu đồ sau đây. Quý vị đã ghi danh rồi? Xem biểu đồ sau đây để bảo đảm quý vị vẫn còn đủ điều kiện.
Thêm Ít hơn
Thu Nhập Tối Đa Cho Gia Đình
Có hiệu lực ngày 1 tháng Sáu, 2015
Số Người Trong Hộ Gia Đình Tổng Thu Nhập Hàng Năm CARE Tổng Thu Nhập Hàng Năm FERA

1 to 2

Lên tới $31,860

Not Eligible

3

Lên tới $40,180

$40,181 - $50,225

4

Lên tới $48,500

$48,501 - $60,625

5

Lên tới $56,820

$56,821 - $71,025

6

Lên tới $65,140

$65,141 - $81,425

7

Lên tới $73,460

$73,461 - $91,825

8

Lên tới $81,780

$81,781 - $102,225

Thêm mỗi người

$8,320

$8,320 - $10,400

Những Người Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập

Nếu nhà của quý vị có đồng hồ đo điện riêng, và quý vị đáp ứng các điều kiện về thu nhập thì quý vị có thể nộp đơn trực tuyến, tải xuống mẫu đơn hoặc mẫu đơn với chữ lớn để đọc dễ dàng.


Người Thuê Nhà Đo Chung Điện

Quý vị có phải là người thuê nhà đủ điều kiện về thu nhập đang sống trong tòa nhà chung cư, khu nhà lưu động, khu cư dân sống trong xe RV hoặc sống trên bến du thuyền và được chủ nhà lập hóa đơn điện trực tiếp?

Nộp Đơn Ngay


Cơ Sở Sống Tập Thể Phi Lợi Nhuận

Tìm hiểu xem cơ sở sống tập thể miễn thuế, nơi cư trú cho người vô gia cư, nơi chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối hoặc nơi trú ẩn cho phụ nữ hội đủ điều kiện cho chương trình CARE hay không, và nộp đơn xin hỗ trợ.


Chương Trình Phí Theo Số Người

Quý vị có phải là một tổ chức phi lợi nhuận đang muốn biết thêm về Chương Trình Phí Theo Số Người của chúng tôi? Chúng tôi có thể giúp quý vị.

Web Content Viewer (JSR 286)