Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Cho Các Gia Đình Hội Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập

Hỗ Trợ Hóa Đơn Thường Xuyên

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được giảm giá cho hóa đơn hàng tháng của mình qua chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) hoặc chương trình Hỗ Trợ Giá Điện cho Gia Đình (FERA).

Giúp Đỡ Một Lần

Cần giúp một chút trong tháng này? Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng cung cấp lên đến $100 cho các khách hàng đủ điều kiện mỗi năm một lần. Quý vị có thể tham gia bằng cách ghi danh xin trợ giúp hoặc đóng góp.

Nâng Cấp Miễn Phí

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm được qua thời gian thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ trả chi phí cho đồ gia dụng tiết kiệm mới và lắp đặt.

Energy Management Center

Manage your energy use with Smart products, programs and tools by visiting the Energy Management Center.

Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Công Cộng Không?

Nếu quý vị được hỗ trợ công cộng, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp trả hóa đơn điện hoặc được hưởng Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng, có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí điện.

Mở ra Đóng lại

Quý vị hợp lệ được hưởng những chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức nếu quý vị là chủ nhà hoặc người thuê nhà mà cũng là khách hàng của SCE và đang tham gia một trong những chương trình hỗ trợ sau đây của California:

  • Medi-Cal/ Medicaid
  • CalFresh / SNAP (Tem Thực Phẩm)
  • TANF/ TANF Bộ Lạc
  • WIC
  • Medi-Cal cho Gia Đình (Gia Đình Khỏe Mạnh A&B)
  • LIHEAP
  • Phụ Cấp An Sinh (SSI)
  • Chương Trình Ăn Trưa Miễn Phí Toàn Quốc tại Trường (NSLP)
  • Bureau of Indian Affairs General Assistance (Trợ Cấp Tổng Quát của Phòng Sự Vụ Người Mỹ Da Đỏ)
  • Head Start cho Người Đủ Điều Kiện về Lợi Tức (Chỉ Dành cho Bộ Lạc)

 

Quý Vị Có Đáp Ứng các Tiêu Chuẩn về Lợi Tức?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp trả hóa đơn năng lượng dựa trên lợi tức gia đình. Tính hợp lệ về lợi tức hộ gia đình được tính bằng cách cộng tất cả các nguồn lợi tức, bao gồm tiền lương, An Sinh Xã Hội, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho con cái hoặc vợ chồng, trợ cấp tai nạn lao động, khuyết tật, học bổng, các khoản dàn xếp pháp lý và các nguồn khác không được liệt kê.

Mở ra Đóng lại
Lợi Tức Gia Đình Tối Đa
Có hiệu Lực từ Ngày 1 Tháng 6 Năm 2017
Số Người trong Gia Đình Tổng Lợi Tức Cộng Chung Hàng Năm CARE Tổng Lợi Tức Cộng Chung Hàng Năm FERA

1 đến 2

Lên tới $32,480

Không Đủ Điều Kiện

3

Lên tới $40,840

$40,841 - $51,050

4

Lên tới $49,200

$49,201 - $61,500

5

Lên tới $57,560

$57,561 - $71,950

6

Lên tới $65,920

$65,921 - $82,400

7

Lên tới $74,280

$74,281 - $92,850

8

Lên tới $82,640

$82,641 - $103,300

Mỗi người cộng thêm

$8,360

$8,360 - $10,450

Web Content Viewer (JSR 286)