Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Những Chương Trình Dành Cho các Gia Đình Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức

Quý Vị Cần Thêm Thời Gian Để Thanh Toán Hóa Đơn?


Chúng tôi hiểu rằng đôi khi việc thanh toán hóa đơn của quý vị là một khó khăn. Chúng tôi có những lựa chọn trong My Account (Tài Khoản của Tôi) nếu quý vị cần thêm chút ít thời gian.

Nếu quý vị cần dàn xếp thanh toán hóa đơn, chúng tôi có những lựa chọn cho quý vị.

Hỗ Trợ Liên Tục Cho Việc Thanh Toán Hóa Đơn

Quý vị có thể hợp lệ được giảm giá trên hóa đơn hàng tháng qua các chương trình California Alternate Rates for Energy (Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California, hay CARE) hoặc Family Electric Rate Assistance (Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình, hay FERA).

Hỗ Trợ Liên Tục Cho Việc Thanh Toán Hóa Đơn Tìm Hiểu Thêm

Hỗ Trợ 1-Lần

Quý vị cần chút ít giúp đỡ trong tháng này? Energy Assistance Fund (Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng) cung cấp đến $100 cho những khách hàng hợp lệ mỗi năm một lần. Quý vị có thể tham gia bằng cách nộp đơn xin hỗ trợ hoặc quyên góp hỗ trợ.

Hỗ Trợ 1-Lần Tìm Hiểu Thêm

Nâng Cấp Thiết Bị Miễn Phí

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm thời gian qua Energy Savings Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng). Nếu quý vị hợp lệ được hưởng, chúng tôi sẽ bao trả chi phí mua và lắp đặt những thiết bị hiểu quả năng lượng mới.

Nâng Cấp Thiết Bị Miễn Phí Tìm Hiểu Thêm

Quý Vị có Hội Đủ Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Công Cộng Không?

Nếu quý vị nhận hỗ trợ công cộng, quý vị có thể hội đủ điều kiện được giúp đỡ thanh toán hóa đơn điện hoặc được hưởng Energy Savings Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng). Chương trình này có thể giúp quý vị bảo tồn năng lượng và giảm chi phí điện của mình.

Thêm Chi Tiết Ẩn Chi Tiết

Quý vị hợp lệ được hưởng những chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức nếu quý vị là chủ nhà hoặc người thuê nhà mà cũng là khách hàng của SCE và đang tham gia một trong những chương trình hỗ trợ sau đây của California:

  • Medi-Cal/Medicaid
  • CalFresh / SNAP (Phiếu Thực Phẩm)
  • TANF/TANF cho Bộ Lạc
  • WIC (Chương Trình Dinh Dưỡng cho Phụ Nữ, Bé Sơ Sinh và Trẻ Em)
  • Healthy Families A & B (Gia Đình Khỏe Mạnh Loại A & B)
  • LIHEAP (Trợ Cấp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp)
  • SSI
  • National School Lunch Program (Chương Trình Miễn Phí Ăn Trưa Tại Trường Toàn Quốc, hay NSLP)
  • Bureau of Indian Affairs General Assistance (Trợ Giúp Tổng Quát của Phòng Sự Vụ Thổ Dân Da Đỏ)
  • Head Start Income Eligible (Hợp Lệ Lợi Tức Head Start, chỉ dành cho Bộ Lạc)

 

Quý Vị Có Đạt Yêu Cầu về Lợi Tức Không?

Quý vị có thể hợp lệ được giúp thanh toán hóa đơn năng lượng dựa trên lợi tức gia đình của quý vị. Lợi tức hợp lệ của gia đình được tính bằng cách cộng tất cả các nguồn lợi tức, bao gồm tiền lương giờ hay lương tháng, An Sinh Xã Hội, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, cấp dưỡng nuôi con hoặc nuôi người phối ngẫu, trả tiền bồi thường tai nạn tại sở làm cho công nhân, khuyết tật, học bổng, tiền dàn xếp vụ kiện và các nguồn khác không có liệt kê.

Xem Yêu Cầu Ẩn Yêu Cầu
  Lợi Tức Tối Đa của Gia Đình
Thu nhập gia đình tối đa -
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng một năm 2014
 
Số Người trong Gia Đình Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình CARE Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình FERA

1 - 2

Tối đa $31,020

Không hợp lệ 

3

Tối đa $39,060

$39,061 - $48,825

4

Tối đa $47,100

$47,101 - $58,875

5

Tối đa $55,140

$55,141 - $68,925

6

Tối đa $63,180

$63,181 - $78,975

7

Tối đa $71,220

$71,221 - $89,025

8

Tối đa $79,260

$79,261 - $99,075

Mỗi người thêm vào

$8,040

$8,040 - $10,050