Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 12:30 p.m. today, 72 customers remained without service. Our crews continue to work around the clock, and service is expected to be restored to those customers at about 4 p.m. today. We will continue to use generators to provide power to customers until final repairs are made. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. We reopened its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. today to distribute ice and water. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Chương Trình Cho Các Gia Đình Hội Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập

Hỗ Trợ Liên Tục Trong Việc Thanh Toán Hóa Đơn

Quý vị có thể hợp lệ được giảm giá trên hóa đơn hàng tháng thông qua chương trình Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế Của California (CARE) hoặc Hỗ Trợ Giá Biểu Cho Gia Đình (FERA).


Hỗ Trợ 1 Lần

Quý vị cần giúp đỡ cho tháng này? Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng cung cấp tối đa $100 cho khách hàng hợp lệ mỗi năm một lần. Quý vị có thể tham gia chương trình bằng cách nộp đơn để nhận hỗ trợ hoặc đóng góp giúp đỡ.


Nâng Cấp Miễn Phí

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm theo thời gian thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng. Nếu quý vị hợp lệ, chúng tôi sẽ bao trả chi phí mua và lắp đặt đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng mới.


Quý Vị có Hội Đủ Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Công Cộng Không?

Nếu quý vị nhận hỗ trợ công cộng, quý vị có thể hội đủ điều kiện được giúp đỡ thanh toán hóa đơn điện hoặc được hưởng Energy Savings Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng). Chương trình này có thể giúp quý vị bảo tồn năng lượng và giảm chi phí điện của mình.

Thêm Chi Tiết Ẩn Chi Tiết

Quý vị hợp lệ được hưởng những chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức nếu quý vị là chủ nhà hoặc người thuê nhà mà cũng là khách hàng của SCE và đang tham gia một trong những chương trình hỗ trợ sau đây của California:

  • Medi-Cal/Medicade
  • CalFresh / SNAP (Phiếu Thực Phẩm)
  • CalWorks (TANF)/ Bộ Lạc TANF
  • WIC (Chương Trình Dinh Dưỡng cho Phụ Nữ, Bé Sơ Sinh và Trẻ Em)
  • Medi-Cal cho Gia Đình (Healthy Families A&B)
  • LIHEAP (Trợ Cấp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp)
  • Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh (SSI)
  • Chương Trình Quốc Gia Ăn Trưa tại Trường (NSLP)
  • Văn Phòng Hỗ Trợ Tổng Quát cho Người Da Ðỏ
  • Lợi Tức Hợp Lệ cho Head Start (Chỉ dành cho Bộ Lạc)

 

Quý Vị Có Đạt Yêu Cầu về Lợi Tức Không?

Quý vị có thể hợp lệ được giúp thanh toán hóa đơn năng lượng dựa trên lợi tức gia đình của quý vị. Lợi tức hợp lệ của gia đình được tính bằng cách cộng tất cả các nguồn lợi tức, bao gồm tiền lương giờ hay lương tháng, An Sinh Xã Hội, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, cấp dưỡng nuôi con hoặc nuôi người phối ngẫu, trả tiền bồi thường tai nạn tại sở làm cho công nhân, khuyết tật, học bổng, tiền dàn xếp vụ kiện và các nguồn khác không có liệt kê.

Xem Yêu Cầu Ẩn Yêu Cầu
  Lợi Tức Tối Đa của Gia Đình
Thu nhập gia đình tối đa -
Có hiệu lực từ ngày 01 Tháng Sáu năm 2015
 
Số Người trong Gia Đình Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình CARE Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình FERA

1 - 2

Tối đa $31,860

Không hợp lệ 

3

Tối đa $40,180

$40,181 - $50,225

4

Tối đa $48,500

$48,501 - $60,625

5

Tối đa $56,820

$56,821 - $71,025

6

Tối đa $65,140

$65,141 - $81,425

7

Tối đa $73,460

$73,461 - $91,825

8

Tối đa $81,780

$81,781 - $102,225

Mỗi người thêm vào

$8,320

$8,320 - $10,400