Web Content Viewer (JSR 286)

Southern California Edison Online Privacy Notice

Thông báo về bảo mật

Thông báo về bảo mật của Southern California Edison được cập nhật vào ngày January 31, 2017

Bảo vệ thông tin của quý vị là quan trọng đối với Southern California Edison (SCE) và chúng tôi muốn quý vị biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin mà chúng tôi nhận được khi trao đổi với quý vị, kể cả trên mạng hoặc trên máy điện thoại cầm tay của quý vị hoặc khi quý vị trao đổi với tư cách là khách hàng SCE qua Hạ Tầng Đo Lường Thông Minh của chúng tôi, trong đó bao gồm các hệ thống Edison SmartConnect™ và các hệ thống Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực của chúng tôi.

Hãy dành một chút thời gian để làm quen với Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi và xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi bên dưới.

Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng

Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi định nghĩa Thông Tin Cá Nhân là bất cứ thông tin nào được sử dụng riêng hoặc kết hợp với các thông tin khác mà chỉ có nó mới có thể xác định, liên lạc hoặc để tìm một người, các nhóm người, hoặc công ty kinh doanh.

Thông tin này bao gồm tên hoặc chữ ký tắt và họ, địa chỉ và số điện thoại nhà hoặc công ty, số thẻ căn cước của chính phủ cấp, số trương mục ngân hàng, địa chỉ email, tên, mật khẩu người sử dụng, câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, số trương mục của khách hàng hoặc dịch vụ hay thông tin cụ thể khác của quý vị khi là khách hàng của chúng tôi. Thông Tin Chi Tiết về Sử Dụng Năng Lượng (trong từng khoảng thời gian dưới 60 phút) được thu thập qua Hạ Tầng Đo Lường Thông Minh của SCE, khi kết hợp với bất kỳ thông tin nào có thể xác định một cách hợp lý một người, gia đình, nơi cư trú của hộ gia đình hoặc khách hàng không phải là cư dân cũng được xem là thông tin cá nhân.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có sẵn những biện pháp được soạn để bảo mật thông tin của quý vị khỏi bị mất do bất cẩn và bị truy cập, sử dụng và công bố trái phép. SCE tuân thủ luật về bảo mật và an ninh được áp dụng và các tiêu chuẩn an ninh thông tin được chấp nhận chung để duy trì biện pháp bảo vệ hợp lý nhằm đảm bảo an ninh, toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi có được, bao gồm cả những tiêu chuẩn được thiết lập bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Tuy nhiên, SCE không chịu trách nhiệm cho tình trạng gian lận trái phép đối với bất kỳ cài đặt bảo mật hoặc các biện pháp an ninh có trên trang mạng của chúng tôi hoặc bất kỳ thiết bị Hạ Tầng Đo Đếm Thông Minh nào.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI SỰ RIÊNG TƯ CỦA QUÝ VỊ

Để đảm bảo an toàn Thông Tin Cá Nhân của quý vị, chúng tôi thường xuyên truyền đạt và huấn luyện những việc cần làm để bảo vệ an ninh và bảo mật thông tin cho các nhân viên SCE và thực hiện các biện pháp bảo vệ sự riêng tư trong SCE.

CÁC THÔNG BÁO BẢO MẬT TRƯỚC

Các phiên bản trước của Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây. Hãy dành một chút thời gian và xem lại Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng và Thông Báo về Truy Cập, Thu Thập, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng (được kết nối ở trên) để hiểu rằng SCE có thể thu thập thông tin gì khi sử dụng trang Mạng của chúng tôi hoặc thông qua Hạ Tầng Đo Đếm Thông Minh của chúng tôi.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LÝ

Trang Mạng này được kiểm soát và điều hành bởi chúng tôi từ Tiểu Bang California ở Hoa Kỳ và hoạt động của trang Mạng này không bắt buộc chúng tôi phải tuân theo các bộ luật hoặc hệ thống pháp lý của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc lãnh thổ nào khác. Việc quý vị sử dụng trang Mạng của chúng tôi chỉ ra rằng quý vị đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản trong Thông Báo này và thuế quan áp dụng được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) chấp thuận.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại nào liên quan đến Thông Báo Bảo Mật này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách hàng cư dân: (800) 655-4555
Khách hàng doanh nghiệp: (800) 990-7788

 

 

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)