Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Báo Động: Thông Báo Trước

Chúng tôi biết là việc cắt điện là một sự bất tiện, và, trong trường hợp có bệnh trạng, đó là mối nguy hiểm. Quý vị có các lựa chọn nếu muốn được thông báo trước về việc cắt điện luân phiên để hành động nhanh chóng và giữ an toàn.

Muốn Biết? Đăng Ký để Được Cảnh Báo

Nếu quý vị muốn được thông báo trước về một trường hợp cắt điện luân phiên sắp tới, có một số nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp này không có liên quan gì đến chúng tôi dưới bất cứ hình thức nào, mà dùng thông tin chính thức để báo cho quý vị biết qua điện thoại, điện thư, hoặc máy báo tin trước khi điện bị cắt. Để đăng ký hãy xem Văn Phòng các Dịch Vụ Khẩn Cấp California và bấm vào Nhận tin nhắn EDIS.

Cần Biết? Các Bệnh Trạng

Trong một số trường hợp, việc mất điện còn hơn là sự bất tiện. Trong khi mất điện, chúng tôi cung cấp các Trạm Làm Mát để cứu trợ cho những khách hàng không chịu được nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu quý vị hoặc người nào đó trong nhà quý vị có một bệnh trạng khiến cho người này tăng nguy hại đến sức khỏe khi nhiệt độ khắc nhiệt, quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện được thông báo trước qua chúng tôi.

Cần Biết? Các Bệnh Trạng Bắt Đầu

Quý vị có phải là khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu từ 300 kW trở xuống hay không?

Để cập nhật các tài khoản của mình, quý vị sẽ cần cung cấp Số Tài Khoản Khách Hàng và mã số truy cập đã được SCE gán gắn liền với tên của khách hàng. Mã số truy cập đã được SCE gán cho chỉ được cung cấp cho người liên lạc chính có tên trên hồ sơ của tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc đại diện tài khoản của quý vị hoặc gọi Hỗ Trợ Khách Hàng tại số 1-800-990-7788 để cung cấp hoặc cập nhật thông tin liên lạc về trường hợp Mất Điện Luân Phiên của quý vị.

Cách Cập Nhật Thông Tin Mất Điện Luân Phiên cho Doanh Nghiệp của Quý Vị trên Mạng Less

Để cập nhật thông tin liên lạc của mình, quý vị phải đăng ký My Account. Nếu quý vị đã đăng ký, chỉ cần truy nhập và chọn "Update your Contact Info" (Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc của Quý Vị) trong phần Mất Điện Luân Phiên trong My Account.

Để cập nhật các tài khoản của mình, quý vị sẽ cần cung cấp Số Tài Khoản Khách Hàng và mã số truy cập đã được SCE gán gắn liền với tên của khách hàng. Mã số truy cập đã được SCE gán cho chỉ được cung cấp cho người liên lạc chính có tên trên hồ sơ của tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc đại diện tài khoản của quý vị hoặc gọi Hỗ Trợ Khách Hàng tại số 1-800-990-7788.

Sau khi được xác nhận quý vị có thể:

  • Thêm một người liên lạc mới vào một hoặc nhiều tài khoản dịch vụ, bằng cách cho vào thông tin liên lạc một lần, và chọn tất cả các tài khoản có áp dụng, mà không nhập lại một lần nào nữa.
  • Thêm các liên lạc hiện hữu vào các tài khoản dịch vụ khác, chỉ cần chọn người liên lạc và chọn các tài khoản có áp dụng
  • Sửa thông tin liên lạc hiện hữu
  • Xóa một người liên lạc khỏi một hoặc nhiều tài khoản dịch vụ, bằng cách chọn người liên lạc và chọn các tài khoản liên quan.
  • Thêm hoặc xóa một hoặc nhiều người liên lạc khỏi TẤT CẢ các tài khoản dịch vụ một cách nhanh chóng và dễ dàng

Xin lưu ý là dịch vụ này cho phép quý vị chỉ được cập nhật người liên lạc của mình cho việc cảnh báo là có Thông Báo Sớm về Cắt Điện Luân Phiên cho các khách hàng từ 300 kW trở lên. Để cập nhật thông tin liên lạc của quý vị cho các Chương Trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu và Chương Trình Có Thể Cắt Điện (như I-6, I-6 BiP, OBMC, Thông Báo Cắt Điện Luân Phiên Chuyển Tải Phụ, Giá Cao Điểm Trọng Yếu (CPP), Chương Trình Trả Giá theo Nhu Cầu (DBP), v.v...) hoặc để nhận thêm thông tin và sự trợ giúp, xin liên lạc với đại diện tài khoản của quý vị.