Web Content Viewer (JSR 286)

Trung Tâm về Mất Điện

Hiện đang bị mất điện hoặc cần thông tin về một trường hợp mất điện có liên quan tới bảo trì? Cho dù quý vị cần báo có bóng đèn đường bị tắt hoặc tìm các nguồn trợ giúp về mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

 

Mobile Devices

Xem Những Nơi Nào Đang Mất Điện

Lấy thông tin xem nơi nào đang mất điện. Nhập tên thành phố, quận, hoặc mã bưu chánh của quý vị trong bản đồ mất điện của chúng tôi hoặc xem danh sách.

Xem Bản Đồ Mất Điện

flashlight

Cách Báo Mất Điện

Mất điện thuộc loại nào?
Để Báo Đường Dây Điện Bị Đổ, Hãy Gọi Số 911

Nhà hoặc Cơ Sở Kinh Doanh  Đèn Đường

 

Tìm Thông Tin về Mất Điện Liên Quan Đến Bảo Trì

Nếu quý vị đã nhận thông báo của chúng tôi về bảo trì theo quy định trong vùng, hãy nhập Số Mất Điện theo Lịch. Quý vị có thể tìm thấy số này trên bản thông báo.

Bắt Đầu

 

Want to be notified in the event of a power outage?

You can receive alerts when the power goes out at your home or business.

Manage Alert Preferences

 

 

Contact Us

 

  • Report Downed Wires call 911
  • Report an Outage call 1-800-611-1911
  • Operating a Generator during a Maintenance Outage call 1-888-759-6056, press 2
  • Rotating Outage Group Information call 1-800-611-1911
  • Maintenance Outage Updates call 1-888-759-6056, press 1

Want to be Notified?

You can receive alerts when the power goes out at your home or business.

Manage Alert Preferences

Liên Lạc với Chúng Tôi

  • Báo Cáo Dây Điện Bị Đổ Gọi Số 911
  • Báo cáo trường hợp mất điện gọi số 1-800-611-1911
  • Về chạy máy phát điện trong thời gian mất điện do bảo trì gọi số 1-888-759-6056, bấm số 2
  • Thông Tin theo Nhóm về Mất Điện Luân Phiên 1-800-611-1911
  • Cập Nhật về Mất Điện Do Bảo Trì 1-888-759-6056, bấm số 1

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)