Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Giải Pháp Mùa Hè cho Căn Nhà

Tham Gia Nhöõng Chöông Trình Naøy ñeå Kieåm Soaùt Hoùa Ñôn Muøa Heø

Icon of a piggybank indicating that there are several financial assistance programs that can help you manage your limited resources

Tuyệt Vời Ðược Nhận Tín Dụng Hóa Ðơn Khi Trời Nóng

Quý vị có thể tiết kiệm lên đến $100 mỗi năm* qua tín dụng hóa đơn với Những Ngày Tiết Kiệm Ðiện. Chỉ cần giảm mức sử dụng năng lượng vào một số ngày trong những giờ cao điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ngày nào trước Những Ngày Tiết Kiệm Ðiện để quý vị có thể chuẩn bị.

Tuyệt Vời Ðược Nhận Tín Dụng Hóa Ðơn Khi Trời Nóng Tìm Hiểu Thêm
Icon of a refrigerator and a dishwasher.

Mua Máy Móc Gia DụngTốt Mà Còn Ðược Hoàn Tiền

Tân trang hay thay máy móc gia dụng cũ bằng các kiểu máy mới tiết kiệm điện rồi được hoàn tiền và tặng thưởng khích lệ. Chúng tôi còn đến chở tủ lạnh cũ của quý vị đi miễn phí và đưa quý vị $50.

Mua Máy Móc Gia DụngTốt Mà Còn Ðược Hoàn Tiền Tìm Hiểu Thêm
pool pump talking about how you can get a $200 rebate for a more efficient variable-speed pool pump and motor

Did you know your pool can use up to 20% of the energy your home consumes? Get a $200 rebate for switching to a more efficient, qualified variable-speed pool pump and motor.

Get Started
inefficient refrigerator talking about how you can get $75 when you buy an ENERGY STAR Most Efficient refrigerator and an additional $50 for recycling an  old, inefficient fridge or freezer

Get $75 when you buy a certified ENERGY STAR Most Efficient refrigerator. And, you’ll receive an additional $50 for letting us haul away your old, inefficient working fridge or freezer.

Get Started
window evaporative cooler talking about how you can purchase and install a qualifying window evaporative cooler and receive a rebate of up to $200

Purchase and install a qualifying window evaporative cooler and receive a rebate of up to $200.

Get Started

Nhiều Cách Khác Giúp Hóa Ðơn Mùa Hè Nhẹ Nhàng Hơn


 

 

Tìm hiểu về Hướng Dẫn Sử Dụng Năng Lượng Cư Gia của SCE để có thông tin hữu ích.

*Tiết kiệm có thể thay đổi dựa trên mức giảm tiêu thụ thực sự trong Những Ngày Tiết Kiệm Ðiện, và các yếu tố khác.

**Số tiết kiệm ước lượng đại diện cho mức tiết kiệm mà một cư gia có thể được hưởng với hệ thống máy lạnh thông thường 4.5-tấn. Tiết kiệm có thể tăng với máy lớn hơn và giảm đi với máy nhỏ hơn. Số tiền tín dụng tối đa được áp dụng cho một mức tiêu thụ tối thiểu căn bản và có thể thay đổi tùy theo dung tích máy. Tín dụng dựa trên việc ghi danh vào chương trình từ ngày 1 tháng Sáu đến 1 tháng Mười. Ghi danh sau ngày 1 tháng Sáu sẽ được hưởng khoản tiết kiệm chia theo tỷ lệ bắt đầu từ ngày đầu đọc đồng hồ điện sau khi đơn ghi danh được xét và thiết bị được lắp ráp và khởi hoạt. SCE cũng có thể tắt máy lạnh của quý vị với mục đích xét duyệt và thử nghiệm. Số tiền tín dụng và các chọn lựa chương trình có thể thay đổi bởi Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California. Khách hàng hưởng giá điện qua chương trình y tế căn bản theo Schedule MB-E không hợp lệ để tham gia vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Tín Dụng Tính Theo Ðồng Hồ Net Energy Metering (NEM) nhận được theo Schedule NEM có thể bù toàn bộ hay một phần các tín dụng liên quan đến Chương Trình Tiết Kiệm Mùa Hè. Tham gia chương trình Giá Biểu Giờ Cao Ðiểm cũng có thể làm giảm số lượng tín dụng tối đa. Kiểu tham gia này có thể thay đổi, dựa theo quyết định chưa ban hành của CPUC. Thông tin này có ý nghĩa như một bản trợ giúp để hiểu về Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của SCE. Thông tin này không có tác dụng thay thế điều khoản đã được chấp thuận của CPUC. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa tài liệu này và điều khoản SCE là không cố ý, và điều khoản chính sẽ áp dụng. Xin xem Biểu Giá Chính Thức để có danh sách đầy đủ về các thể lệ và điều kiện của dịch vụ. Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng trả tiền điện California và điều hành bởi SCE dưới sự giám sát của California Public Utilities Commission. © 2014 Southern California Edison. Giữ mọi bản quyền.