Web Content Viewer (JSR 286)

Mẫu Yêu Cầu Trên Mạng

Các biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ trên mạng của chúng tôi tạo sự dễ dàng và tiện lợi để hoàn tất công việc một cách nhanh chóng. Cho dù là khách hàng cư gia hay khách hàng doanh nghiệp, quý vị có thể xem bất cứ liên kết nào dưới đây để giải quyết các nhu cầu của quý vị dễ dàng và nhanh chóng.

Hỗ Trợ Yêu Cầu

Các biểu mẫu hỗ trợ ở trên mạng của chúng tôi tạo sự dễ dàng và tiện lợi cho quý vị để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Nếu quý vị cần yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào dưới đây, xin gọi cho chúng tôi tại số 1-800-990-7788 và một đại diện sẽ giúp đỡ quý vị. Xin vui lòng chuẩn bị sẵn Bằng Lái Xe/ID, Số An Sinh Xã Hội, và Mã Số Thuế của quý vị.

 • Bản Sao Hóa Đơn
 • Giấy Xác Nhận Thường Trú Nhân
 • Thư Tín Dụng
 • Dịch Vụ Cắt Tỉa Cây
 • Yêu Cầu Dịch Vụ Điện Tạm Thời
 • Cập Nhật Thông Tin Trương Mục

Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường

Để nộp yêu cầu bồi thường, thu thập tất cả các tài liệu hỗ trợ. Xin giữ lại bản chính. Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường trên mạng, và tải lên các hình ảnh và hồ sơ hỗ trợ. Hoặc nộp biểu mẫu yêu cầu bồi thường qua điện thư, fax hoặc U.S. Mail. Điền biểu mẫu yêu cầu bồi thường và gửi lại cho chúng tôi cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ. Nếu nộp qua điện thư, xin đính kèm mọi hình ảnh và hồ sơ hỗ trợ có thể áp dụng ngoài biểu mẫu đã điền của quý vị. Nếu nộp qua fax, xin ghi tên của quý vị hoặc tên doanh nghiệp, số tài khoản dịch vụ, và thông tin liên lạc trên tất cả tài liệu.

Chương Trình Bảo Đảm Dịch Vụ

Chúng tôi quyết tâm cung cấp dịch vụ xuất sắc cũng như việc cung cấp điện. Dưới đây là danh sách các dịch vụ mà quý vị có thể dự kiến từ Chương Trình Bảo Đảm Dịch Vụ bốn điểm của chúng tôi.
 

Nếu chúng tôi không đáp ứng được một dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động hoàn trả tín dụng trên hóa đơn của quý vị là $30, trong vòng 60 ngày. Có áp dụng các điều khoản và điều kiện.

Không Bỏ Lỡ các Cuộc Hẹn

Khi cần có sự hiện diện của quý vị và chúng tôi đã lấy hẹn với quý vị cho một thời gian nhất định, chúng tôi bảo đảm sẽ đến nơi trong vòng 30 phút kể từ giờ hẹn làm dịch vụ ngoài hiện trường như đã được thỏa thuận. Sự bảo đảm này không áp dụng khi:

 • Có bão Cấp 1, 2, hoặc 3.
 • Có sự kiện khẩn cấp được công bố.
 • Cần có dịch vụ ngoài hiện trường để phản hồi một sự kiện phản hồi trung gian, như cột điện bị đổ hoặc dây điện rơi xuống đất.
 • Không tiếp cận được với cơ sở của quý vị hoặc quý vị không sẵn sàng nhận dịch vụ.
 • Các cơ sở của quý vị được cho là không an toàn.

 

Phục Hồi Dịch Vụ 24-Giờ

Chúng tôi bảo đảm là dịch vụ điện của quý vị sẽ được khôi phục trong vòng 24 giờ sau khi bị mất điện. Sự bảo đảm này không áp dụng khi:

 • Có bão Cấp 1, 2, hoặc 3.
 • Có sự kiện khẩn cấp được công bố.
 • Việc tiếp cận với khu vực bị ảnh hưởng đã bị từ chối bởi một giới chức có thẩm quyền công cộng, hoặc khu vực đó không tiếp cận được do đóng đường.
 • Dự gián đoạn dịch vụ do cúp điện theo kế hoạch.
 • Địa điểm dịch vụ chịu ảnh hưởng không có người ở.
 • Không tiếp cận được với cơ sở của quý vị hoặc quý vị không sẵn sàng nhận dịch vụ.
 • Các cơ sở của quý vị có vẻ như không an toàn.

 

Thông Báo Cúp Điện theo Kế Hoạch

Chúng tôi bảo đảm thông báo cho quý vị về việc cúp điện theo kế hoạch ít nhất ba (3) ngày trước khi có sự kiện này. Thông báo có thể được thực hiện qua việc gửi thư, điện thoại, đi từng nhà, đến tận nơi, hoặc qua điện thư. Sự đảm bảo này không áp dụng khi:

 • Thông tin liên lạc mà quý vị cung cấp không đúng, hoặc chúng tôi không được quý vị báo cho biết về một sự thay đổi để cập nhật hồ sơ của quý vị.
 • Thông báo đã được thực hiện cho khách hàng có trên hồ sơ và khách hàng không thông báo lại cho những người thuê hoặc những người lưu trú của mình.
 • Theo hồ sơ của SCE, Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ không chuyển giao thông báo đúng thời hạn.
 • Địa điểm dịch vụ chịu ảnh hưởng không có người ở.
 • Cần cúp điện khẩn cấp, như các nguy cơ đến sự an toàn của công chúng hoặc nhân viên, các tình trạng quá tải, hoặc thiết bị hư hỏng, v.v...
 • Có bão Cấp 1, 2, hoặc 3.
 • Có sự kiện khẩn cấp được công bố.

 

Hóa Đơn Đầu Tiên Đúng Thời Hạn và Chính Xác

Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đầu tiên chính xác cho quý vị trong vòng 60 ngày kể từ khi thiết lập dịch vụ. Sự bảo đảm này không áp dụng khi:

 • Quý vị đã thử tái thiết lập dịch vụ sau khi bị cắt dịch vụ do không trả tiền.
 • Việc tiếp cận với đồng hồ đo hoặc các cơ sở của quý vị không thể thực hiện được vào ngày theo yêu cầu.
 • Một hóa đơn tính ngược trở về trước là cần thiết vì quý vị không yêu cầu dịch vụ đúng thời hạn sau khi ở chỗ mới.
 • Theo hồ sơ của chúng tôi, có trường hợp bị mất trộm thư, hoặc Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ không chuyển hóa đơn đầu tiên đúng thời hạn.
 • Thông tin được cung cấp vào lúc yêu cầu không đúng.
 • Chỉ thị của CPUC bắt buộc chúng tôi phải điều chỉnh các hệ số về giá cả dẫn đến việc điều chỉnh hóa đơn và/hoặc gửi hóa đơn lại..
Web Content Viewer (JSR 286)