Web Content Viewer (JSR 286)

Giá Biểu Được Thiết Lập Bởi các Nhà Làm Luật California

Chúng tôi cùng hợp tác với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) để tiến trình đặt ra các mức giá công khai đối với công chúng.

Tiền của Quý Vị Đi Đâu

 

Image of a dollar bill
  •   41¢ Phát Điện Chi phí của nguồn năng lượng, bao gồm cả năng lượng mặt trời, gió và khí đốt thiên nhiên, và trạm phát điện của chúng tôi, bao gồm các nhà máy thủy điện và khí đốt thiên nhiên.
  •   35¢ Phân Phối Bảo dưỡng lưới điện và thiết bị mới, bao gồm cột điện, đường dây, và các trạm phụ.
  •   9¢ Tải điện Đầu tư vào vận hành và bảo dưỡng các đường truyền tải có điện thế cao.
  •   3¢ Trả dứt các hợp đồng từ đợt Khủng Hoảng Năng Lượng
  •   12¢ Các chương trình bao gồm chương trình tiết kiệm điện và bảo vệ những khách hàng có lợi tức thấp.
 

Bảng chi tiết này cho thất chi phí của chúng tôi khi phục vụ khách hàng doanh nghiệp và thực hiện các chính sách của tiểu bang. Dựa trên tính toán cho tháng Giêng 2017. 

 

Các Nhà Làm Luật của Tiểu Bang, Các Cơ Sở Tiện Ích & Công Chúng Cùng Hợp Tác

Giá cả được thiết lập qua một quy trình rõ ràng với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, các ban ngành điều hành SCE và các cơ sở điện mà nhà đầu tư làm chủ trong tiểu bang. Trong đó có sự đóng góp ý kiến và tham gia của công chúng, và tất cả các hãng tiện ích do người đầu tư làm chủ dùng cùng quy trình này.

Man sitting at his desk overlooking his paper bill

Giúp Quý Vị Tiết Kiệm Năng Lượng

Giúp Quý Vị Tiết Kiệm Năng Lượng chương trình, công cụ, khích lệhồi phí được soạn để giúp quý vị giảm sử dụng năng lượng và kiểm soát các chi phí năng lượng tại nhà và tại sở làm.

 

Image of professional women shaking hands in an office setting

Quân Bình Chính Sách Công Cộng Bằng Giá Phải Chăng

Để giữ cho các giá biểu phải chăng và công bằng, chúng tôi liên tục quân bình nhu cầu hiện đại hóa cấu trúc hạ tầng để hỗ trợ cho độ tin cậy với nhu cầu đáp ứng các yêu cầu của chính sách tiểu bang về những vấn đề như năng lượng tái tạo. Chúng tôi làm điều đó bằng cách thường xuyên làm việc với các viên chức của địa phương, tiểu bang, và liên bang, và thông báo toàn bộ cho quý vị.

Web Content Viewer (JSR 286)