Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Giá Biểu Được Thiết Lập Bởi các Nhà Làm Luật California

Chúng tôi cùng hợp tác với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) để tiến trình đặt ra các mức giá công khai đối với công chúng.

Tiền của Quý Vị Đi Đâu

 

56¢

Phát điện

Chi phí cho các nguồn năng lượng, kể cả năng lượng mặt trời, gió và khí đốt thiên nhiên, và sự phát điện mà SCE làm chủ, bao gồm các nhà máy thủy điện và khí đốt thiên nhiên.

28¢

Phân phối

Bảo trì cho lưới điện và thiết bị mới, bao gồm các cột điện và dây điện, và các trạm phụ.

Chuyển tải

Đầu tư vào việc dẫn truyền trong các hoạt động & bảo trì cho các đường dây dẫn truyền có điện thế cao.

Giải Nhiệm Hạt Nhân

Trả dứt các hợp đồng dài hạn do khủng hoảng về năng lượng

Các chương trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ các khách hàng lợi tức thấp

Image of a dollar bill

Bản phân tích cho thấy các chi phí của SCE để phục vụ khách hàng và xúc tiến các chính sách của tiểu bang. Việc này được dựa trên các tính toán cho tháng Sáu 2014.

Các Nhà Làm Luật của Tiểu Bang, Các Cơ Sở Tiện Ích & Công Chúng Cùng Hợp Tác

Giá cả được thiết lập qua một quy trình rõ ràng với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, các ban ngành điều hành SCE và các cơ sở điện mà nhà đầu tư làm chủ trong tiểu bang. Trong đó có sự đóng góp ý kiến và tham gia của công chúng, và tất cả các hãng tiện ích do người đầu tư làm chủ dùng cùng quy trình này.

Man sitting at his desk overlooking his paper bill

Giúp Quý Vị Tiết Kiệm Năng Lượng

Giúp Quý Vị Tiết Kiệm Năng Lượng chương trình, công cụ, khích lệhồi phí được soạn để giúp quý vị giảm sử dụng năng lượng và kiểm soát các chi phí năng lượng tại nhà và tại sở làm.

Image of professional women shaking hands in an office setting

Quân Bình Chính Sách Công Cộng Bằng Giá Phải Chăng

Để giữ cho các giá biểu phải chăng và công bằng, chúng tôi liên tục quân bình nhu cầu hiện đại hóa cấu trúc hạ tầng để hỗ trợ cho độ tin cậy với nhu cầu đáp ứng các yêu cầu của chính sách tiểu bang về những vấn đề như năng lượng tái tạo. Chúng tôi làm điều đó bằng cách thường xuyên làm việc với các viên chức của địa phương, tiểu bang, và liên bang, và thông báo toàn bộ cho quý vị.