Web Content Viewer (JSR 286)

Hỏi Đáp về Giá Biểu

Chúng tôi có nhiều giá biểu khác nhau cho khách hàng, tùy theo số người trong gia đình và nhu cầu của họ. Xem qua phần hỏi đáp dưới đây để biết thêm chi tiết về giá biểu của quý vị, cách đọc đồng hồ điện, và còn nhiều nữa.

Giá Biểu

Có những giá biểu điện nào? Tôi có hội đủ điều kiện cho một giá biểu khác không?

Giá Biểu cho Tư Gia
Giá Biểu cho Tư Gia căn bản của chúng tôi áp dụng cho những khách hàng tư gia. Có chương trình giảm giá dưới đây cho những khách hàng tư gia hội đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về giá biểu cho tư gia, hoặc gọi số 1-800-655-4555.

Định Mức Y Tế Căn Bảndành cho những khách hàng có nhu cầu được chăm sóc y tế hội đủ điều kiện.

Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) cho những khách hàng hội đủ điều kiện theo hướng dẫn tiêu chuẩn về lợi tức do CPUC lập ra.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) dành cho những gia đình sử dụng điện nhiều nhất từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng.

Giá Biểu cho Khu Nhà Đa Gia Cư dành cho những người hội đủ điều kiện trong khu nhà tiền chế có đồng hồ điện phụ.

Giá Biểu cho Khu Nhà Tiền Chế là cho các gia đình hội đủ điều kiện trong các khu nhà nhiều gia đình có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu cho Khu Nhà RV dành cho những người hội đủ điều kiện ở toàn thời gian trong khu nhà RV có đồng hồ điện phụ.

Giá Biểu cho Xe Điện dành cho những gia đình có sạc bình điện cho xe hội đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về xe điện có cắm sạc. Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn làm đơn xin bất cứ giá biểu nào nói trên, hãy gọi số 1-800-655-4555.

Giá Biểu Không Phải Tư Gia
Chúng tôi có nhiều chọn lựa về giá biểu dành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp cũng như Khách Hàng Nông Nghiệp & Bơm Nước. Cũng có những chọn lựa dành cho Khách Hàng để Sạc Điện cho Xe và Đèn Đường & Đèn Điện Ngoài Trời. Muốn biết thêm chi tiết, xin hãy xem phần giá biểu hoặc gọi cho đường dây Dịch Vụ Khách Hàng làm việc 24 giờ số 1-800-990-7788.

Tôi có thể được tăng định mức căn bản không?

CPUC định rõ định mức căn bản theo tỷ lệ sử dụng điện trung bình ở tư gia trong mỗi mùa ở mỗi vùng khí hậu và tùy theo điện có phải là nguồn sưởi ấm chính của quý vị hay không.

Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, định mức căn bản không thể được tăng thêm.

Tại sao mức điện sử dụng đôi khi "được ước tính"?

Đôi khi, chúng tôi không thể đọc đồng hồ điện của khách hàng do thời tiết khắc nghiệt, trong sân nhà có thú nuôi không có xích, cổng nhà bị khóa, v.v...

Khi trường hợp đó xảy ra, chúng tôi có thể phải ước tính mức điện quý vị sử dụng cho kỳ hóa đơn đó dựa vào mức sử dụng trung bình trước đây của quý vị. Lần tới khi đọc đồng hồ điện của quý vị, chúng tôi sẽ xác định mức điện quý vị sử dụng trong thực tế và dựa theo đó để tính hóa đơn đúng cho quý vị.

Khi nào thì nhân viên đến đọc đồng hồ điện của tôi?

Thông thường, chúng tôi đọc đồng hồ điện của quý vị mỗi 27-33 ngày để tính hóa đơn. Ngày đọc đồng hồ lần kế tiếp theo lịch trình có in phía trên đầu hóa đơn của SCE gởi cho quý vị.

Đồng hồ điện của tôi gắn ở đâu?

Có lẽ đồng hồ điện của quý vị gắn trên tường bên ngoài nhà, cao hơn mặt đất khoảng 5 feet, và có thể có lối đi vào để đọc đồng hồ từ ngoài đường hay vỉa hè.

Nó ở gần bảng điện chính có nhiều công tắc và cầu dao.

Tôi đọc đồng hồ điện của mình như thế nào?

Đồng hồ thông minh quay đều qua nhiều màn hình khác nhau, và có thể xem mỗi màn hình như vậy trong năm giây. Tìm màn hình hiện số “001” ở góc trên, bên trái của màn hình đồng hồ điện. Màn hình này sẽ cho quý vị biết tổng số kWh điện tiêu thụ.

Mỗi lần quý vị sử dụng một kilowatt giờ (kWh) điện, màn hình đồng hồ điện (4 số ở bên phải của màn hình) sẽ nhảy lên một số. Số kWh tăng nhanh hay chậm tùy thuộc vào lượng điện quý vị sử dụng vào lúc đó. Màn hình đồng hồ điện hiện lên con số “tích lũy” và hoạt động giống như đồng hồ đo đường của xe (tức là, tổng số dặm mà xe của quý vị đã chạy).

Để tính tổng số kWh điện quý vị đã sử dụng trong một thời gian nào đó, chỉ cần lấy con số hiện thời trừ đi con số của lần trước.

Có những lệ phí nào trong biểu giá điện?

Mọi khách hàng tư gia sử dụng Giá Biểu cho Tư Gia đều phải trả tiền cho một hay nhiều khoản lệ phí đã được CPUC chấp thuận sau đây:

  • Phát Điện — Lệ phí này phản ảnh số tiền cộng trong biểu giá điện dành cho chi phí mua điện và phát điện.
  • Lệ Phí Truyền Tải Điện — Số tiền này trang trải cho những chi phí truyền tải điện qua những khoảng cách xa, thí dụ như từ trạm phát điện đến tiểu trạm ở khu phố quý vị.
  • Lệ Phí Phân Phối — Số tiền này trang trải cho chi phí truyền tải điện từ tiểu trạm ở khu phố đến nhà quý vị.
  • Lệ Phí Chấm Dứt Hoạt Động của Trạm Điện Nguyên Tử — Số tiền này tiểu bang bắt buộc phải thu để trang trải chi phí chấm dứt hoạt động các nhà máy điện nguyên tử sau khi những nhà máy đó ngưng hoạt động.
  • Lệ Phí cho Chương Trình Mục Đích Công Cộng — Số tiền này trang trải chi phí cho những chương trình do tiểu bang bắt buộc như chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) và các chương trình tiết kiệm năng lượng.
  • Những Lệ Phí Khác — Bao gồm lệ phí bồi hoàn cho CPUC, thuế thành phố, thuế tiểu bang, và lệ phí tính hóa đơn.
  • Lệ Phí Căn Bản — Số tiền này trang trải một phần chi phí cho những dịch vụ thí dụ như đọc đồng hồ điện, dịch vụ khách hàng, và tính hóa đơn cho khách hàng.

Mức Căn Bản

Mức căn bản là gì?

"Định mức căn bản" là lượng điện dành cho mỗi khách hàng tư gia có giá biểu thấp hơn giá tiền trả cho lượng điện tiêu thụ nhiều hơn mức đó.

Lượng căn bản này được quyết định bởi CPUC tùy theo thời gian trong hóa đơn có bao nhiêu ngày, đang là mùa nào, thời tiết ra sao, và nguồn sưởi chính của quý vị có phải là điện hay không. Quý vị tự động nhận được định mức này trong hóa đơn của quý vị.

"Định Mức Y Tế Căn Bản" là mức năng lượng tiêu chuẩn được cấp thêm cho những khách hàng hợp lệ.

Nếu quý vị hay người nào đó ở nhà của quý vị cần dùng máy trợ sinh hoặc dụng cụ giúp di chuyển bằng điện cả ngày, thì quý vị có thể hợp lệ.

Hãy liên lạc với chúng tôi để yêu cầu tập sách hướng dẫn và đơn xin Định Mức Y Tế Căn Bản. Điền vào phần dành cho quý vị trong đơn, đưa cho bác sĩ của quý vị xác nhận, rồi gởi lại cho chúng tôi.

Những ai hội đủ điều kiện cho mức căn bản?

Tất cả mọi trương mục khách hàng tư gia trả hóa đơn theo biểu giá của tư gia.

Làm sao để biết tôi được nhận định mức căn bản nào mỗi tháng?

Định mức căn bản của quý vị có ghi ở trang 3 trong hóa đơn của quý vị trong phần "Thông tin bổ sung".

Ai là người quyết định mức căn bản?

Luật tiểu bang quy định CPUC định rõ định mức căn bản. Định mức căn bản được ấn định sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về lượng điện sử dụng trung bình tại tư gia ở nhiều vùng khí hậu khác nhau được thông qua bởi Ủy Ban Năng Lượng California theo tu chỉnh của CPUC. Các vùng căn bản cho thấy vùng khí hậu tùy theo nhiệt độ và tọa độ ở những nơi có khuynh hướng tiêu thụ điện giống nhau, và có tính đến sự chênh lệch lượng điện tiêu thụ theo mùa.

Cách định rõ định mức căn bản ở những vùng căn bản và cộng đồng không phải cho bản thân tôi?

Vào tháng Mười năm 2009, CPUC đã chấp thuận yêu cầu của SCE đổi số của các vùng căn bản cho tư gia từ 6 đến 9, và vẽ lại bản đồ của các vùng căn bản cho phù hợp hơn với các vùng khí hậu của Ủy Ban Năng Lượng California, bộ luật xây dựng và dân số. Xin xem biểu đồ định mức căn bản cho tất cả vùng phục vụ của SCE. Muốn tìm hiểu thêm tất cả 9 vùng căn bản của SCE, những vùng đó ở đâu và trong vùng có những cộng đồng nào, xin xembản đồ căn bản và danh mục các cộng đồng.

Tại sao mức căn bản chỉ chiếm từ 50 đến 70% mức điện sử dụng trung bình ở tư gia trong vùng căn bản?

Không bao giờ mức căn bản là 100% mức sử dụng trung bình ở tư gia, mà chỉ cung cấp một phần lớn trong nhu cầu năng lượng hợp lý được tính ở mức giá thấp nhất, và để khuyến khích bảo tồn năng lượng.

CPUC định rõ định mức căn bản phải bằng từ 50% đến 60% mức tiêu thụ trung bình ở tư gia cho những dịch vụ căn bản như đèn điện, nấu ăn, sưởi và tủ lạnh, ngoại trừ những khách hàng sử dụng gas và điện hoàn toàn, định mức căn bản được định rõ từ 60% đến 70% của mức tiêu thụ trung bình ở tư gia trong mùa đông để sưởi ấm.

Tại sao Vùng Căn Bản 15 có định mức căn bản cho mùa hè nhiều như vậy?

Trong Hồ Sơ Giá Biểu Tổng Quát của SCE năm 1985, CPUC đã thông qua một đề nghị từ Liên Đoàn Chính Quyền Vùng Coachella Valley, lập định mức căn bản cao hơn vào mùa hè vì vùng này có khí hậu rất nóng.

Bao lâu thì điều chỉnh định mức căn bản một lần?

Thông thường CPUC duyệt xét định mức căn bản mỗi 3–5 năm một lần, trong tiến trình lập hồ sơ giá biểu tiện ích. CPUC có các buổi lấy ý kiến của công chúng, là một phần trong tiến trình đó để khách hàng có cơ hội nói ra những lo ngại của họ. Thông báo về các buổi lấy ý kiến của công chúng có in trong hóa đơn của quý vị khi hồ sơ giá biểu tiện ích được xem xét.

Nếu khi hóa đơn đã được ước tính… thì có áp dụng định mức căn bản không?

Có. Tất cả những hóa đơn ước tính đều tự động có đầy đủ định mức căn bản cho trương mục đó.

Nếu khách hàng sử dụng điện nhiều hơn người hàng xóm vì gia đình có nhiều người hơn hoặc nhà lớn hơn, họ có được hưởng định mức căn bản nhiều hơn không?

Mục đích của định mức căn bản được lập ra là dựa vào mức tiêu thụ trung bình ở tư gia trong các vùng khí hậu, có tính đến sự thay đổi giữa mùa đông và mùa hè. Vì định mức căn bản đã được lập ra ở mức tiêu thụ trung bình, nên nó đã tính đến những sự khác nhau về số người trong gia đình, đồ gia dụng, v.v...

Có phải định mức căn bản đặt ra là để phạt những khách hàng tư gia sử dụng nhiều điện?

Ý định của lập pháp là mức căn bản chiếm từ 50% đến 70% mức sử dụng trung bình ở tư gia trong mỗi vùng khí hậu vào mùa hè và mùa đông. Ý định của mức căn bản là để khuyến khích bảo tồn và thưởng cho những khách hàng bảo toàn điện bằng cách tính một phần điện tiêu thụ của họ ở mức giá thấp nhất.

Những người cần dùng máy trợ sinh thì sao?

Những khách hàng hội đủ điều kiện lệ thuộc vào máy trợ sinh bằng điện sẽ được tăng thêm định mức. Nếu khách hàng tư gia có giấy xác nhận từ bác sĩ hoặc chuyên viên nắn xương (trong đơn Y Tế Căn Bản của SCE) là người cư ngụ toàn thời gian trong gia đình cần sử dụng thường xuyên dụng cụ y tế trợ sinh, chạy bằng điện để duy trì, phục hồi hay thay thế một chức năng quan trọng, hoặc dụng cụ cơ khí cần thiết để di chuyển cả ở bên trong và bên ngoài nhà, thì họ hợp lệ hưởng mức năng lượng tiêu chuẩn cả năm cho tình trạng y khoa là 16.5 kWh mỗi ngày cộng thêm vào định mức căn bản của họ. Khách hàng sử dụng máy trợ sinh cần dùng nhiều điện hơn định mức y tế căn bản có thể xin tăng thêm.

Trong trường hợp cắt điện luân phiên, khách hàng y tế căn bản và cần chăm sóc đặc biệt sẽ được thông báo như thế nào?

Trong trường hợp Cơ Quan Điều Khiển Hệ Thống Độc Lập của California (CA- ISO) tuyên bố Giai Đoạn 3 Tình Huống Khẩn Cấp và yêu cầu giảm tải hệ thống điện, SCE sẽ sử dụng hệ thống điện thoại tự động để báo cho những khách hàng y tế căn bản mà chúng tôi có số điện thoại của họ. Thông báo sẽ được gửi đến những khách hàng cần chăm sóc đặc biệt trước, sau đó đến những khách hàng y tế căn bản còn lại. Thông báo là một lời nhắn dài 30 giây, được thu âm sẵn về Giai Đoạn 3 Tình Huống Khẩn Cấp và khuyến cáo họ sẵn sàng cho việc cắt điện luân phiên. Trương mục và các số điện thoại của khách hàng trong danh sách gọi tự động được cập nhật hàng tuần.

Tôi có thể làm gì để thay đổi mức căn bản và lấy thêm định mức sử dụng điện ở mức giá thấp nhất?

Trong thủ tục hồ sơ giá biểu, CPUC sẽ duyệt xét mức căn bản, cùng với những chương trình khác dành cho người tiêu thụ, để xác định xem có cần thay đổi gì không. CPUC cũng tổ chức các buổi lấy ý kiến đóng góp của công chúng để người tiêu thụ có cơ hội trình bày quan điểm và những lo ngại của họ. Thông báo về các buổi lấy ý kiến đóng góp của công chúng có in trong hóa đơn của khách hàng. CPUC cũng có đăng ngày và địa điểm lấy ý kiến đóng góp của công chúng trong trang mạng của họ.

Web Content Viewer (JSR 286)