Web Content Viewer (JSR 286)

Giá biểu: Chọn Chương Trình Thích Hợp cho Quý Vị

Quý vị có quyền biết chính xác những gì hiện đang diễn ra với hãng tiện ích và giá biểu của mình, đặc biệt khi các giá biểu đang thay đổi. Chúng tôi hiện đang giữ cho sự gia tăng về giá biểu càng hợp lý càng tốt, và chúng tôi không yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không sẵn lòng tự làm. Chúng tôi hiện đang thực hiện các chương trình tiết kiệm trong toàn hãng trong hai năm tới đây để giảm thiểu chi phí về vận hành và bảo trì.

 

Man enjoying the view outside from the inside of his house

Quý vị có biết là SCE có các Chương Trình Giá Biểu Cư Gia khác nhau hay không? Đối với những khách hàng, Chương Trình Cư Gia của chúng tôi (Giá Biểu D)—có 4 bậc giá—tiết kiệm được nhiều nhất. Mỗi tháng, việc tiêu thụ năng lượng trong nhà của quý vị bắt đầu ở Bậc 1, ở bậc này, chi phí điện là thấp nhất. Giữ cho việc dùng năng lượng ở các bậc thấp hơn và giảm tiền trả hóa đơn của quý vị. Để tìm chương trình, hãy xem phần "Chi tiết về các Phí Tổn Mới của Quý Vị" ở trang 3 trên hóa đơn của quý vị.

Có Trợ Giúp cho Gia Đình

Chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để truyền đạt các chương trình hầu giúp cho các gia đình hiện đang gặp khó khăn để trả hóa đơn điện. Các giá biểu hiện có giá giảm cho các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức, và các nâng cấp miễn phí để tiết kiệm năng lượng cũng có thể có sẵn. Và, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp một lần qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng của Chúng Tôi.

Nếu quý vị cần có thêm thời gian để trả hóa đơn, chúng tôi có thể sắp xếp trả hóa đơn đặc biệt cùng với quý vị.

Giá giảm cho các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức >
Sắp xếp trả hóa đơn >
Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng >

Woman sitting at her desk using her laptop in a small business setting.

Khi điều hành một doanh nghiệp, mỗi đồng tiền đều phải tính toán. Chúng tôi biết rằng việc tăng giá thật là khó khăn, và chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ. Các Chương Trình Giá Biểu Doanh Nghiệp của chúng tôi được xác định qua việc sử dụng hàng tháng và qua tính chất của doanh nghiệp và hoạt động của quý vị. Chúng tôi có các chương trình cho:

  • Các khách hàng doanh nghiệp nhỏ (0 - 20kW)
  • Các khách hàng doanh nghiệp cỡ trung (hơn 20 và lên đến 500kW)
  • Các doanh nghiệp cỡ lớn và các khách hàng công nghiệp (trên 500kW)
  • Các giá biểu nông nghiệp và bơm nước
  • Các giá biểu cho đèn đường phố và đèn ngoài trời

 

Dự Đoán Chi Phí Doanh Nghiệp của Quý Vị

Sổ Hướng Dẫn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp chi tiết có thể giúp quý vị quản lý hữu hiệu việc sử dụng năng lượng của mình, tận dụng các khích lệ về tài chánh, và còn nhiều nữa.

Hướng Dẫn Năng Lượng Cơ Sở Kinh Doanh >

Chúng tôi cộng tác với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) để lập ra các mức giá mỗi ba năm một lần trong tiến trình công khai với công chúng tham gia. Toàn bộ ngân sách của chúng tôi hiện có trên mạng cho bất cứ ai muốn xem.

Ngân Sách của Chúng Tôi
Hỏi Đáp về Giá Biểu >
Sổ Biểu Thuế & Thay Đổi Biểu Thuế Đã Được Chấp Thuận của Chúng Tôi >

 

Web Content Viewer (JSR 286)