Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:30 a.m. Saturday, we have restored service to approximately 190 of the 260 customers that were without service by connecting generators. We are continuing to place generators in areas that do not have power and expect to have all customers restored to service by Saturday afternoon. SCE will re-open its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. Saturday to distribute ice and water. There are currently 10 generators in place serving businesses and residents. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, they will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Liên Lạc với Chúng Tôi

Số Điện Thoại

Hỗ Trợ 24 Giờ (Hoa Kỳ & Canada): 1-800-655-4555
Hãy gọi đường dây hỗ trợ 24 giờ của chúng tôi nếu có các câu hỏi liên quan đến trương mục của quý vị, bao gồm tính tiền và giá điện. Nếu quý vị bị nguy hiểm tức thì, hãy gọi số 911.

Trình Báo Cúp Điện: 1-800-611-1911.
Nếu quý vị nhìn thấy một đường dây điện tḥng xuống, hãy gọi ngay 911.

Thanh Toán, Gia Hạn hoặc các Phương Án Thanh Toán: 1-800-950-2356
Nếu quý vị đang gặp khó khăn trả tiền hóa đơn, hãy liên lạc với chúng tôi ngay. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được sắp xếp thanh toán hoặc được hỗ trợ tài chánh khác.

Các Vấn Đề Dịch Vụ Internet: 1-800-409-2365 (8 giờ sáng - 5 giờ chiều, Thứ Hai – thứ Sáu, trừ ngày lễ) Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị đang gặp vấn đề với trang mạng của chúng tôi và các dịch vụ internet, hoặc mã số hoặc mật khẩu người dùng của quý vị.

Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp Tổng Thể: 1-800-990-7788 (7 giờ sáng - 7 giờ tối, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Bảy, trừ ngày lễ)

Số Dư Trương Mục: 1-800-950-2356

Các Cơ Quan Thanh Toán Ủy Quyền: 1-800-747-8908

Đường Dây Nóng Đào Đất: 811 (Nam California) hoặc 1-800-642-2444 (các khu vực khác)

TTY (Thiết bị viễn thông cho người khiếm thính): 1-800-352-8580

Hỗ Trợ Giá Cả cho người Thu Nhập Thấp: 1-800-447-6620

Các Dịch Vụ Đa Văn Hóa (8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu, trừ ngày lễ)

  • Tiếng Campuchia: 1-800-843-1309
  • Tiếng Trung Hoa: 1-800-843-8343
  • Tiếng Đại Hàn: 1-800-628-3061
  • Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-441-2233
  • Tiếng Việt: 1-800-327-3031

 

Khách Hàng Nông Nghiệp: 1-800-896-1245

Khách Hàng Đo Năng Lượng Thực: 1-866-701-7868 (8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu, trừ ngày lễ)

Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng – Tulare: 1-800-77A-GTAC

Các Dịch Vụ Catalina Island: 1-800-367-8851

Huấn Luyện Khách Hàng: Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng – Irwindale: 1-800-336-CTAC

Hủy Quy Định: 1-800-799-4723

Electric Vehicle Information: 1-800-438-4636

Đường Dây báo Trộm Điện: 1-800-227-3901

Các Địa Chỉ Gởi Thư

Địa Chỉ Gởi Thư Tổng Quát

Southern California Edison
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770

Các Dịch Vụ Trương Mục

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
General Business Customer Service

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Agricultural Customer Service
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274

Hủy Quy Định

Southern California Edison
Deregulation Questions
Room #199, G0-1
2244 Walnut Grove
Rosemead,CA 91770

Thanh Toán/Gia Hạn/các Lựa Chọn Thanh Toán

Các Lựa Chọn Thanh Toán: 1-800-950-2356

Khách Hàng Cư Dân
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead ,CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead ,CA 91772-0001