Web Content Viewer (JSR 286)

Liên Lạc với Chúng Tôi

Muốn được giải đáp nhanh? Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Hãy bắt đầu bằng cách xem những chủ đề dưới đây. Quý vị vẫn chưa tìm được câu trả lời cần biết? Hãy gọi cho chúng tôi ở số 1-800-655-4555.

How would you like to contact us?

 

By Phone

Report an Outage (24-hours a day, 7-days a week): 1-800-611-1911.
If you see a downed power line, call 911 immediately.

Customer Support (USA & Canada): 1-800-655-4555
Call our support line for questions related to your account, including billing and electric rates. If you’re in immediate danger, please call 911.

Payments, Extensions or Payment Options: 1-800-950-2356
If you are having difficulty paying your bill, please contact us right away. You may be eligible for a payment arrangement or other financial assistance.

See More Hide

Internet Service Problems: 1-800-409-2365 
Let us know if you’re having problems with our website and internet services, or your user ID or password.

General Business Customer Service: 1-800-990-7788 

Account Balance: 1-800-950-2356

Authorized Payment Agencies: 1-800-747-8908

Digging Hotline: 811 (Southern California) or 1-800-642-2444 (other areas)

TTY (Telecommunications device for the hearing impaired): 1-800-352-8580

California Alternate Rates for Energy (CARE) / Family Electric Rate Assistance (FERA):

 • English: 1-800-798-5723
 • Spanish: 1-800-798-5723
 • Chinese: 1-800-843-8343
 • Korean: 1-800-628-3061
 • Vietnamese: 1-800-327-3031

 

Low Income Rate Assistance: 1-800-447-6620

Multicultural Services 

 • Cambodian: 1-800-843-1309
 • Chinese: 1-800-843-8343
 • Korean: 1-800-628-3061
 • Spanish: 1-800-441-2233 
 • Vietnamese: 1-800-327-3031

 

Agricultural Customers: 1-800-896-1245

Net Energy Metering Customers: 1-866-701-7868 

Energy Education Center – Tulare: 1-800-77A-GTAC

Catalina Island Services: 1-800-367-8851

Customer Training: Energy Education Center – Irwindale: 1-800-336-CTAC

Deregulation: 1-800-799-4723

Electric Vehicle Information: 1-800-438-4636

Energy Theft Hotline: 1-800-227-3901

Trung Tâm Dời Chuyển

Email cho Chúng Tôi

Gởi email cho chúng tôi bằng cách điền vào đơn này.

Yêu Cầu

Quý vị có cây cối cần cắt tỉa cành hay cần thư bảo đảm tài chánh? Những đường nối kết nhanh sau đây sẽ chuyển quý vị đến những dịch vụ và tài liệu mà quý vị chưa biết là quý vị cần.


Những Mục Khác

Cho dù quý vị đang muốn gởi đơn yêu cầu tiền bồi hoàn hay cần tìm trạm giữ mát ở gần nhà, chúng tôi đã soạn sẵn một danh sách để quý vị mau chóng tìm thấy những giải đáp cho nhu cầu của mình.

Danh Bạ Điện Thoại

Báo Cáo Cúp Điện (24-giờ một ngày, 7-ngày một tuần): 1-800-611-1911.
Nếu quý vị nhìn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 ngay.

Trợ Giúp Khách Hàng (Hoa Kỳ & Canada): 1-800-655-4555
Gọi cho đường dây trợ giúp của chúng tôi nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến trương mục của quý vị, kể cả hóa đơn và giá biểu tiền điện. Nếu quý vị đối mặt với nguy hiểm, hãy gọi 911.

Trả Hóa Đơn, Xin Gia Hạn Trả Hóa Đơn hoặc Lựa Chọn Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356
Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn, xin liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. Quý vị có thể hợp lệ để được trả góp hoặc được trợ giúp tài chánh.

Có Trở Ngại cho Dịch Vụ Internet: 1-800-409-2365
Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị có trở ngại sử dụng trang mạng và dịch vụ internet của chúng tôi, hoặc với user ID hay password của quý vị.

Dịch Vụ cho Khách Hàng Doanh Nghiệp: 1-800-990-7788

Tiền Chưa Trả trong Trương Mục: 1-800-950-2356

Những Cơ Quan Được Ủy Quyền Trả Hóa Đơn: 1-800-747-8908

Đường Dây Trực Tiếp Để Liên Lạc Trước Khi Đào Đất: 811 (Nam California) hoặc 1-800-642-2444 (những vùng khác)

TTY (Cách liên lạc cho người khiếm thính): 1-800-352-8580

Chương Trình Trợ Giá cho Người Có Lợi Tức Thấp: 1-800-447-6620

Dịch Vụ Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ

 • Tiếng Cam Bốt: 1-800-843-1309
 • Tiếng Hoa: 1-800-843-8343
 • Tiếng Đại Hàn: 1-800-628-3061
 • Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-441-2233
 • Tiếng Việt: 1-800-327-3031

 

Khách Hàng Nông Nghiệp: 1-800-896-1245

Khách Hàng Đo Tổng Năng Lượng: 1-866-701-7868

Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng – Tulare: 1-800-77A-GTAC

Dịch Vụ cho Catalina Island: 1-800-367-8851

Huấn Luyện Khách Hàng: Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng – Irwindale: 1-800-336-CTAC

Bãi Bỏ Quy Định: 1-800-799-4723

Thông Tin về Xe Điện: 1-800-438-4636

Đường Dây Trực Tiếp Báo Cáo Ăn Cắp Năng Lượng: 1-800-227-3901

Địa Chỉ Gởi Thư

Địa Chỉ Gởi Thư Thông Thường

Southern California Edison
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770

Dịch Vụ cho Trương Mục

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
General Business Customer Service

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Agricultural Customer Service
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274

Bãi Bỏ Quy Định

Southern California Edison
Deregulation Questions
Room #199, G0-1
2244 Walnut Grove
Rosemead, CA 91770

Trả Hóa Đơn/Xin Gia Hạn Trả Hóa Đơn/Lựa Chọn Trả Hóa Đơn

Lựa Chọ Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356

Khách Hàng Tư Gia
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead, CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead, CA 91772-0001

Web Content Viewer (JSR 286)