Web Content Viewer (JSR 286)

Liên Lạc với Chúng Tôi

Quý vị muốn liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

 

Qua Điện Thoại

Báo Mất Điện (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần): 1-800-611-1911.
Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy gọi 911 ngay lập tức.

Hỗ Trợ Khách Hàng (Hoa Kỳ & Canada): 1-800-655-4555
Gọi cho đường dây hỗ trợ của chúng tôi nếu có thắc mắc liên quan đến trương mục của quý vị, bao gồm hóa đơn và giá điện. Nếu quý vị gặp nguy hiểm trực tiếp, xin gọi 911.

Trả Hóa Đơn, Gia Hạn và Lựa Chọn Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356
Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được sắp xếp trả hóa đơn hoặc nhận hỗ trợ tài chính khác.

Xem Thêm Ẩn

Các Vấn Đề về Dịch Vụ Internet: 1-800-409-2365 
Thông báo cho chúng tôi nếu quý vị gặp vấn đề với trang mạng và các dịch vụ trên internet của chúng tôi, hoặc có trở ngại với ID sử dụng cũng như mật khẩu của quý vị.

Dịch Vụ Khách Hàng cho Doanh Nghiệp Nói Chung: 1-800-990-7788

Số Tiền Phải Trả trong Trương Mục: 1-800-950-2356

Đại Lý Ủy Quyền Trả Hóa Đơn: 1-800-747-8908

Đường Dây Nóng về Đào Đất: 811 (Nam California) hoặc 1-800-642-2444 (các khu vực khác)

TTY (Điện thoại cho người khiếm thính): 1-800-352-8580

Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE) / Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, hay FERA):

  • Tiếng Anh: 1-800-798-5723
  • Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-798-5723
  • Tiếng Hoa: 1-800-843-8343
  • Tiếng Hàn: 1-800-628-3061
  • Tiếng Việt: 1-800-327-3031

 

Trợ Giá cho Người có Lợi Tức Thấp: 1-800-447-6620

Các Dịch Vụ Đa Văn Hóa

  • Tiếng Cam bốt: 1-800-843-1309
  • Tiếng Hoa: 1-800-843-8343
  • Tiếng Hàn: 1-800-628-3061
  • Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-441-2233
  • Tiếng Việt: 1-800-327-3031

 

Khách Hàng Nông Nghiệp: 1-800-896-1245

Khách Hàng Đo Tổng Năng Lượng: 1-866-701-7868 

Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng – Tulare: 1-800-77A-GTAC

Các Dịch Vụ cho Đảo Catalina: 1-800-367-8851

Huấn Nghiệp cho Khách Hàng: Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng – Irwindale: 1-800-336-CTAC

Bãi bỏ quy định: 1-800-799-4723

Thông Tin về Xe Điện: 1-800-438-4636

Đường Dây Nóng về Trộm Cắp Năng Lượng: 1-800-227-3901

Qua Email

Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại để được hỗ trợ khách hàng; chúng tôi hiện không cung cấp hỗ trợ qua email.

 

Trên Mạng Xã Hội

Hiện nay quý vị có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook hoặc Twitter. Chúng tôi thường trả lời trong vòng một giờ trong giờ làm việc bình thường.

SCE on Facebook
facebook.com/sce
SCE on Twitter
@SCE
 

Qua Bưu Điện

Địa Chỉ Gửi Thư Chung

Southern California Edison
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770

Dịch Vụ Kế Toán

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
General Business Customer Service

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Agricultural Customer Service
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274

Xem Thêm Ẩn

Bãi bỏ quy định

Southern California Edison
Deregulation Questions
Room #199, G0-1
2244 Walnut Grove
Rosemead, CA 91770

Trả Hóa Đơn / Gia Hạn / Lựa Chọn Trả Hóa Đơn

Lựa Chọn Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356

Khách Hàng Tư Gia
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead, CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead, CA 91772-0001


 

Quý vị đang tìm giải đáp nhanh?
Tham khảo phần Hỏi Đáp của chúng tôi
Hỏi Đáp

Web Content Viewer (JSR 286)