Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:30 a.m. Saturday, we have restored service to approximately 190 of the 260 customers that were without service by connecting generators. We are continuing to place generators in areas that do not have power and expect to have all customers restored to service by Saturday afternoon. SCE will re-open its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. Saturday to distribute ice and water. There are currently 10 generators in place serving businesses and residents. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, they will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Trợ Giúp Tài Chánh

Sắp Xếp Trả Hóa Đơn

Cần có thêm thời gian để trả hóa đơn điện? Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được sắp xếp trả trên mạng qua My Account. Đăng nhập ngay bây giờ để sắp xếp trả hóa đơn; quý vị sẽ cần có một số dư tài khoản cần phải trả để sắp xếp trả hóa đơn trên mạng. Chưa ghi danh? Ghi danh ngay bây giờ.

Các tài khoản không hội đủ điều kiện để được Sắp Xếp Trả Hóa Đơn trên Mạng:

  • Các tài khoản không được coi là có vị thế tín dụng tốt. Các khách hàng có các tài khoản "Chỉ Dùng Tiền Mặt" thì không hội đủ điều kiện, nhưng có thể hội đủ điều kiện cho Trả Hóa Đơn trên Mạng nếu không có các khoản nào khác bị trả lại trên tài khoản trong sáu tháng tới
  • Các tài khoản đã ghi danh trong Direct Payment (Trả Hóa Đơn Trực Tiếp) hoặc Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn
  • Tài khoản đã ghi danh vào chương trình Direct Payment (Thanh Toán Trực Tiếp) hoặc Level Pay Plan (Chương Trình Trả Quân Bình)
  • Các tài khoản được tính tiền bởi một nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) không phải SCE


Nếu quý vị muốn sắp xếp trả hóa đơn trước khi đến hạn phải trả hóa đơn, hoặc quý vị không thể ghi danh vào My Account và còn nợ một khoản đã đến hạn phải trả, hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-800-950-2356.

CARE và FERA

Các Chương Trình Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) và Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) có thể giảm giá cho các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trên hóa đơn điện hàng tháng của họ.

Ngân Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng

Cùng với United Way of Greater Los Angeles, chúng tôi cung cấp lên đến $100 cho các khách hàng hội đủ điều kiện qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF) phi lợi nhuận của chúng tôi.

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng của chúng tôi giúp giảm tiền trên các hóa đơn điện bằng cách trả tất cả các chi phí mua sắm và lắp đặt các đồ gia dụng và thiết bị tiết kiệm năng lượng.