Web Content Viewer (JSR 286)

Trợ Giúp Tài Chánh

Sắp Xếp Trả Hóa Đơn

Cần có thêm thời gian để trả hóa đơn điện? Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được sắp xếp trả trên mạng qua My Account. Đăng nhập ngay bây giờ để sắp xếp trả hóa đơn; quý vị sẽ cần có một số dư tài khoản cần phải trả để sắp xếp trả hóa đơn trên mạng. Chưa ghi danh? Ghi danh ngay bây giờ.

Các tài khoản không hội đủ điều kiện để được Sắp Xếp Trả Hóa Đơn trên Mạng:

 • Các tài khoản không được coi là có vị thế tín dụng tốt. Các khách hàng có các tài khoản "Chỉ Dùng Tiền Mặt" thì không hội đủ điều kiện, nhưng có thể hội đủ điều kiện cho Trả Hóa Đơn trên Mạng nếu không có các khoản nào khác bị trả lại trên tài khoản trong sáu tháng tới
 • Các tài khoản đã ghi danh trong Direct Payment (Trả Hóa Đơn Trực Tiếp) hoặc Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn
 • Tài khoản đã ghi danh vào chương trình Direct Payment (Thanh Toán Trực Tiếp) hoặc Level Pay Plan (Chương Trình Trả Quân Bình)
 • Các tài khoản được tính tiền bởi một nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) không phải SCE


Nếu quý vị muốn sắp xếp trả hóa đơn trước khi đến hạn phải trả hóa đơn, hoặc quý vị không thể ghi danh vào My Account và còn nợ một khoản đã đến hạn phải trả, hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-800-950-2356.

CARE và FERA

Các Chương Trình Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) và Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) có thể giảm giá cho các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trên hóa đơn điện hàng tháng của họ.

Ngân Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng

Cùng với United Way of Greater Los Angeles, chúng tôi cung cấp lên đến $100 cho các khách hàng hội đủ điều kiện qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF) phi lợi nhuận của chúng tôi.

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng của chúng tôi giúp giảm tiền trên các hóa đơn điện bằng cách trả tất cả các chi phí mua sắm và lắp đặt các đồ gia dụng và thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Residential Payment Arrangements

If you are having difficulty paying your electric bill on time, you may be eligible for an Online Payment Arrangement through your My Account. Please contact us before your payment is due so we can review your request.

NOTE: If you are unable to enroll in My Account and owe a past due balance, you may be eligible for a minimum of three months to repay. Please call us at 1-800-950-2356 to make payment arrangements and learn about other financial assistance programs.

Accounts not eligible for Online Payment Arrangement:

 • Non-residential accounts
 • Closed accounts
 • Deposit accounts
 • Accounts not considered in good credit standing with SCE. Customers with "Cash Only" accounts are not eligible, however, you may be eligible for Online Payment if there are no additional returned items on your account for the next six months
 • Accounts enrolled in SCE's Direct Payment
 • Accounts enrolled in Level Pay Plan
 • Accounts being billed by an Electric Service Provider (ESP) other than SCE
Web Content Viewer (JSR 286)