Web Content Viewer (JSR 286)

Trợ Giúp Tài Chính

Sắp Xếp Trả Hóa Đơn

Quý vị cần thêm thời gian để trả hóa đơn điện? Quý vị có thể hợp lệ được sắp xếp trả hóa đơn trên mạng qua My Account. Đăng nhập ngay để sắp xếp trả hóa đơn; quý vị cần có số tiền phải trả để sắp xếp trả hóa đơn trên mạng. Quý vị chưa ghi danh? Ghi danh ngay.

Các trương mục không hợp lệ được Sắp Xếp Trả Hóa Đơn:

  • Các trương mục không phải khách hàng tư gia hoặc trương mục đã đóng
  • Các trương mục không thuộc tình trạng tín dụng tốt. Khách hàng có trương mục "Chỉ Tiền Mặt" không đủ điều kiện, nhưng có thể đủ điều kiện được Trả Hóa Đơn trên Mạng nếu không có thêm khoản tiền trả hóa đơn nào bị hồi lại ở trương mục trong sáu tháng
  • Các trương mục đã ghi danh Trả Tiền Tự Động hoặc Chương Trình Trả Dàn Đều
  • Các trương mục được lập hóa đơn bởi một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) không phải SCE


Nếu quý vị muốn sắp xếp trả hóa đơn trước khi đến hạn, hoặc quý vị không thể ghi danh vào My Account và có số tiền đã đến hạn phải trả, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-950-2356.

CARE và FERA

Các Chương Trình Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) và Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) có thể giảm giá cho các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trên hóa đơn điện hàng tháng của họ.

Ngân Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng

Cùng với United Way of Greater Los Angeles, chúng tôi cung cấp lên đến $100 cho các khách hàng hội đủ điều kiện qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF) phi lợi nhuận của chúng tôi.

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng của chúng tôi giúp giảm tiền trên các hóa đơn điện bằng cách trả tất cả các chi phí mua sắm và lắp đặt các đồ gia dụng và thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Web Content Viewer (JSR 286)