Web Content Viewer (JSR 286)

Tài Trợ Trên Hóa Đơn

 

 

Quý vị có thể nộp đơn OBF, cùng với đơn xin Giải Pháp Tùy Biến hay Hỏa Tốc, trên mạng bằng Công Cụ Làm Đơn Trực Tuyến. Công cụ này có những lợi ích giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ đơn xin bị từ chối (hoặc giữ lại) vì thông tin thiếu hoặc sai.

Nếu không thể xin trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu đơn xin bằng cách gởi e-mail đến EMSApplication@sce.com hoặc gọi (800) 736-4777.

Lưu ý rằng mọi thay đổi chương trình 2013-2014 chỉ áp dụng cho các đơn xin OBF mới và sẽ không được áp dụng ngược về trước.

2013-16 On-Bill Financing Loan Pool, 65.9 Million, as of December 1, 2016, 34%;22.1 Million Reserved funds, 53%;35.1 Million Committed funds, and 13%;8.7 Million Available funds

Considering the OBF Program to Finance Your Project?

If you are considering OBF to help finance your 2013-2015 energy efficiency projects, make sure to carefully review the program information (see “New OBF Policy Changes effective November 18, 2013” below) as there are changes designed to:

  • Assure alignment with similar programs offered by other California investor-owned utilities, as required by the California Public Utilities Commission (CPUC).
  • Promote cost-effective, comprehensive (multi-end use) projects.
  • Provide greater assurance that customers (borrowers) fully understand program obligations.

You can submit your OBF application, alongside your Express or Customized Solutions application, using the Online Application Tool. The tool offers several benefits that save time and decrease the risk of your application being rejected (or held) for missing or incorrect information.

If you are unable to apply online, you may request an application by emailing or calling 1-800-736-4777.

 

Những Thay Đổi về Chính Sách OBF Mới có hiệu lực từ 19 tháng 11 năm 2013

SCE đã sửa đổi chương trình Tài Trợ Trên Hóa Đơn (OBF) để các biện pháp thắp sáng người dùng một đầu sẽ chỉ chiếm không quá 20% tổng chi phí dự án cho khách hàng doanh nghiệp, trừ khách hàng chính phủ và cơ quan.

Miễn Trừ Thắp Sáng Công Nghệ Mới

Để nhất quán với lời chỉ đạo từ CPUC, SCE đã phát triển một cơ cấu để tài trợ dành cho các công nghệ mới. Tài trợ trong chu kỳ 2013-2014 phân biệt giữa các biện pháp “Cơ Bản” (thường là ít tốn kém hơn và ổn định hơn) và các biện pháp “Mục Tiêu” (thường là mới, đang thịnh hành, tốn kém hoặc khó đạt).

SCE đã nhận dạng những trang thiết bị thắp sáng mới thịnh hành mà có thể bị loại bỏ khỏi 20% tính toán vì hiệu quả cao hơn về công nghệ và chi phí ban đầu cao hơn thường lệ. Một quy luật chung là thành phần các biện pháp thuộc phân loại “cơ bản” và “mục tiêu” rơi vào các dòng sau đây:

Thắp sáng mục tiêu: gồm các bộ LED tân trang và các biện pháp kiểm soát thắp sáng tân tiến. Đối với Chương Trình Tài Trợ Trên Hóa Đơn 2013-2014, các biện pháp trong các phân loại mục tiêu sau đây sẽ được miễn ngưỡng 20%:
• Ðèn tích hợp LED
• Bộ công cụ tân trang LED
• Bộ lắp đặt LED
• Các bộ điều khiển thắp sáng vượt quá yêu cầu cho Tiêu Đề 24 từ tháng 1 năm 2014

Ngoài ra, nếu định nghĩa về thắp sáng mục tiêu được mở rộng để bao gồm các biện pháp mới/vừa mới thịnh hành trong Chương Trình Thương Mại toàn tiểu bang trong năm 2013-2014, các biện pháp này sẽ đủ điều kiện được miễn mức OBF 20%.

Thắp sáng cơ bản: Bao gồm tất cả các bộ tân trang thắp sáng không LED (ví dụ, bóng huỳnh quang chữ U và bóng thẳng), và các bộ điều khiển thắp sáng cơ bản đáp ứng các yêu cầu cho Tiêu Đề 24 từ tháng 1 năm 2014. Các biện pháp này sẽ không đủ điều kiện được miễn ngưỡng thắp sáng 20%.

Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng tiện ích California và được điều hành bởi Southern California Edison dưới sự bảo hộ của Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California. Chương trình này được cung cấp theo thứ tự ai được chấp thuận trước thì được phục vụ trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hay chương trình được chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Trang web cung cấp thông tin vì sự thuận tiện của khách hàng; tuy nhiên, các điều khoản và điều kiện của chương trình được lập ra trong đơn xin Tài Trợ Trên Hóa Đơn 2013 và trong trường hợp có xung đột giữa Thỏa Thuận Vay Vốn và trang web này, thì các điều khoản trong Thỏa Thuận Vay Vốn sẽ thắng thế. Chương trình này có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không báo trước.

Web Content Viewer (JSR 286)