Web Content Viewer (JSR 286)

Tài Trợ Trên Hóa Đơn

Image: Male business owner looking at brochure.

Tài Trợ Trên Hóa Đơn (On-Bill Financing (OBF)) giúp doanh nghiệp quý vị tài trợ cho các dự án tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện. Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ chi trả khoản vay vốn theo từng đợt hàng tháng mà sẽ được thêm vào như một mục chi tiết trên hóa đơn của quý vị. Qua Tài Trợ Trên Hóa Đơn, quý vị có thể tài trợ dự án tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện của mình không bị tính lãi suất và không có chi phí, giảm sử dụng điện hàng tháng, và nhận tiền khích lệ tài chánh để lắp đặt trang thiết bị tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện.

Nếu quý vị đang cân nhắc OBF để giúp tài trợ các dự án tiết kiệm năng lượng 2013-2014 của mình, nhớ xem qua cho kỹ lưỡng thông tin chương trình (Xem “Những Thay Đổi về Chính Sách OBF Mới có hiệu lực từ 18 tháng 11 năm 2013” dưới đây) vì có những thay đổi được thiết kế để:

 • Bảo đảm theo đúng với các chương trình tương tự được cung cấp bởi các nhà đầu tư sở hữu tiện ích của California, như được yêu cầu bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC).
 • Quảng bá các dự án toàn diện, tiết kiệm chi phí (sử dụng nhiều mục đích)
 • Increase access to a greater number of program participants
 • Bảo đảm tốt hơn rằng khách hàng (người vay) hiểu đầy đủ những trách nhiệm của chương trình

Quý vị có thể nộp đơn OBF, cùng với đơn xin Giải Pháp Tùy Biến hay Hỏa Tốc, trên mạng bằng Công Cụ Làm Đơn Trực Tuyến. Công cụ này có những lợi ích giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ đơn xin bị từ chối (hoặc giữ lại) vì thông tin thiếu hoặc sai.

Nếu không thể xin trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu đơn xin bằng cách gởi e-mail đến EMSApplication@sce.com hoặc gọi (800) 736-4777.

Lưu ý rằng mọi thay đổi chương trình 2013-2014 chỉ áp dụng cho các đơn xin OBF mới và sẽ không được áp dụng ngược về trước.

2013-15 On-Bill Financing Loan Pool, 54.9 Million, as of September 1, 2015, 29%;15.9 Million Reserved funds, 45%;24.6 Million Committed funds, and 26%;14.4 Million Available funds

 

Những Thay Đổi về Chính Sách OBF Mới có hiệu lực từ 19 tháng 11 năm 2013

SCE đã sửa đổi chương trình Tài Trợ Trên Hóa Đơn (OBF) để các biện pháp thắp sáng người dùng một đầu sẽ chỉ chiếm không quá 20% tổng chi phí dự án cho khách hàng doanh nghiệp, trừ khách hàng chính phủ và cơ quan.

Miễn Trừ Thắp Sáng Công Nghệ Mới

Để nhất quán với lời chỉ đạo từ CPUC, SCE đã phát triển một cơ cấu để tài trợ dành cho các công nghệ mới. Tài trợ trong chu kỳ 2013-2014 phân biệt giữa các biện pháp “Cơ Bản” (thường là ít tốn kém hơn và ổn định hơn) và các biện pháp “Mục Tiêu” (thường là mới, đang thịnh hành, tốn kém hoặc khó đạt).

SCE đã nhận dạng những trang thiết bị thắp sáng mới thịnh hành mà có thể bị loại bỏ khỏi 20% tính toán vì hiệu quả cao hơn về công nghệ và chi phí ban đầu cao hơn thường lệ. Một quy luật chung là thành phần các biện pháp thuộc phân loại “cơ bản” và “mục tiêu” rơi vào các dòng sau đây:

Thắp sáng mục tiêu: gồm các bộ LED tân trang và các biện pháp kiểm soát thắp sáng tân tiến. Đối với Chương Trình Tài Trợ Trên Hóa Đơn 2013-2014, các biện pháp trong các phân loại mục tiêu sau đây sẽ được miễn ngưỡng 20%:
• Ðèn tích hợp LED
• Bộ công cụ tân trang LED
• Bộ lắp đặt LED
• Các bộ điều khiển thắp sáng vượt quá yêu cầu cho Tiêu Đề 24 từ tháng 1 năm 2014

Ngoài ra, nếu định nghĩa về thắp sáng mục tiêu được mở rộng để bao gồm các biện pháp mới/vừa mới thịnh hành trong Chương Trình Thương Mại toàn tiểu bang trong năm 2013-2014, các biện pháp này sẽ đủ điều kiện được miễn mức OBF 20%.

Thắp sáng cơ bản: Bao gồm tất cả các bộ tân trang thắp sáng không LED (ví dụ, bóng huỳnh quang chữ U và bóng thẳng), và các bộ điều khiển thắp sáng cơ bản đáp ứng các yêu cầu cho Tiêu Đề 24 từ tháng 1 năm 2014. Các biện pháp này sẽ không đủ điều kiện được miễn ngưỡng thắp sáng 20%.

Ai Ðược Hợp Lệ?

Tất cả khách hàng doanh nghiệp đều có khả năng hợp lệ (nghĩa là tất cả khách hàng Không Phải Cư Dân). Để tham gia Tài Trợ Trên Hóa Đơn, quý vị phải:

 • Xin và nhận sự chấp thuận hưởng khích lệ theo một hoặc nhiều chương trình khích lệ/hoàn phí sau đây:
  • Chương Trình Tồn Đọng Hỏa Tốc (Express Pending Program) (cho các dự án chưa lắp đặt)
  • Chương Trình Tùy Biến
  • Các Chương Trình Người Thi Hành Bên Thứ Ba
  • Các Chương Trình Hợp Tác
 • Đã có một trương mục SCE đang hoạt động với vị thế tốt cho ít nhất hai năm liên tục
 • Ở trạng thái có uy tín với SCE, mà không có:
  • Một thông báo ngưng kết nối trong [2 năm] vừa qua [suốt lịch sử trương mục]
  • Một thông báo đóng cửa 48 giờ trong [2 năm] qua [suốt lịch sử trương mục]
  • Một ngân phiếu bị trả lại trong 12 tháng qua
  • Một yêu cầu ký quỹ để thiết lập hoặc tái thiết lập uy tín trong 12 tháng qua
  • Không quá ba (3) thông báo quá hạn (trễ 20 ngày) trong 12 tháng qua.

 

Lưu ý: Để có Đơn Xin Chương Trình OBF Bên Thứ Ba, hãy liên lạc công ty thi hành Chương Trình Bên Thứ Ba của quý vị.

Mối Quan Hệ giữa các Đơn Xin Khích Lệ và OBF

 • Việc chấp thuận một đơn xin hoàn phí và/hoặc khích lệ đủ điều kiện là một điều kiện để tham gia và chấp thuận OBF. Có tài trợ OBF để cấp vốn cho chi phí còn lại của các biện pháp tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện sau khi đã chi trả các khoản khích lệ và/hoặc hoàn phí phù hợp.
 • Số Tiền Vay Có Thể Tài Trợ cho một dự án đủ điều kiện cho OBF là Chi Phí Dự Án (được chứng minh bằng một hóa đơn chi tiết), các số tiền khích lệ và/hoặc hoàn phí chưa được chấp thuận. Các khoản tiết kiệm năng lượng ước tính sẽ được dùng làm cơ sở cho việc tính tiền vay sẽ được dựa trên phương pháp dự án mà Người Làm Đơn sử dụng (cho là, tính toán, hoặc cả hai). Các khoản tiết kiệm năng lượng ước tính được chấp thuận sẽ được dùng làm cơ sở cho việc tính toán tiền vay (để có lời giải thích chi tiết hơn về cách tính tiền vay, hãy xem “Thời Hạn Vay và Số Tiền Vay được Chấp Thuận được Tính ra sao”?)
 • Lưu ý: Đối với chương trình 2013, những người làm đơn xin tiền thưởng “toàn diện” đủ tư cách để nhận tài trợ vay vốn OBF.

Giới Hạn Tài Trợ Vay Vốn và Thời Hạn Vay?

Giới hạn tài trợ vay vốn được giới hạn ở mức Trương Mục Dịch Vụ (SA). Khách hàng có nhiều SA có thể được vay lên đến ngưỡng SA của họ ở từng SA với ngoại lệ là các khoản “Vay Hợp Nhất”1.

Thời hạn vay là 5 năm đối với khách hàng Doanh Nghiệp (3 năm cho các Dự Án Thắp Sáng) và 10 năm cho khách hàng cơ quan và chính quyền công lập. Nếu Số Tiền Vay Có Thể Tài Trợ không thể được chi trả trong Thời Hạn Vay tối đa, đơn xin vay OBF sẽ bị từ chối.

Bảng sau đây xác định các giới hạn tài trợ vay và thời hạn cho nhiều loại hạng mục khách hàng không phải là Khách Hàng Cư Dân.

On-Bill Financing Loan Funding Limits and Terms
Phân Khúc Khách Hàng SA Cá Nhân Các SA Trọn Gói Các SA Hợp Nhất Thời Hạn Vay
Doanh Nghiệp Tối Thiểu $5,000

Tối Đa $100,000
Không Có Tối Thiểu $5,000

Tối Đa $100,000
Tối đa 3 năm cho các dự án thắp sáng

Tối đa 5 năm cho các dự án Không thắp sáng
Chính Phủ & Cơ Quan Tối Thiểu $5,000

Tối Đa $250,000
Tối Thiểu $5,000

Tối Đa $250,000
Không Có Tối đa 10 Năm

*OBF không tài trợ các dự án mà các biện pháp thắp sáng sử dụng một đầu chiếm hơn 20% tổng chi phí dự án. Các công nghệ đang nổi lên sẽ được miễn ngưỡng dự án 20%. Các công nghệ này gồm các bộ LED tân trang thắp sáng và các biện pháp kiểm soát tân tiến sau đây:

 • Đèn Tích Hợp LED
 • Các Bộ Công Cụ tân trang LED
 • Bộ Lắp Đặt LED
 • Các bộ điều khiển đèn (trừ các hệ thống quản lý năng lượng thắp sáng ban ngày, các bộ cảm biến công suất và bộ điều khiển bất kỳ nào nằm trong phạm vi Tiêu Đề 24 từ tháng 1 năm 2014.)

Có một danh sách đầy đủ các công nghệ thắp sáng được miễn trừ trong phần tham khảo của công cụ làm đơn trực tuyến ở địa chỉ www.sceonlineapp.com

Thời Hạn Vay và Số Tiền Vay được Chấp Thuận được Tính Ra Sao?

Các yếu tố quyết định thời hạn của vốn vay OBF là:

 1. Thời hạn vay tối đa không thể vượt quá các giới hạn thời hạn vay được nêu ở trên.
 2. Thời hạn không thể vượt quá tuổi thọ hữu dụng dự kiến (EUL) của trang thiết bị được lắp đặt.

Các yếu tố quyết định cách tính toán số tiền vay được chấp thuận sau cùng là:

 1. Số Tiền Vay Tối Đa – Số tiền vay tối đa là chênh lệch giữa Chi Phí Dự Án đủ điều kiện sau cùng của Dự Án trừ đi tiền khích lệ thực tế nhận được từ SCE.
 2. Trung Bình Hóa Đơn Ước Lượng – Số tiền trả vay vốn hàng tháng được tính toán bằng với khoản giảm trước tính hàng tháng trong hóa đơn tiện ích của khách hàng nhờ vào dự án tiết kiệm năng lượng.
 3. Các Giới Hạn Số Tiền Vay – Số tiền vay cho bất cứ trương mục dịch vụ nào không thể vượt quá các giới hạn về thời hạn vay được thiết lập đã nêu trên.

Lưu ý: Sẽ không có trường hợp thời hạn vay đủ điều kiện lớn hơn số ghi trong tính toán trung bình hóa đơn.

Ví dụ:

Ví dụ #1. Một khách hàng Doanh Nghiệp đang định lắp đặt một dự án không thắp sáng tuân thủ theo các giới hạn vay và điều khoản về thời hạn của OBF:

Chi Phí Dự Án

$60,000

Tiền Khích Lệ

$25,000

Tiền Vay Tiềm Năng Tối Đa

$35,000

Tiết Kiệm Hóa Đơn Hàng Tháng Ước Tính

$750*

Tiền Vay OBF Hàng Tháng

$750 (Trung Bình Hóa Đơn)

Số tháng để Trả Nợ OBF

47 Tháng

Giới Hạn Trương Mục Dịch Vụ

$100,000

Đo Tuổi Thọ Hữu Dụng Dự Kiến

72 Tháng

* Ước lượng 5,000 kWh/tháng nhân với giá tính tiền bình quân của Khách Hàng là $0.15/kWh.

Dự án này sẽ đủ điều kiện cho một khoản vay OBF $35,000, vì:
1. Khoản vay không vượt ngưỡng vay Trương Mục Dịch Vụ là $100,000;
2. Tuổi Thọ Hữu Dụng Dự Kiến của dự án lớn hơn thời hạn vay; và
3. Khoản vay sẽ được hoàn trả trong giới hạn về thời hạn vay không thắp sáng là 5 năm.
 

Ví dụ #2. Một khách hàng Doanh Nghiệp đang định lắp đặt một dự án không vừa với Số Tiền Vay và Điều Khoản Vay và vì vậy Đơn Xin OBF của họ sẽ bị từ chối:

Chi Phí Dự Án

$60,000

Tiền Khích Lệ

$25,000

Tiền Vay Tiềm Năng Tối Đa

$35,000

Tiết Kiệm Hóa Đơn Hàng Tháng Ước Tính

$525*

Tiền Vay OBF Hàng Tháng

$525 (Trung Bình Hóa Đơn)

Số tháng để Trả Nợ OBF

67 Tháng

Giới Hạn Trương Mục Dịch Vụ

$100,000

Đo Tuổi Thọ Hữu Dụng Dự Kiến

72 Tháng

* Ước lượng 3,500 kWh/tháng nhân với giá tính tiền bình quân của Khách Hàng là $0.15/kWh.

Dự án này sẽ không đủ điều kiện cho một khoản vay OBF $35,000 vì:

 1. Mặc dù khoản vay không vượt ngưỡng vay Trương Mục Dịch Vụ là $100,000; và
 2. Tuổi Thọ Hữu Dụng Ước Lượng của dự án lớn hơn thời hạn vay;
 3. Khoản vay không thể được hoàn trả trong giới hạn về thời hạn vay là 5 năm, và do đó đơn xin vay OBF sẽ bị từ chối.

Nộp Đơn Bổ Sung và những Yêu Cầu Chương Trình

 1. Những người làm đơn muốn đổi một đơn đã nộp theo cách tác động đến tiết kiệm năng lượng, phương pháp đo (tức là được coi là tính toán) hoặc trung bình hóa đơn, sẽ được yêu cầu nộp một đơn mới. Sẽ không nhận đơn bị chỉnh sửa.
 2. CPUC đã tiến hành những đ̣i hỏi khắt khe hơn nhiều để bảo đảm tốt hơn việc lắp đặt có chất lượng các dự án tiết kiệm năng lượng do người mua tài trợ. Những đòi hỏi này có trong phần miêu tả các chương trình khích lệ/hoàn phí và bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  1. Chứng Nhận của Người Làm Đơn rằng một nhà thầu có giấy phép đang được dùng để lắp đặt dự án, theo yêu cầu
  2. Chứng Nhận của Người Làm Đơn rằng nếu có yêu cầu về Giấy Phép HVAC, thì đã có giấy phép. Số Giấy Phép cùng với cơ quan cấp phép liên quan phải được nêu trong biểu mẫu Tường Trình Lắp Đặt đã nộp.
  3. Nếu một Nhà Thầu đã được dùng cho bất cứ công trình HVAC nào, Nhà Thầu phải chứng nhận rằng họ:
   1. được cấp phép,
   2. đã tuân theo các yêu cầu cấp phép liên quan, và
   3. đang cung cấp thông tin cấp phép chính xác.
 3. Một đại diện Khách Hàng Được ủy Quyền (như được nêu trong đơn xin OBF và hoàn phí/khích lệ ban đầu) phải ký một bản sao của hóa đơn sau cùng. Hóa đơn sau cùng đã ký sẽ được dùng làm cơ sở để đánh giá chi phí dự án vì mục đích tính toán vay vốn OBF sau cùng.
 4. SCE có quyền yêu cầu một thỏa thuận lắp đặt cho khách hàng/nhà thầu đã thực thi, bao gồm bảng báo giá, cho bất cứ dự án nào. Sự tồn tại một việc thực thi thỏa thuận khách hàng/nhà thầu này là một yêu cầu theo các điều khoản và điều kiện của tất cả các chương trình OBF và hoàn phí/khích lệ. Thỏa thuận này có thể được dùng làm cơ sở để hợp thức hóa cho hóa đơn cuối cùng.
 5. SCE đang mở rộng điều kiện tham gia Direct Install cho các khách hàng có nhu cầu đến 200 kW. Trong lời xác nhận đã nhận đơn OBF, SCE sẽ cung cấp một lời tiết lộ với những người làm đơn OBF liên quan, thông báo cho họ rằng họ có thể đủ điều kiện cho chương trình Lắp Đặt Trực Tiếp EE. Một liên kết đến www.sce.com cung cấp một lịch trình hiện thời của việc thi hành Lắp Đặt Trực Tiếp sẽ được cung cấp trong lời tiết lộ này.
 6. Mặc dù OBF là các khoản vay miễn phí, nếu người làm đơn hoặc đại diện được ủy quyền của khách hàng của người làm đơn yêu cầu hoặc đòi hỏi tái kiểm tra [đối với dự án], SCE có thể tính phí (từ $250 đến $750) cho công việc bổ sung đó. Mọi lệ phí như vậy có thể được khấu trừ khỏi tiền thu vay vốn OBF.
 7. Tiền Thu từ Khoản Vay sẽ được phát cho khách hàng sử dụng trực tiếp trong mọi trường hợp, trừ khi người làm đơn chỉ định cụ thể Đại Diện Được Ủy Quyền1 làm Người Trả. Việc chỉ định này phải diễn ra như sau:
  • Một đại diện khách hàng được ủy quyền phải nêu rõ ràng một Đại Diện Được Ủy Quyền bên thứ ba trong các Đơn Xin OBF và hoàn phí/khích lệ.
  • Cũng người đại diện được ủy quyền của Khách Hàng phải chỉ định rõ Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng làm Người Trả Tiền cho các khoản tiền thu vay vốn trong Đơn Xin OBF
  • Các Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng phải tham gia vào một đợt Huấn Luyện OBF do SCE chủ trì để đủ tư cách tham gia chương trình OBF
 8. Không cơ quan tài chánh bên thứ ba nào được trực tiếp nhận ngân phiếu phát hành tiền thu từ vay vốn từ SCE trừ khi họ được khách hàng chỉ định làm Đại Diện Được Ủy Quyền và tuân thủ theo hướng dẫn Tham Gia Được Ủy Quyền của SCE’.

1Các Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng phải cung cấp cho SCE các bản sao đã ký của Hướng Dẫn Tham Gia Được Ủy Quyền của SCE để có thể nhận khích lệ/hoàn phí và/hoặc ngân phiếu tiền thu từ vay vốn OBF. Việc bất tuân thủ Hướng Dẫn Tham Gia Được Ủy Quyền có thể dẫn đến việc các Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng không thể a) Nhận Hoàn Phí/Khích Lệ và/hoặc ngân phiếu OBF thay mặt cho khách hàng, và b) Tiếp tục tham gia vào các chương trình OBF và Khích Lệ/Hoàn Phí SCE

Bảng Thuật Ngữ

Bảng Thuật Ngữ

Khách Hàng Doanh Nghiệp

Khách hàng Thương Mại, Công Nghiệp và Nông Nghiệp.

Tiền Vay OBF Hợp Nhất

Khi các yêu cầu hợp nhất vay vốn và OBF được đáp ứng, chúng tôi sẽ hợp nhất nhiều Trương Mục Dịch Vụ (SA) thành một hoặc nhiều khoản vay OBF hợp nhất. Điều này sẽ giảm thiểu số Khoản Vay OBF.

Đối với một khoản vay hợp nhất, tất cả các SA đều phải dưới một Trương Mục Khách Hàng

 • Dựa trên những chi tiết của dự án tiết kiệm năng lượng và các SA liên quan, SCE có quyền xác định một hay nhiều vụ hợp nhất phù hợp
 • Đối với một khoản vay hợp nhất, tất cả các SA đều phải dưới một Trương Mục Khách Hàng
 • Các ngưỡng giới hạn vay vốn được nêu ở trên sẽ áp dụng cho các khoản vay OBF hợp nhất
  • Một khoản vay doanh nghiệp hợp nhất sẽ được giới hạn ở mức $100,000
  • Một Khoản Vay Cơ Quan và Chính Phủ hợp nhất sẽ được giới hạn ở mức $250,000

Ngoài những điều trên đây áp dụng cho Khách Hàng Doanh Nghiệp, còn áp dụng các điều sau:

 • Tất cả các SA trong phạm vi một khoản vay OBF hợp nhất phải ở cùng một địa điểm (một tòa nhà hoặc một địa điểm duy nhất mà có một dịch vụ cụ thể hoặc được dùng cho một mục đích cụ thể).
 • Tối thiểu khoản vay là $5,000 mỗi SA

Nếu quý vị là một Khách Hàng Cơ Quan và Chính Phủ thì sẽ áp dụng các điều sau đây:

 • Các SA trong phạm vi một khoản vay OBF hợp nhất có thể ở cùng một địa điểm, hoặc trên nhiều địa điểm (một tòa nhà hoặc một địa điểm duy nhất mà có một dịch vụ cụ thể hoặc được dùng cho một mục đích cụ thể).
 • Tối thiểu khoản vay là $5,000

Dự Án Thắp Sáng

Một dự án mà tiền khích lệ thắp sáng được chấp thuận lớn hơn hoặc bằng 90% tổng tiền khích lệ dự án được chấp thuận.

Tuổi Thọ Hữu Dụng Dự Kiến (EUL)

Thời hạn trung bình mà trang thiết bị có thể còn hoạt động, dựa trên phân tích lịch sử. Nếu có nhiều máy đo được lắp đặt, thì EUL của thiết bị góp phần vào khoản tiết kiệm kWh lớn nhất cho dự án sẽ được dùng.

Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng tiện ích California và được điều hành bởi Southern California Edison dưới sự bảo hộ của Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California. Chương trình này được cung cấp theo thứ tự ai được chấp thuận trước thì được phục vụ trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hay chương trình được chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Trang web cung cấp thông tin vì sự thuận tiện của khách hàng; tuy nhiên, các điều khoản và điều kiện của chương trình được lập ra trong đơn xin Tài Trợ Trên Hóa Đơn 2013 và trong trường hợp có xung đột giữa Thỏa Thuận Vay Vốn và trang web này, thì các điều khoản trong Thỏa Thuận Vay Vốn sẽ thắng thế. Chương trình này có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không báo trước.

Web Content Viewer (JSR 286)