Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:52 p.m. today, we restored service to all identified customers without service in the Long Beach area. Customers are now receiving electrical service from both electric network or through temporary generators.

Our work crews will continue to make repairs and test the underground network systems, and will start transitioning customers off generators to the electrical network during the evening and morning hours.

When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. For a couple of customer locations, our representatives will be informing those customers that the outage during the transition period could be longer due to additional operating procedures to safely reconnect them back to the electrical network. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner.

The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Năng Lượng 101 cho Gia Chủ

Southern California Edison (SCE) và Climate Registry (The Registry) giới thiệu Dự Án Hành Tinh Mát (The Cool Planet Project), một chương trình khuyến khích các khách hàng kỹ nghệ lớn tọa lạc tại khu vực dịch vụ của SCE lắp đặt các dự án tiết kiệm năng lượng (EE), nhằm giảm khí thải nhà kính (GHG). Khách hàng tham gia được một phần thưởng là trở thành hội viên của Climate Registry, nơi cung cấp trợ giúp tiết kiệm chi phí, dễ sử dụng chotiêu dùng để đo lượng khí thải nhà kính của các tổ chức. Chưa kể đến việc họ còn được phần thưởng khác là việc tiết kiệm năng lượng và tiền khích lệ từ các dự án được lắp đặt.

Làm người dẫn đầu nghĩa là phải luôn ở vị thế tiên phong. Là người dẫn đầu về môi trường, quý vị sẽ có ưu thế cạnh tranh do việc giảm chi phí hoạt động và luôn sẵn sàng cho những quy định mới trong một thế giới bị trói buộc bởi carbon. Quý vị cũng sẽ thu được lợi ích của thiện chí mà quý vị tạo dựng bằng cách làm điều đúng cho hành tinh chúng ta.

Các Lợi Ích Hội Viên

Là hội viên Dự Án Hành Tinh Mát Mẻ, quý vị sẽ được tặng một năm hội viên The Gegistry. Quý vị cũng sẽ được truy cập những công cụ và kiến thức phù hợp để giảm sử dụng năng lượng, cùng với các dịch vụ quảng cáo và tiếp thị để công khai hóa nỗ lực của quý vị.

Những lợi ích khác của Dự Án Hành Tinh Mát Mẻ:

  • Lên đến 50% chi phí dự án được SCE chi trả
  • Hỗ trợ tài chánh cho việc xác minh bên thứ ba
  • Giảm khí thải nhà kính qua việc giảm sử dụng năng lượng
  • Sẵn sàng cho các quy định mới và các công cụ quản lý rủi ro
  • Các công cụ tiết kiệm chi phí để báo cáo hồ sơ (GHG) của quý vị
  • Bảo vệ đường cơ sở GHG và lập hồ sơ các hành động & giảm bớt ban đầu
  • Chuẩn bị cho việc trao đổi khí thải GHG
  • Giáo dục để thành công trong một thế giới bị carbon hạn chế

Tư Cách & Yêu Cầu

Trước tiên hãy kiểm tra để xác nhận rằng doanh nghiệp quý vị đủ điều kiện nhận một số lợi ích. Tất cả các dự án (EE) đều phải được lắp đặt trong một vùng dịch vụ SCE và tiết kiệm ít nhất 500,000 kWh (ở một hoặc nhiều địa điểm) hàng năm. Tương tự, các dự án phải được lắp đặt để đáp ứng các yêu cầu của (các) chương trình EE của SCE.

Những khách hàng nhận phúc lợi phải chịu bất cứ chi phí bổ sung nào (ví dụ, phí tường trình và xác minh phân tích (GHG)) với việc xác minh GHG và Sở Đăng Ký Khí Hậu.

Hội Đủ Điều Kiện

Hãy lắp đặt các dự án EE tiết kiệm hơn 500,000 kWh hàng năm, rồi tìm hiểu về các chi tiết, phúc lợi chương trình và các bước kế tiếp từ Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị.

Nộp Đơn

Xin ghi danh vào chương trình và nộp “Tuyên Bố Ý Định” của The Registry.

Chào Mừng

Khi quý vị được chấp nhận, quý vị sẽ nhận một thư chào mừng, gói giới thiệu và được huấn luyện. Hãy trở thành nhà lãnh đạo công chúng và tạo dựng thiện chí qua các chiến dịch quan hệ truyền thông để công bố rộng rãi thành quả của quý vị.