Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Công Cụ Quản Lý Năng Lượng của Quý Vị

Quý vị có nhiều tài nguyên bỏ phí hơn là quý vị nghĩ để giảm sử dụng năng lượng và chi phí. Với các công cụ SCE hữu ích, chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm.

SCE tận tụy làm việc để các hóa đơn năng lượng phải làm việc cho quý vị. Qua Tài Trợ trên Hóa Đơn, chúng tôi có các khoản vay không tiền lãi để quý vị thay đồ dùng mới, tiết kiệm điện nhiều hơn.


Nếu quý vị sở hữu hoặc quản lý bất động sản, Chương Trình Hoàn Phí Tiết Kiệm Năng Lượng cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình có thể có các khoản khích lệ cho nhiều cải thiện tiết kiệm năng lượng về thắp sáng, HVAC, cách nhiệt, và cửa sổ.


Nếu quý vị có một doanh nghiệp công nhiệp lớn, Dự Án Hành Tinh Mát Mẻ thưởng cho quý vị khi lắp đặt các dự án tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải nhà kính.