Web Content Viewer (JSR 286)

Điều Khoản & Điều Kiện cho Giải Pháp Năng Lượng

Xin đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Khi tham gia các chương trình Giải Pháp Năng Lượng của SCE, quý vị hàm ý rằng quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, và tuân thủ các thỏa thuận có ở đây.

Tôi, Người Làm Đơn (hoặc Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng cho Người Làm Đơn), nay đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau để tham gia vào: (1) Chương Trình Giải Pháp Hỏa Tốc (Express Solutions), (2) Chương Trình Giải Pháp Tùy Biến (Customized Solutions), và/hoặc (3) Chương Trình Khích Lệ cho Công Nghệ (Technology Incentives Program) Đáp Ứng theo Nhu Cầu (Demand Response, hay DR) (gọi là “Các Chương Trình”) do Southern California Edison (SCE) quản lý.

Mỗi chương trình đều được định nghĩa và miêu tả thêm trong Cẩm Nang Thủ Tục Toàn Tiểu Bang Tùy Biến cho Doanh Nghiệp 2013-2014 (www.sce.com/Customized_Solutions) và Cẩm Nang Thủ Tục Toàn Tiểu Bang Hỏa Tốc cho Doanh Nghiệp 2013-2014 (www.sce.com/Express_Solutions) mà tôi đã đọc các bản sao.

1. Tích Hợp theo Tham Chiếu: Tôi hiểu và đồng ý rằng Cẩm Nang Thủ Tục Toàn Tiểu Bang Được Tùy Biến cho Doanh Nghiệp 2013-2014 (www.sce.com/Customized_Solutions) và Cẩm Nang Thủ Tục Toàn Tiểu Bang Hỏa Tốc cho Doanh Nghiệp 2013-2014 (www.sce.com/Express_Solutions), và Đơn Ghi Danh (cùng với những mục đính kèm phù hợp) theo đây được tích hợp theo tham chiếu vào, và là một phần của, Thỏa Thuận này.

2. Hạn chế về Ngân Quỹ Có Sẵn: Mỗi chương trình đều có ngân quỹ hạn chế và được cung cấp theo thứ tự ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi hết ngân quỹ hay Chương Trình được chấm dứt, tùy điều nào đến trước. Tôi cũng hiểu rằng việc nộp Đơn này không phải là sự bảo đảm được SCE trả tiền, cũng không bảo đảm rằng quỹ còn tiền.

Khi SCE chấp thuận Đơn này và SCE thực thi thỏa thuận một dự án của Chương Trình, nếu liên quan đến Chương Trình được yêu cầu, các ngân quỹ khích lệ sẽ được SCE bảo lưu; tuy nhiên, việc thanh toán bất cứ khoản tiền khích lệ nào sẽ được xác minh hiệu suất sau khi lắp đặt.

3. Thay đổi đối với Chương Trình: Việc tài trợ và điều kiện của từng Chương Trình thuộc quyền hạn của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (“CPUC”), và sẽ chịu sự thay đổi hoặc sửa đổi đó khi CPUC thỉnh thoảng có thể chỉ đạo việc thực thi quyền hạn của họ. Tôi hiểu rằng nếu một Chương Trình được có bất cứ thay đổi nào hoặc chấm dứt theo lệnh của bất cứ thực thể chính quyền nào, thì Thỏa Thuận này sẽ được sửa lại hoặc chấm dứt theo lệnh đó. Ngoài ra, SCE có thể đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ Thỏa Thuận nào liên quan đến một Chương Trình mà không có lý do (và không có thông báo trước bằng văn bản) nếu SCE xác định rằng việc đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa Thuận là cần thiết để thay đổi Chương Trình liên quan hoặc nếu SCE được CPUC ra lệnh sửa đổi hoặc chấm dứt một Chương Trình và/hoặc bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến một Chương Trình. Tôi đồng ý rằng SCE sẽ không chịu trách nhiệm đối với tôi về bất cứ sự hư hỏng hoặc bồi thường nào do sự thay đổi được miêu tả trong đoạn 3 này.

4. Quyền Bàn Giao: SCE có thể bàn giao bất cứ Thỏa Thuận nào liên quan đến sự tham gia của tôi vào một Chương Trình, toàn phần hoặc một phần, hoặc các quyền và nghĩa vụ của họ dưới đây, trực tiếp hay gián tiếp, theo hoạt động của luật hoặc điều khác, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tôi, với điều kiện SCE vẫn có nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền phát sinh trước khi bàn giao. Tôi không được bàn giao Đơn này, một phần hoặc toàn phần, hoặc các quyền và nghĩa vụ của tôi dưới đây, trực tiếp hay gián tiếp, theo hoạt động của luật hoặc điều khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SCE.

5. Điều Kiện Tiếp Cận Địa Điểm: Chương Trình tôi chọn có thể đòi hỏi việc lắp đặt, kiểm tra, thanh tra, đo đạc hiệu suất của các giải pháp, và/hoặc xác minh việc lắp đặt các giải pháp. Vì vậy, tôi đồng ý cho phép tiếp cận hợp lý địa điểm dự án vì các mục đích này đối với SCE và/hoặc các đại diện hoặc người được họ phân công và đại diện CPUC hoặc người được họ phân công.

6. Các Dịch Vụ Được Ủy Quyền: Tôi hiểu rằng nhân viên, nhà thầu và/hoặc đại diện của SCE được quyền cung cấp chỉ các dịch vụ được miêu tả trong Đơn Ghi Danh cho Chương Trình này. SCE không chịu trách nhiệm với các dịch vụ, lắp đặt, cải tiến hoặc trang thiết bị được cung cấp cho tôi bởi một nhân viên, nhà thầu hay đại diện SCE mà không phải những người được nêu trong Đơn này hoặc chưa được ủy quyền bởi SCE.

7. Tiết Lộ và Sử Dụng Thông Tin: Tôi cho phép SCE tiết lộ thông tin liên lạc và thông tin khác của tôi cho nhân viên, nhà thầu và/hoặc đại diện của SCE cho các mục đích liên quan đến việc tôi tham gia vào Chương Trình. Tôi cũng ủy quyền cho nhân viên, nhà thầu và đại diện của SCE được liên lạc tôi về vấn đề lắp đặt thay về khởi đầu, hiệu suất và/hoặc xác minh bất cứ điều khoản và điều kiện nào của Chương Trình phù hợp.

8. Tính Toán Khoản Tiết Kiệm Năng Lượng: SCE sẽ không thanh toán tiền khích lệ cho bất cứ khoản tiết kiệm năng lượng nào vượt quá lượng điện dùng hàng năm thực tế của tôi tại từng tài khoản dịch vụ SCE mà theo đó có yêu cầu tiền khích lệ.

9. Trang Thiết Bị Đủ Tư Cách Nhận Tiền Khích Lệ: Khoản tiết kiệm năng lượng và sự giảm bớt nhu cầu do dự án phải vượt trên hiệu suất năng lượng căn bản, bao gồm các bộ luật bắt buộc của tiểu bang, các bộ luật bắt buộc của liên bang, các tiêu chuẩn hiệu suất được ngành chấp thuận hoặc các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng căn bản khác như được xác định bởi SCE. Trang thiết bị được tân trang và/hoặc cho thuê không đủ tiêu chuẩn được nhận tiền khích lệ của Chương Trình. Các hạn chế cụ thể có thể áp dụng cho từng giải pháp hiệu quả năng lượng, như được nêu trong phần hướng dẫn và các mẫu Đơn đính kèm.

10. Phương Pháp Tính Toán Tiền Khích Lệ: Tôi hiểu rằng SCE trả tối đa 50% chi phí dự án cho các Giải Pháp Tùy Biến, và tối đa 100% chi phí trang thiết bị cho các Giải Pháp Hỏa Tốc. Đối với Khích Lệ Công Nghệ DR Tự Động, SCE trả tối đa $300 giảm giá (không vượt quá 100% chi phí trang thiết bị hợp lý cho việc mua và lắp đặt trang thiết bị đủ tiêu chuẩn) theo Hướng Dẫn Chương Trình Khích Lệ Công Nghệ DR Tự Động 2012-2014. Tôi cũng hiểu rằng các khoản thanh toán khích lệ năm dương lịch tổng cộng cho một khách hàng SCE cá nhân không thể vượt quá $3 triệu cho Giải Pháp Tùy Biến và $4.5 triệu cho Giải Pháp Hỏa Tốc.

11. Bản Chất Độc Quyền Của Các Khoản Thanh Toán Khích Lệ Này: Để đủ tư cách nhận tiền khích lệ của Chương Trình, tôi hiểu rằng nếu tôi không tuân thủ tốt tất cả các tài khoản dịch vụ và hợp đồng với SCE hoặc không đáp ứng được các điều kiện của chương trình, SCE có thể giữ lại các khoản tiền khích lệ của tôi hoặc áp dụng chúng vào các khoản tiền tôi nợ SCE. Tôi cũng đồng ý rằng tôi sẽ không áp dụng hoặc nhận tiền hoàn phí, tiền khích lệ, hoặc dịch vụ cho khoản tiền khích lệ được chi phối bởi Đơn này với một số tiền lớn hơn tổng chi phí của (các) giải pháp. Vì các Chương Trình được tài trợ bởi khách hàng trả phí tiện ích của California và được quản lý bởi SCE dưới sự bảo trợ của CPUC, tôi có thể đối mặt với hậu quả xấu (ví dụ một đòi hỏi rằng tôi phải trả lại các khoản tiền đã trả cho tôi hoặc một sự hạn chế về tư cách tham gia của tôi vào các chương trình khác) nếu tôi vi phạm những hạn chế này.

12. Khoản Tiết Kiệm Ước Lượng Có Thể Không Bằng Khoản Tiết Kiệm Thực Tế: Tôi hiểu rằng tất cả các khoản tiết kiệm năng lượng, tiền khích lệ, và chi phí lắp đặt do SCE cung cấp trong quá trình xin tham gia Chương Trình chỉ là con số ước lượng, và có thể thay đổi dựa trên việc duyệt xét và chấp thuận của SCE và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chọn lựa, mua, lắp đặt và sở hữu trang thiết bị và dịch vụ theo Chương Trình.

13. Lợi Ích Năng Lượng: Là một khách hàng SCE hội đủ tiêu chuẩn, tôi xác nhận rằng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng được nêu là để sử dụng tại địa điểm dự án của tôi và không phải để bán lại. Tôi đồng ý cung cấp cho SCE giấy tờ bao gồm bằng chứng thanh toán mua và lắp đặt giải pháp áp dụng cho Đơn này. Tôi hiểu các khoản thanh toán tiền khích lệ được dựa trên các lợi ích của năng lượng liên quan đến suốt tuổi thọ của sản phẩm. Tôi đồng ý rằng nếu (a) tôi không cung cấp cho SCE 100% các lợi ích năng lượng liên quan được nêu trong mẫu đơn tiền khích lệ cho suốt tuổi thọ của sản phẩm hay cho khoảng thời gian năm (5) năm từ khi nhận tiền khích lệ, tùy điều nào ít hơn, hoặc (b) tôi ngưng làm khách hàng của SCE trong thời gian đó, tôi sẽ trả lại một số tiền khích lệ theo tỷ lệ bằng dollar cho SCE dựa trên khoảng thời gian thực tế mà tôi cung cấp các lợi ích năng lượng liên quan với tư cách khách hàng năng lượng của SCE.

14. Phân Bố Rủi Ro: Tôi hiểu rằng SCE không đại diện hoặc bảo đảm, dù ẩn ý hay công khai, về nhà chế tạo, nhà phân phối, nhà thầu, vật liệu hoặc tay nghề, hay các Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng. Tôi cũng hiểu, và đã làm cho Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng của tôi (nếu có) hiểu rằng, SCE không hề bảo đảm, dù ẩn ý hay công khai, bao gồm không giới hạn những lời bảo đảm ẩn ý về khả năng bán hàng và sự phù hợp cho mục đích cụ thể bất kỳ, việc dùng, hoặc áp dụng sản phẩm hoặc giải pháp. Tôi đồng ý bảo đảm, bảo vệ và không gây thiệt hại, và miễn cho SCE, các đối tác, chi nhánh, công ty mẹ, viên chức, giám đốc, đại diện và nhân viên của từng nơi đó, khỏi và chống lại mọi lời đòi hỏi, yêu sách, mất mát, hư hại, phí tổn, và trách nhiệm (pháp lý, giao kèo hay điều khác), phát sinh từ hoặc liên quan theo bất cứ cách nào đến bất cứ chương trình nào.

15. Ngay trong lúc này tôi xin thừa nhận như sau:
  • Tôi xác nhận rằng tôi sẽ/đã dùng một nhà thầu có giấy phép, khi nào thích hợp, và sẽ/đã có được mọi giấy phép cần thiết cho việc lắp đặt này.
16. Ngay trong lúc này tôi xin thừa nhận như sau: (chọn CHỈ MỘT trong các lựa chọn sau đây và điền thông tin phù hợp):
  • Tôi đang TỰ TỔ CHỨC dự án này. Khi dự án được chấp thuận, nếu thích hợp với chương trình được yêu cầu, tôi có ý định ký kết một Thỏa Thuận với SCE để chuyển giao khoản tiết kiệm năng lượng/giảm bớt nhu cầu đến từ việc lắp đặt các giải pháp đáp ứng theo nhu cầu và tiết kiệm năng lượng tại địa điểm dự án được liệt kê trong Phần 2 của Đơn này.
  • Tôi đã ký một hợp đồng với Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng được nêu dưới đây cho việc lắp đặt các giải pháp đáp ứng theo nhu cầu và tiết kiệm năng lượng tại địa điểm dự án được liệt kê trong Phần 2 của Đơn này. Khi dự án được chấp thuận, nếu thích hợp với chương trình được yêu cầu, Đại Diện Được Ủy Quyền sẽ ký kết một Thỏa Thuận với SCE để chuyển giao khoản tiết kiệm năng lượng và/hoặc giảm bớt nhu cầu đến từ việc lắp đặt các giải pháp này tại địa điểm dự án. Tôi hiểu rằng (i) SCE không hề bảo đảm hoặc đại diện cho khả năng chuyên môn của Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng; (ii) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm chọn Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng để tiến hành dự án thay mặt cho tôi; (iii) rằng Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng là một nhà thầu độc lập và không được phép đại diện thay mặt cho SCE; và (iv) SCE sẽ không có vai trò gì trong việc giải quyết tranh chấp giữa tôi, Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng và/hoặc một bên thứ ba khác. Tôi cũng ủy quyền cho tất cả các hợp đồng và giấy tờ được gởi trực tiếp cho Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng được nêu.

 

Đại Diện Được Ủy Quyền của Khách Hàng: ____________________________

 

17. Xác Minh và Chứng Nhận: Tôi khẳng định rằng tôi được ủy quyền ký Thỏa Thuận này và tôi đă đọc, hiểu, và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện cụ thể và những yêu cầu và hạn chế khác nêu trong Thỏa Thuận này mỗi Chương Trình được chọn trong Đơn này cho sự tham gia của tôi. Tôi chứng nhận rằng thông tin tôi đã cung cấp trong Đơn kèm theo Thỏa Thuận này là đúng và chính xác, và dự án mà theo đó tôi đang yêu cầu tài trợ đáp ứng mọi điều kiện thích hợp như được nêu trong Đơn này. Thêm nữa, tôi hiểu và đồng ý rằng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu để đủ điều kiện để tham gia Chương Trình mà tôi đang xin. SCE có quyền yêu cầu thêm thông tin để xác minh tư cách đủ điều kiện của Người Làm Đơn để tham gia Chương Trình.


 

FOR OVER 100 YEARS...LIFE. POWERED BY EDISON.

Bản quyền © 2011 Southern California Edison. Giữ Mọi Bản quyền

Web Content Viewer (JSR 286)