Web Content Viewer (JSR 286)

Nộp Đơn Xin Tiền Khích Lệ Giải Pháp Năng Lượng

Dù quý vị là doanh nghiệp nhỏ ghi danh vào chương trình Giải Pháp Hỏa Tốc (Express Solutions), hay một công ty lớn hơn muốn tận dụng Giải Pháp Tùy Biến (Customized Solutions) hay Đáp Ứng theo Nhu Cầu (Demand Response), quý vị đã đến đúng chỗ. Công cụ điền đơn trực tuyến của chúng tôi cho phép quý vị lưu lại tiến trình của mình và theo dõi dự án suốt quy trình nộp đơn. Để có các chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu, hãy xem qua từng phần miêu tả chương trình hoặc gọi chúng tôi để được giúp đỡ bắt đầu.

Ban Hỗ Trợ Khách Hàng (866) 334-7827

 

Căn Bản về Tiền Khích Lệ

Sẵn sàng được hoàn tiền? Các khoản tiền khích lệ có thể được trả trực tiếp dưới hình thức một chi phiếu hoặc khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn, thậm chí được chỉ định cho một người nhận là đệ tam nhân —quý vị có thể tùy chọn. Số tiền khích lệ tùy thuộc vào lượng tiết kiệm năng lượng được tính toán của quý vị và phần sử dụng năng lượng giảm bớt trong những khoảng thời gian có nhu cầu cao. Muốn biết thêm chi tiết? Quý vị có thể tìm thấy chi tiết về tiền khích lệ cho Giải Pháp Hỏa Tốc, Giải Pháp Tùy Biến, và Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động (Automated Demand Response) trong Thư Mục Giải Pháp (Solutions Directory) của chúng tôi.

Cách Làm Đơn

Nếu quý vị đã sẵn sàng để ghi danh vào chương trình Giải Pháp Hỏa Tốc, Tùy Biến, hay Đáp Ứng theo Nhu Cầu, quý vị có thể bắt đầu bằng cách sử dụng công cụ điền đơn trực tuyến. Công cụ này có những lợi ích giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ đơn xin bị từ chối (hoặc giữ lại) vì thông tin thiếu hoặc sai.

Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu đơn ghi danh bằng cách gởi thư điện tử cho EMSApplication@sce.com hoặc gọi (800) 736-4777. Để phục vụ quý vị tốt hơn, hãy cung cấp tên và địa chỉ công ty và chương trình quý vị đang ghi danh (ví dụ Giải Pháp Hỏa Tốc) trong điện thư.

Điều GÌ Tiếp Theo?

Sau khi đã điền và nộp đơn, quý vị đã bắt đầu tiết kiệm. Cho dù quý vị đang tham gia Chương Trình Giải Pháp Hỏa Tốc, Giải Pháp Tùy Biến, hay Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động, quý vị có thể biết sơ qua về việc sẽ dự kiến những gì trong các hình dưới đây.

Giải Pháp Hỏa Tốc

Biểu đồ cho thấy các bước trong quy trình. Quý vị có thể kiểm tra tiến trình của mình.

Các bước Miêu tả
1 Điền vào các phần phù hợp của Đơn Xin Tiền Khích Lệ. Tham khảo Thư Mục Giải Pháp để có các giải pháp hợp lệ và mã số giải pháp, miêu tả, điều kiện và các số tiền ưu đăi.
2 Đơn ghi danh cho Giải Pháp Hỏa Tốc có thể được nộp cho trang thiết bị đủ tiêu chuẩn đã được lắp đặt hoặc cho trang thiết bị sẽ được lắp đặt thuộc dự án toàn diện trong tương lai bao gồm Giải Pháp Tùy Biến.
3 Gởi lại đơn đã điền cho SCE. Nếu phần lắp đặt dự án của quý vị đã hoàn tất, hãy kèm theo giấy tờ hỗ trợ cần thiết (hóa đơn, tờ sản phẩm của nhà sản xuất).
4 Nếu phần lắp đặt dự án của quý vị đã hoàn tất, khi chấp thuận đơn xin của quý vị, SCE sẽ gởi chi phiếu khích lệ.
5 Nếu phần lắp đặt dự án của quý vị sẽ được hoàn tất sau khi quý vị nộp đơn, SCE sẽ gởi cho quý vị một bản Tường Trình Lắp Đặt. Sau khi lắp đặt xong, hãy nộp bản Tường Trình Lắp Đặt cùng giấy tờ hỗ trợ cần thiết để nhận chi phiếu khích lệ.

Giải Pháp Tùy Biến

Biểu đồ cho thấy các bước trong quy trình. Quý vị có thể kiểm tra tiến trình của mình.

Các bước Miêu tả
1 Điền vào các phần phù hợp của Đơn Xin Tiền Khích Lệ. Tham khảo Thư Mục Giải Pháp để có các giải pháp hợp lệ và mã số giải pháp, miêu tả, điều kiện và số tiền khích lệ.
2 Gởi lại đơn đã điền cho SCE.
3 Một nhà thầu SCE đủ trình độ sắp xếp việc kiểm tra trước các thiết bị có sẵn.
4 Nhận Thư Chấp Thuận Dự Án và Tường Trình Lắp Đặt.
5 Tiến hành lắp đặt cho dự án.
6 Điền và gởi lại bản Tường Trình Lắp Đặt cùng tài liệu hỗ trợ cần thiết cho SCE.
7 Một nhà thầu SCE đủ trình độ sắp xếp việc kiểm tra sau đối với các thiết bị mới.
8 SCE sẽ gởi chi phiếu khích lệ.

 

Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động

Biểu đồ cho thấy các bước trong quy trình. Quý vị có thể kiểm tra tiến trình của mình.

Các bước Miêu tả
1 Điền vào các phần phù hợp của Đơn Xin Tiền Khích Lệ. Tham khảo Thư Mục Giải Pháp để có các giải pháp đủ tư cách và mã số giải pháp, miêu tả, điều kiện và các số tiền khích lệ.
2 Gởi lại Đơn Xin Khích Lệ đã điền đầy đủ cho SCE.
3 Nhận thông tin từ SCE rằng đơn xin của quý vị là đầy đủ và tiền đã được bảo lưu.
4 Lắp đặt trang thiết bị hoặc công nghệ của quý vị.
5 Ghi danh vào một chương trình DR đủ tiêu chuẩn. Để được hỗ trợ, hãy liên lạc Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị.
6 Điền và gởi lại Đơn Yêu Cầu Tiền Khích Lệ cùng giấy tờ hỗ trợ cần thiết cho SCE.
7 Một nhà thầu SCE đủ trình độ sắp xếp việc kiểm tra thiết bị và xác minh thử nghiệm tải lượng.
8 Khi đã được chấp thuận, SCE sẽ gởi chi phiếu khích lệ.

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)