Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Giải Pháp Nhanh: Quý Vị Có Hợp Lệ?

Tin tốt: là khách hàng của SCE, doanh nghiệp thương mại, nông nghiệp hay phi lợi nhuận của quý vị tự động hợp lệ được hưởng Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Nhanh. Khách hàng tự phát điện cũng có thể hội đủ điều kiện để hưởng ưu đãi. Xem tất cả chi tiết trong Danh Mục Giải Pháp Năng Lượng của chúng tôi.Tải Danh Mục >

Danh Sách Xét Thiết Bị Hội Đủ Điều Kiện

Nâng cấp sang dùng thiết bị tiết kiệm năng lượng? Để hội đủ điều kiện nhận ưu đãi, thiết bị của quý vị phải:

 • Mới và đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lệ
 • Thay thế thiết bị bằng các thiết bị có hiệu suất thấp
 • Sử dụng công suất thấp hơn nếu đó là một phần của công trình điện lạnh
 • Được lắp đặt và vận hành đầy đủ
 • Duy trì ở địa chỉ nơi có trương mục doanh nghiệp SCE của quý vị đang hoạt động


Hãy xem Danh Mục Giải Pháp để có mô tả giải pháp đầy đủ, các yêu cầu hợp lệ, và các điều khoản và điều kiện.

Fine Print

Khách Hàng Hợp Lệ

 • Doanh nghiệp của quý vị phải có trương mục điện SCE đang sử dụng, hợp lệ
 • Khách hàng cư dân không hợp lệ
 • Các khu vực chung cho khu nhà nhiều gia đình trả theo bản giá biểu kinh doanh hội đủ điều kiện thì hợp lệ
 • Người tham gia không xác định bởi quy mô doanh nghiệp, bản giá biểu và nhu cầu hàng tháng
 • Khách hàng đồng phát điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khách hàng tự phát điện có mua điện của SCE phải liên lạc với đại diện trương mục của họ hoặc gọi 1-800-736-4777 để được giúp đỡ xác định xem có hợp lệ hay không
 • Quý vị không được nhận nhiều khoản hồi phí hay ưu đãi khách hàng cho cùng một giải pháp tiết kiệm năng lượng hay nâng cấp tiết kiệm năng lượng


Sản Phẩm Hợp Lệ

 • Các sản phẩm tiết kiệm năng lượng có trong Danh Mục Giải Pháp của chúng tôi
 • Thông tin chi tiết về vị trí sản phẩm phải được ghi trên đơn của quý vị trước khi chúng tôi xét đơn


Kiểm Tra

Kiểm tra sau lắp đặt có thể là ngẫu nhiên hoặc bắt buộc. Đơn của quý vị phải có các chi tiết cụ thể.

 • Thanh tra sẽ cố gắng liên lạc với quý vị ba lần để sắp xếp cuộc kiểm tra
 • Nếu không thể gặp được quý vị để sắp xếp, đơn của quý vị sẽ bị từ chối
 • Vì các mục đích kiểm tra, phải lại gần để xem được thiết bị trong giờ làm việc thông thường, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ
 • Nếu thiết bị của quý vị chưa được lắp đặt hoặc vận hành vào lúc kiểm tra, thì đơn xin ưu đãi cho khách hàng của quý vị sẽ bị từ chối và sẽ tính phí kiểm tra lại cho lần kiểm tra sau
 • Nếu thiết bị của quý vị mới được lắp đặt một phần, thì quý vị sẽ được trả ưu đãi một phần. Các nâng cấp tiết kiệm năng lượng khác – để làm cho thiết bị có thể vận hành được hoặc lắp đặt thêm – sẽ cần có đơn xin nhận ưu đãi mới của khách hàng


Mức Độ Hợp Lệ

 • Ưu đãi tối đa cho khách hàng cho mỗi giải pháp tiết kiệm năng lượng là 100% chi phí nâng cấp
 • Chi phí lắp đặt chỉ bao gồm giá vật liệu. Chi phí nhân công có thể hợp lệ nếu thuê nhà thầu lắp đặt công trình
 • Chi phí thiết bị sẽ không bao gồm thuế bán hàng và phí vận chuyển. Những loại phí này không đủ điều kiện để nhận các ưu đãi cho khách hàng