Web Content Viewer (JSR 286)

Nộp Đơn Xin Tiền Khích Lệ cho Giải Pháp Năng Lượng

Cho dù quý vị là một tiểu thương hiện đang làm đơn đăng ký các Giải Pháp Hỏa Tốc, hoặc là một công ty lớn hơn muốn tận dụng các Giải Pháp Tùy Biến hoặc Khích Lệ Kỹ Thuật Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động (Auto-DR), quý vị đã đến đúng nơi. Dụng cụ làm đơn xin trực tuyến của chúng tôi cho phép quý vị lưu tiến trình của mình và theo dõi trong suốt quy trình nộp đơn. Đối với các chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu khác, hãy xem qua từng phần miều tả quy trình nộp đơn của mỗi chương trình hoặc gọi chúng tôi để giúp bắt đầu.
Ban Hỗ Trợ Đáp Ứng theo Nhu Cầu (866) 334-7827

Căn Bản về Tiền Khích Lệ
Sẵn sàng được hoàn tiền? Các khoản tiền khích lệ có thể được trả trực tiếp bằng chi phiếu hoặc tín dụng khấu trừ hóa đơn, thậm chí được chỉ định cho một người nhận tiền đệ tam nhân—quý vị có thể tùy chọn. Số tiền khích lệ tùy thuộc vào năng lượng tiết kiệm được tính toán của quý vị và phần giảm bớt sử dụng năng lượng trong những thời gian có nhu cầu cao. Muốn biết thêm chi tiết? Quý vị có thể xem chi tiết về tiền khích lệ cho các Giải Pháp Hỏa Tốc, Giải Pháp Tùy Biến, và Auto-DR trong Thư Mục Giải Pháp (Solutions Directory) của chúng tôi.

Cách Làm Đơn
Nếu quý vị đã sẵn sàng để ghi danh cho Giải Pháp Hỏa Tốc, Tùy Biến, hay Khích Lệ cho Công Nghệ Auto-DR, quý vị có thể bắt đầu với công cụ trực tuyến hoặc tải xuống các mẫu đơn để gửi qua đường bưu điện. Đối với Giải Pháp Tùy Biến quý vị có thể dùng Dụng Công Cụ Tính Toán Tùy Biến để tính các khoản tiết kiệm cho dự án của mình. Nếu quý vị hiện đang lắp đặt các giải pháp tại nhiều cơ sở hoặc tham gia vào nhiều hơn 5 dự án giải pháp, quý vị có thể dùng Bảng Tính cho Các Giải Pháp của chúng tôi để hoàn tất đơn đăng ký.

Tiếp Theo là Gì?
Sau khi đã điền và nộp đơn, quý vị đã bắt đầu tiết kiệm. Cho dù quý vị đang tham gia chương trình Giải Pháp Hỏa Tốc, Giải Pháp Tùy Biến, hay Khích Lệ cho Công Nghệ Auto-DR, quý vị có thể biết sơ qua về việc sẽ dự kiến những gì trong các hình dưới đây.

Xem tiến trình của quý vị.

Xin chúc mừng! Quý vị đã thực hiện các bước đầu tiên cần thiết hướng tới hiệu quả năng lượng cao hơn qua việc sử dụng các Giải Pháp Hỏa Tốc. Chỉ còn một vài bước nữa mà thôi!