Web Content Viewer (JSR 286)

Đáp Ứng theo Nhu Cầu: Quý Vị Có Hợp Lệ Không?

 

 

Để tham gia các chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu, quý vị phải là một khách hàng không phải cư dân trong khu vực dịch vụ của SCE có đồng hồ đo dữ liệu hiệu Edison SmartConnect® hoặc đồng hồ đo dữ liệu theo khoảng thời gian khác hội đủ điều kiện để theo dõi việc sử dụng năng lượng của mình. Nhớ chọn chương trình hoặc các chương trình nào thích hợp với doanh nghiệp của quý vị. Bảng danh sách dưới đây bao gồm những tiêu chuẩn chung để hội đủ điều kiện. Để biết chi tiết về tiêu chuẩn hội đủ điều kiện, xin xem các tờ thông tin chương trình hoặc các Tờ Biểu Thuế. Hoặc liên lạc với Đại Diện Tài Khoản SCE của quý vị hoặc Ban Hỗ Trợ Đáp Ứng theo Nhu Cầu tại số 1-866-334-7827.

Muốn tiết kiệm thêm?

Một số chương trình của chúng tôi cho phép ghi danh đồng thời với chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu khác. Để biết chi tiết, xin xem Biểu Đồ Lựa Chọn Ghi Danh Kép của chúng tôi.

 

Chương Trình Có Thể Cắt Điện cho Ngành Nông Nghiệp và Bơm Nước (AP-I)

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị được tính phí theo giá biểu nông nghiệp và bơm nước, có nhu cầu đã được đo ít nhất là 37 kilowatt hoặc một phụ tải ít nhất 50 mã lực, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình này. Các cơ sở kinh doanh có dịch vụ theo Lựa chọn A của biểu thuế TOU-PA, hoặc nhận các khoản tín dụng ngoài giờ cao điểm qua Lịch Giá Biểu PA-1 thì không hội đủ điều kiện. (Có áp dụng ngoại lệ. Xem chương trình Tờ Biểu Thuế để biết chi tiết.)

Tìm Hiểu Thêm

Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động

Tất cả khách hàng kinh doanh trong vùng phục vụ của SCE có thể tham gia chương trình Auto-DR. Để tham gia trong Auto-DR, quý vị phải:

  • Đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về kW của chương trình DR hội đủ điều kiện mà quý vị đã ghi danh hoặc sẽ ghi danh
  • Nhận gói dịch vụ điện hoặc dịch vụ tiếp cận trực tiếp của SCE.
  • Được tính phí theo lịch giá biểu thương mại, công nghiệp hoặc nông nghiệp của SCE.
  • Có lắp đặt đồng hồ đo điện theo khoảng thời gian (IDR) hoặc Edison SmartConnect®
  • Vẫn ghi danh trong một chương trình DR hội đủ điều kiện trong 36 tháng liên tiếp (nếu quý vị đã được nhận tiền khích lệ về kỹ thuật)
      

Auto-DR Cấp Tốc

Auto-DR Tùy Biến

Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Chương Trình của chúng tôi.

Chương Trình Khả Năng Gián Đoạn Căn Bản theo Thời-Gian-Sử-Dụng (TOU-BIP)

Để hội đủ điều kiện tham gia, cơ sở kinh doanh của quý vị phải có nhu cầu đo được tới hoặc vượt quá 200 kilowatt. Quý vị sẽ cần chọn Mức Dịch Vụ Chắc Chắn (Firm Service Level, FSL) phản ảnh lượng điện mà quý vị cần để vận hành trong thời gian đáp ứng theo nhu cầu, và tùy chọn tham gia, đó là thời gian (15 hoặc 30 phút) mà quý vị cần đáp ứng cho mỗi lần thiếu điện xảy ra. Quý vị cũng sẽ cần cam kết giảm thiểu nhu cầu của mình ít nhất 15% (và dưới 100 kilowatts) trong thời gian thiếu điện. Nếu quý vị là khách hàng Sử Dụng Thiết Yếu, thì quý vị phải đặt FSL của mình không dưới 50% nhu cầu trung bình tối đa của quý vị.

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Nếu quý vị là một cơ sở kinh doanh thuộc bất kể lớn nhỏ trong khu vực dịch vụ của SCE, quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình này. Quý vị phải có một máy điều hòa không khí trung tâm hiện đang hoạt động, nhận đủ tín hiệu, có dịch vụ theo một trong các giá biểu Thương Mại & Công Nghiệp hội đủ điều kiện của SCE mà không ghi danh vào Chương Trình Trả Giá theo Công Suất (Capacity Bidding Program, CBP) hoặc Chương Trình Có Thể Cắt Điện Căn Bản theo Thời-Gian-Sử-Dụng (TOU-BIP). Nếu quý vị là người thuê nhà, quý vị cần hỏi kỹ để biết xem có cần sự chấp thuận của chủ/quản lý tài sản của quý vị để lắp đặt và vận hành dụng cụ theo chu kỳ trước khi nộp đơn đăng ký hay không. Cần có sự cam kết tối thiểu là một năm.

Giá Tính tới Sát Giờ Phút (RTP-2)

Nếu nhu cầu năng lượng trong cơ sở kinh doanh của quý vị đáp ứng hoặc vượt quá 500 kilowatt mỗi tháng, và có sự linh động để dời chuyển về việc sử dụng năng lượng khi nhiệt độ gay gắt làm gia tăng nhu cầu điện, mức Giá Tính tới Sát Giờ Phút có thể đem lại lợi ích cho quý vị. Quý vị sẽ cần lắp đặt một đồng hồ đo theo khoảng thời gian—một đồng hồ đo mức sử dụng điện trong mỗi 15 phút—để tham gia.

Tìm Hiểu Thêm

Giá Tính tới Sát Giờ Phút cho Bơm Nước và Nông Nghiệp (PA-RTP)

Nếu quý vị là khách hàng kinh doanh về bơm nước hoặc nông nghiệp đang nhận gói dịch vụ, quý vị hội đủ điều kiện cho mức Giá Tính tới Sát Giờ Phút cho Bơm Nước và Nông Nghiệp (PA-RTP). Ít nhất 70% lượng điện tiêu thụ của quý vị phải nhằm các mục đích về nông nghiệp nói chung hoặc cho việc bơm nước/thoát nước nói chung. (Không bao gồm việc sử dụng điện nào khác có thể dùng cho các mục đích mà lịch giá biểu trong nhà sẽ áp dụng.) Trong đa số các trường hợp, mức nhu cầu tối đa của quý vị không vượt quá 500 kilowatt mỗi tháng (hoặc chưa vượt quá mức trong bất cứ thời gian ba tháng nào trong năm trước) để hội đủ điều kiện cho giá biểu này.

Chương Trình Giảm Phụ Tải theo Lịch Biểu

Để hội đủ điều kiện cho các khích lệ Giảm Thiểu Phụ Tải theo Lịch Biểu, cơ sở kinh doanh của quý vị phải có dịch vụ gộp và mức nhu cầu năng lượng trung bình là 100 kilowatt mỗi tháng. Quý vị cũng phải cam kết giảm phụ tải ít nhất 15% dựa vào mức nhu cầu tối đa trong 12 tháng trước đó, cũng không thể dưới 100 kilowatt. Nếu quý vị có dịch vụ qua một nhà cung cấp khác (Tiếp Cận Trực Tiếp, Direct Access) hoặc có ghi danh vào chương trình của Người Điều Khiển Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, CAISO), quý vị không hội đủ điều kiện. Việc tham gia có giới hạn và được cung cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước.

Tìm Hiểu Thêm

Khích Lệ Lợi Điểm Mùa Hè (còn gọi là Mức Giá Nguy Cấp Giờ Cao Điểm)

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị dùng gói dịch vụ với mức nhu cầu năng lượng ít nhất 200 kilowatt mỗi tháng, quý vị được ghi danh trực tiếp vào Khích Lệ Lợi Điểm Mùa Hè (Summer Advantage Incentive). Trong 12 tháng đầu cơ sở kinh doanh của quý vị được ghi danh với giá biểu này, chúng tôi có giá đảm bảo—quý vị sẽ không trả hơn số tiền mà quý vị đáng lẽ trả theo giá biểu trước đó. (Các khách hàng kinh doanh với mức nhu cầu mỗi tháng dưới 200 kilowatt có thể chọn ghi danh cho chương trình.) Liên lạc với Ban Hỗ Trợ Đáp Ứng theo Nhu Cầu của chúng tôi tại số 1-866-334-7827.

Xem tờ thông tin SAI của chúng tôi để tìm hiểu thêm: khách hàng với mức nhu cầu hàng tháng là 200kW trở xuống hoặc khách hàng với mức nhu cầu hàng tháng là 200kW trở lên.

Chương Trình Trả Giá theo Công Suất

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị ghi danh vào Gói Dịch Vụ, Tiếp Cận Trực Tiếp hoặc Tập Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng, hoặc là một nơi tập hợp các khách hàng này, quý vị hội đủ điều kiện để tận dụng Chương Trình Trả Giá Theo Công Suất. Quý vị cũng phải sử dụng Internet và hệ thống đồng hồ liên lạc đo theo khoảng thời gian được SCE chấp thuận để ghi lại việc sử dụng của quý vị trong mỗi khoảng thời gian 15 phút.

Tìm Hiểu Thêm

Chương Trình Trả Giá theo Nhu Cầu

Nếu quý vị là khách hàng kinh doanh có hệ thống đo khoảng thời gian đã được chấp thuận, thì quý vị hội đủ điều kiện cho Chương Trình Trả Giá theo Nhu Cầu. Chương Trình Trả Giá Theo Nhu Cầu (Demand Bidding Program, DBP) là một chương trình trả giá quanh năm có những khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn cho việc tự nguyện giảm sử dụng điện khi có kêu gọi DBP.

Nếu quý vị có thể giảm sử dụng điện vào những ngày khi mở chương trình DBP (các giờ từ trưa tới 8:00 giờ tối, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, trừ các ngày lễ), thì Chương Trình Trả Giá theo Nhu Cầu có thể là một cách lấy kinh nghiệm mà không chịu sự rủi ro nào trong việc tham gia vào các chương trình đáp ứng theo nhu cầu tiết kiệm tiền mà không bị phạt.

Xin liên lạc với Quản Lý Tài Khoản của quý vị hoặc Ban Hỗ Trợ DRP tại drp@sce.com hoặc (866) 334-7827.

Tìm Hiểu Thêm

Tùy Chọn Giảm Sử Dụng Có Ràng Buộc

Nếu quý vị có thể giảm phụ tải trên toàn bộ mạch điện của mình lên tới 15% (với độ tăng dần 5% trong thời gian cắt điện luân phiên) quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình miễn cắt điện luân phiên này.

Tìm Hiểu Thêm

 

Web Content Viewer (JSR 286)