Web Content Viewer (JSR 286)

Tập Hợp Chương Trình Trả Giá theo Công Suất (CBP)

Sẵn Sàng Làm Đơn?

Ghi danh qua một Tập Hợp có Thỏa Thuận Chương Trình Trả Giá theo Công Suất với SCE.

Nhiều Hơn Ít Hơn
Danh Sách các Tập Hợp CBP
Công Ty /
Người Liên Lạc
Địa Chỉ Số
Điện Thoại
Số
Fax
Alternative Energy Resources 39899 Balentine Dr.
Suite 235
Newark, CA 94560
(866)
921-9230
(510)
277-9089
Constellation New Energy Two California Plaza
350 South Grand Avenue
Suite 2370
Los Angeles, CA 90071
(714)
878-7102
 
Energy Connect Inc.
 
901 Campisi Way, Suite 260
Campbell, CA 95008
(855)
300-6311
(866)
858-0478
Energy Curtailment
Specialist
4455 Genesee St.
Buffalo, NY 14225
(877)
711-5453
(716)
565-0506
Energy Logic, Inc. 239 Route 28
P.O. Box 204
Dennisport, MA 02639
(508)
398-0533
(508)
394-7001
Negawatt Business Solutions 410 Main Street
Buffalo, NY 14202 3735
(716)
854-2135
(716)
854-2672
IPKeys Power Partners, LLC 444 S. Cedros Ave., Ste 165
Solana Beach, CA 92075
(855)
475-3970

 
Regen Energy Inc 2901 West Coast Hwy, Suite 250
Newport Beach, CA 92663
(949)
258-4415
 
RO-LO CONSTRUCTION CORP DBA ENERGTECH EXPERT 440 E STATE ST
EL CENTRO CA 92243
(818)
324-1780
 
(818)
565-8688
Servidyne Systems,
LLC
1945 The Exchange
Suite 325
Atlanta, GA 30339
(770)
933-4200
(770)
933-4201
Siemens Industry, Inc. 7004 Bee Cave Rd.
Suite 2-200
Austin, TX 78746
(512)
306-9400
 
THG Energy & Tech Solutions, LLC 2448 81st St.
Suite 950
Tulsa, OK 74137
(918)
858-4923
 

 

Để trở thành một Tập Hợp CBP, hãy in, điền, và nộp bản Thỏa Thuận Tập HợpĐơn Xin Tín Dụng. Một khi chúng tôi nhận được đơn xin của quý vị, ban dịch vụ tín dụng của chúng tôi sẽ duyệt xét quá trình tín dụng của quý vị và xác định xem quý vị có đáp ứng các đòi hỏi về tín dụng, hay phải có một khoản ký thác. Nếu quý vị bắt buộc phải nộp một khoản ký thác, quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi dự kiến công suất tối đa và chúng tôi sẽ cho quý vị biết về khoản ký thác thích hợp cần có để tham gia. Số tiền ký thác có thể gia tăng, tùy theo dự kiến công suất tối đa của quý vị; tuy nhiên, cần phải có số tiền ký thác lúc đầu là $5,000 để được liệt kê trên trang mạng của chúng tôi.

Nếu đơn xin của quý vị đã được chấp thuận và chúng tôi đã nhận được khoản ký thác (nếu cần), quý vị sẽ được thông báo và sẽ nhận được thông tin về thông tin truy nhập và mật khẩu vào trang mạng của mình. Ngoài ra, tên của quý vị sẽ xuất hiện trên danh sách các Tập Hợp trên trang mạng của chúng tôi ở trang này. Nếu muốn, quý vị có thể yêu cầu không liệt kê tên của mình trên trang mạng của chúng tôi.

Một khi quý vị là một tập hợp chính thức, quý vị phải điền vào một Mẫu Thêm Hội Viên cho mỗi khách hàng mà quý vị thêm vào tập hợp của quý vị. Mẫu Thêm Hội Viên cũng xác nhận ý định của khách hàng trong việc tiết lộ thông tin của họ cho quý vị (tập hợp). Sau khi các mẫu theo yêu cầu được nộp lên, chúng tôi sẽ hoàn tất tiến trình ghi danh và cho biết khi nào quý vị có thể bắt đầu đưa ra các chỉ định cho Chương Trình Trả Giá theo Công Suất. Cần có Mẫu Rút Tên Hội Viên khi quý vị muốn lấy một khách hàng ra khỏi tập hợp của mình.

Web Content Viewer (JSR 286)