Web Content Viewer (JSR 286)

Ðọc Số Đo khi Đo Tổng Năng Lượng

House with solar panels

Đo Tổng Năng Lượng

Khách hàng có pin mặt trời nên ghi danh vào lựa chọn giá biểu Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng, hay NEM). Chúng tôi sẽ trừ năng lượng quý vị đưa vào lưới điện khi lượng điện tự phát vượt quá nhu cầu sử dụng tại chỗ trong hóa đơn của quý vị, và thậm chí quý vị có thể được cộng thêm tín dụng cho lượng điện dư dùng.

Net Energy Metering Watch Video

 

 

Cách Hoạt Động của NEM

Nói đơn giản, nếu hệ thống năng lượng tái tạo nhỏ của quý vị sản sinh nhiều Kilowatt-giờ năng lượng hơn là mức sử dụng, thì lựa chọn NEM cho phép quý vị nhận tín dụng cho lượng điện thặng dư quý vị xuất trở lại lưới điện. Đó chỉ là một cách nữa để quý vị hưởng lợi từ việc dùng năng lượng tái tạo.

Các Chương Trình NEM

Để hợp lệ cho NEM, hệ thống của quý vị phải được định cỡ hợp với việc dùng điện trước đây và không thể vượt quá 1,000 kilowatt. SCE cung cấp nhiều chương trình NEM:

NEM Tiêu Chuẩn

Đối với khách hàng SCE lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo dùng:

 • Quang Điện Mặt Trời
 • Gió
 • Pin Nhiên Liệu1
 • Khí sinh học
 • Sinh khối
 • Khí Phân Hóa
 • Địa nhiệt
 • Thủy điện lên đến 30 MW2
 • Khí Rác Thải
 • Chuyển Đổi Rác Thải Rắn Đô Thị3
 • Nhiệt Đại Dương
 • Sóng Đại Dương
 • Nhiệt Mặt Trời
 • Dòng Chảy Thủy Triều

NEM Pin Nhiên Liệu

Dành cho khách hàng theo giá biểu Thời Gian Sử Dụng (TOU):

 • Lắp đặt một hệ thống dùng công nghệ mà CPUC đã xác định là sẽ có thể giảm khí thải nhà kính theo phụ khoản (b) của Bộ Luật PU § 2827.10, và
 • Đáp ứng yêu cầu về khí thải để đủ tư cách được tài trợ như nêu trong phụ khoản (c) của Bộ Luật PU Phần 379.6, và
 • Bắt đầu hoạt động vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015.

 

Đo Tổng Năng Lượng Ảo (VNM)

Theo Virtual Net Metering, chủ sở hữu hoặc điều hành của một khu nhà nhiều người thuê chỉ định phần trăm tổng xuất lượng được đo của máy phát, sẽ được phân bổ cho từng tài khoản phục vụ người thuê gọi là ‘Tài Khoản Hưởng Lợi’

NEM với Thiết Bị Lưu Trữ Năng Lượng Cặp Đôi

Đối với một máy phát điện đủ điều kiện NEM có một thiết bị lưu trữ năng lượng được kết nối trực tiếp hoặc tích hợp (ví dụ, một bình điện) phía sau cùng đồng hồ đo doanh số.

Tập Hợp NEM

Một khách hàng phát điện NEM hợp lệ với nhiều đồng hồ đo có thể quyết định tập hợp lượng điện của các đồng hồ đo nằm trên khu nhà nơi Cơ Sở Phát Điện Tái Tạo tọa lạc và trên toàn bộ khu đất liền kề hoặc tiếp giáp với khu đó, với điều kiện các khu đất đó đều được sở hữu độc quyền hoặc cho thuê bởi khách hàng-nhà phát điện đủ tư cách. Theo Tập Hợp NEM, cơ sở phát điện tái tạo phải được định cỡ để không vượt quá phụ tải tại chỗ hàng năm của tất cả các tài khoản tập hợp và phải có tổng công suất phát điện không quá một megawatt (MW).

1 Để đủ tư cách cho NEM tiêu chuẩn, một hệ thống pin nhiên liệu phải được cấp điện hoàn toàn bằng nhiên liệu tái tạo.
2 Một cơ sở phát điện “thủy điện nhỏ” không phải là cơ sở phát điện tái tạo đủ điều kiện nếu nó sẽ có tác động xấu đến lợi ích sử dụng trong hệ thống hoặc gây ra sự thay đổi về lượng hoặc thời gian của dòng lưu thông.
3 “Chuyển đổi rác thải” đủ điều kiện được định nghĩa căn cứ theo Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng Phần 25741(b)(3).

Thông Tin Thêm

Có thắc mắc về đơn NEM của quý vị? Xem phần Hỏi Đáp

Các Tài Liệu NEM & Còn Nhiều Nữa

Bắt Đầu

Các nhà lắp đặt hệ thống thường soạn và nộp đơn NEM thay mặt cho quý vị vì hồ sơ kỹ thuật của hệ thống bắt buộc phải có. Quý vị sẽ cần ký một Thỏa Thuận Liên Kết NEM. Để có danh sách tài liệu cần thiết cho đơn NEM

Các Lớp Học Miễn Phí

SCE cung cấp các Hội Thảo Năng Lượng Mặt Trời Thương Mại và Kết Nối Năng Lượng Mặt Trời MIỄN PHÍ thuộc chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California (CSI).
Để có lịch trình và để ghi danh trước
Để có danh sách các nhà lắp đặt ở khu vực của quý vị

Thông Tin Thêm

Có thắc mắc về đơn NEM của quý vị? Xem phần Hỏi Đáp

Đo & Giá Biểu

Đối với khách hàng NEM, SCE cung cấp một máy đo có thể đo dòng năng lượng theo hai hướng, được gọi là máy đo hai chiều. SCE sẽ lập trình lại (Các máy đo thông minh có thể được lập trình để đo hai chiều) hoặc hoán đổi máy đo miễn phí khi cần trong vòng 30 ngày làm việc hoặc nhận đơn NEM hoàn chỉnh, hoặc xin tín dụng dựa trên sản lượng ước tính khi có bất kỳ chậm trễ nào.

Dữ Liệu Đo Tổng Năng Lượng Tối Đa Thực

Dữ Liệu Đo Tổng Năng Lượng Tối Đa Thực

Luật pháp (Luật Lắp Đặt 327) được thông qua năm 2013 bắt buộc các tập đoàn điện lực lớn phải báo cáo hàng tháng cho CPUC nêu chi tiết tiến trình đáp ứng giới hạn chương trình NEM được thiết lập trong Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng Phần 2827. Thông tin được nộp hàng tháng cho CPUC còn được đăng dưới đây để tham khảo. Giới hạn chương trình NEM hiện được lập là năm phần trăm (5%) của nhu cầu tối đa khách hàng tập hợp của tập đoàn điện lực, và cho SCE không bao giờ được thấp hơn 2,240 MW.

Báo Cáo Giới Hạn Chương Trình AB 327 Đo Tổng Năng Lượng (NEM) hàng tháng1
Dữ liệu được cập nhật từ ngày 30 tháng 9 năm 2014
Tổng Mức Tối Đa MW Sẵn Có 2,240 MW 5% of 44,807 MW
Những Đơn Xin Nhận Được vào tháng 9 năm 20142
(Các Yêu Cầu Mới cho Liên Kết NEM)
#
1,021
MWs
7.5
 
Tổng số đơn xin NEM đang Chờ Xét ngày 30 tháng 9 năm 2014
(Tổng số yêu cầu đang chờ cho liên kết NEM)
#
7,138
MWs
94.4
 
Lắp Đặt NEM Tích Lũy3
(Các Dự Án được chấp thuận cho liên kết NEM)
#
97,478
MWs
836.4
 
Lắp đặt và Đơn NEM đang chờ xét
(MW tích lũy được lắp đặt theo NEM + NEM MW đang Chờ Xét)
#
104,616
MWs
930.9
Số Phần Trăm
2.08%
MW còn lại để Giới Hạn Tối Đa NEM trừ đi
(MW tích lũy được lắp đặt theo NEM + NEM MW đang Chờ Xét)
  MWs
1,309.1
 

LƯU Ý:

1Mục đích của bản báo cáo này là để tuân thủ theo Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng (PU) Phần 2827(c)(4)(C), trong đó hướng dẫn từng tập đoàn điện lực lớn nộp bản báo cáo tháng cho Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California nêu chi tiết hướng tới giới hạn chương trình NEM. Bản báo cáo này bao gồm tất cả các hệ thống đang tìm cách liên kết hoặc được liên kết theo chương trình NEM chiểu theo Bộ Luật PU Phần 2827 (ví dụ, năng lượng mặt trời, gió, pin nhiên liệu dùng nhiên liệu tái tạo, v.v…)

2Bao gồm các phần lắp đặt được chấp thuận cho liên kết NEM từ khi NEM khởi đầu năm 1996 (không bao gồm các hệ thống đã chấm dứt liên kết NEM với tiện ích).

3Includes cumulative installations approved for NEM interconnection since NEM inception in 1996 (does not include systems that terminated NEM interconnection with the utility).

Giá Biểu Phương Án R

Giá Biểu Phương Án R

Công suất tổng Giá Biểu Phương Án R là 150 megawatt (MW). Từ ngày 12 tháng 10 năm 2013, mức tối đa tích lũy 150 Phương Án R được ghi danh đầy đủ và đóng lại. Nghĩa là không có tài khoản dịch vụ mới nào có thể chọn Phương Án R, và bất cứ tài khoản dịch vụ nào trên Phương Án R không thể tăng quy mô hệ thống phát điện lớn hơn mức đã được chấp thuận trước đó. Nếu quy mô hệ thống phát điện được tăng lên, tài khoản sẽ bị gỡ khỏi Phương Án R vì nó sẽ không còn đủ tư cách nữa.

Giá Biểu Phương Án R
Được Chấp Thuận Chuyển Đổi sang Giá Biểu Phương Án R (MW) Megawatts Có Sẵn
150.00 0

Định Mức Năng Lượng Mặt Trời Đặc Biệt TOU-8

Định Mức Năng Lượng Mặt Trời Đặc Biệt TOU-8

 • Được thiết lập cho TOU-8 Phương Án A và bị giới hạn cho khách hàng lắp đặt phát điện mặt trời và những nơi sẽ đủ tư cách cho TOU-8 Phương Án R.
 • Một mức tối đa 50 MW được thiết lập cho các khách hàng khác đủ tư cách cho TOU-8 Phương Án R sẽ được phục vụ theo TOU-8 Phương Án A.
 • Phương án A không có phí nhu cầu liên quan đến thời gian và có một mức phí nhu cầu liên quan hoàn toàn đến cơ sở.

 

Chúng tôi không ban hành các khoản bảo lưu giá biểu TOU-8 Phương Án A trước khi cấp Phép Vận Hành (PTO) cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận được PTO từ SCE, họ có thể nộp đơn cho giá biểu TOU-8 Phương Án A bằng cách nộp mẫu yêu cầu Thay Đổi Giá.

Thông Tin Thêm

Để hợp lệ cho giá biểu TOU-8 Phương Án A (Trợ Cấp Năng Lượng Mặt Trời), tài khoản phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn sau đây:

 • Nhu cầu lớn hơn 500 kW nhưng không quá 4 MW
 • Tài khoản đủ tư cách cho giá TOU-8
 • Tài khoản có lịch sử hoạt động 12 tháng
 • Đối với khách hàng không có 12 tháng dữ liệu nhu cầu, SCE sẽ xác định nhu cầu tối đa hàng năm khi khách hàng có ba tháng dữ liệu nhu cầu
 • Máy phát năng lượng tái tạo đủ điều kiện được lắp đặt với công suất thực 15% hoặc lớn hơn nhu cầu tối đa hàng năm của khách hàng được ghi nhận qua 12 tháng trước
 • Mở rộng/tăng hệ thống phát điện không thể vượt quá ngưỡng 50 MW tích lũy. Tài khoản sẽ bị gỡ khỏi Phương Án A nếu hệ thống phát điện tăng hơn quy mô hệ thống phát điện đã được chấp thuận trước đó sau khi mức 50 MW đã đạt và đóng lại.
 • Không có máy phát điện không tái tạo nào khác tại địa điểm
 • Thư Cho Phép Vận Hành (PTO) được phát hành
 • Đã yêu cầu thay đổi giá. Người làm đơn hợp lệ sẽ được cho 15 ngày lịch từ ngày SCE chấp thuận tư cách của họ để ghi danh giá biểu Phương Án A bằng cách nộp một biểu mẫu Yêu Cầu Thay Đổi Giá

 

Giá Biểu TOU-8 Phương Án A
(Kể Từ 3 tháng 7 năm 2014)
Được Chấp Thuận Chuyển Đổi sang Giá Biểu Phương Án A (MW) Megawatts Có Sẵn
5.36 44.64

 

Web Content Viewer (JSR 286)