Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Khích Lệ Nhờ Tự Phát Điện

Sách Hướng Dẫn và đơn của Chương Trình Khích Lệ Tự Phát Điện (SGIP) Năm 2015 đã được niêm yết. Ban Quản Lý Chương Trình sẽ bắt đầu nhận đơn SGIP 2015 đã điền đầy đủ vào lúc 8 giờ sáng Giờ Miền Tây ngày thứ Hai, 20 tháng Giêng, 2015. Đơn xin của những năm trước sẽ không được chấp nhận.

Quý vị muốn tự phát điện và giảm khí thải của doanh nghiệp? Chương Trình Khích Lệ Tự Phát Điện (SGIP) của SCE có hoàn tiền cho những khách hàng gắn thiết bị tự phát điện mới, hội đủ điều kiện tại cơ sở để bù lại số lượng điện sử dụng.

 

Giới Thiệu về Chương Trình

Soạn cho Doanh Nghiệp

Nếu quý vị muốn tự phát điện để sử dụng, thì Chương Trình Khích Lệ Tự Phát Điện (SGIP) có thể là một chọn lựa tốt cho doanh nghiệp của quý vị. SGIP hoàn tiền cho những khách hàng tư gia, thương mại, công nghiệp, chính quyền và bất vụ lợi nếu họ gắn những loại thiết bị phát điện hội đủ điều kiện được phân phối để sử dụng hoàn toàn hay một phần cho nhu cầu năng lượng của họ.

SGIP có thể giúp quý vị giảm khí thải nhà kiếng đồng thời còn giúp giảm nhu cầu của hệ thống điện, và điều này giúp giảm nhu cầu xây cất những nhà máy phát điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch tốn kém.

Có nhiều mức tiền bồi hoàn tùy theo kỹ thuật quý vị sử dụng và mức điện quý vị tự phát. Trong Sách Hướng Dẫn SGIP (PDF) có hướng dẫn chi tiết về chương trình, và sẽ giải đáp những câu hỏi mà quý vị có thể thắc mắc về thiết bị và tiền bồi hoàn.

Những Kỹ Thuật Điện Hội Đủ Điều Kiện

SGIP hoàn tiền cho phát điện bằng sức gió, pin nhiên liệu, nhiệt từ chất thải, và CHP thông thường. Tiền bồi hoàn cũng được cấp cho việc dự trữ năng lượng cấp cao, dùng riêng hay chung với những kỹ thuật hội đủ điều kiện theo SGIP hoặc năng lượng mặt trời.

  • Chỉ có thiết bị mới hiện có dành cho thương mại và công xưởng là hội đủ điều kiện để được bồi hoàn, thiết bị này tùy thuộc vào loại hệ thống, kích thước, nguồn nhiên liệu và chi phí tự trả.
  • Thiết bị làm lại hoặc đã sửa đổi không hội đủ điều kiện để được hoàn tiền theo chương trình này.
  • Không có tiêu chuẩn tối thiểu về kích thước cho những kỹ thuật hội đủ điều kiện SGIP.
  • Không có giới hạn tối đa về kích thước của hệ thống, mặc dù tiền khích lệ được trả tối đa là 3 MW.
  • Thiết bị phát điện hội đủ điều kiện phải được chứng nhận là hoạt động đồng thời với hệ thống lưới điện (không phải phát điện phòng hờ) và đáp ứng những tiêu chuẩn khác được đặt ra bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC).

Tiền bồi hoàn cho năng lượng mặt trời hiện được điều hành theo chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California của SCE.

 

Mức Tiền Khích Lệ & Giá Biểu

Cách Tính Tiền Bồi Hoàn của Quý Vị

Tình trạng hội đủ điều kiện để được hưởng SGIP dựa vào sự giảm khí thải nhà kiếng. Những kỹ thuật tự phát điện hội đủ điều kiện trong chương trình được chia thành ba mức khích lệ như trong Bảng 1-1.

Bảng 1-1 Mức Khích Lệ Căn Bản cho Kỹ Thuật Hội Đủ Điều Kiện
  Loại Kỹ Thuật Tiền Khích Lệ ($/W)
Phục Hồi Năng Lượng Tái Tạo và Năng Lượng từ Chất Thải Động Cơ Gió $1.07
Phục Hồi Năng Lượng Tái Tạo và Năng Lượng từ Chất Thải Kỹ Thuật Lấy Nhiệt từ Chất Thải để Phát Điện $1.07
Phục Hồi Năng Lượng Tái Tạo và Năng Lượng từ Chất Thải Động Cơ Giảm Áp Suất $1.07
CHP Thông Thường Không Phải Năng Lượng Tái Tạo CHP - Động Cơ Đốt Trong $0.44
CHP Thông Thường Không Phải Năng Lượng Tái Tạo CHP Động Cơ Nhỏ $0.44
CHP Thông Thường Không Phải Năng Lượng Tái Tạo Động Cơ Khí $0.44
Những Kỹ Thuật Đang Phát Triển Dự Trữ Năng Lượng Cấp Cao1 $1.46
Những Kỹ Thuật Đang Phát Triển Biogas2 $1.46
Những Kỹ Thuật Đang Phát Triển Pin Nhiên Liệu - CHP hoặc Chỉ Dùng Điện $1.65

1Dùng riêng hay chung với PV năng lượng mặt trời hoặc bất cứ kỹ thuật SGIP nào khác hội đủ điều kiện.
2Tiền khích lệ cho biogas là khoản thêm vào có thể dùng chung với pin nhiên liệu hay những kỹ thuật CHP thông thường.

Tiền Khích Lệ theo Mức

Đối với những dự án lớn hơn 1 MW đến 3 MW, tiền khích lệ ghi trong bảng trên sẽ giảm dần theo mức dưới đây.

Tiền Khích Lệ theo Mức cho Dự Án lên đến 3 MW
Công Suất Tiền Khích Lệ (Số Phần Trăm so với Mức Căn Bản)
0 - 1 MW 100%
>1 MW - 2 MW 50%
>2 MW - 3 MW 25%

Tiền bồi hoàn được trả cho công suất của hệ thống lên đến 3 MW, kể cả công suất phát điện hiện có đã được nhận tiền khích lệ của SGIP trước đây.

Tài Liệu Nộp Đơn

Bắt Đầu
Đối với hầu hết các doanh nghiệp, nộp đơn xin SGIP gồm có ba bước:

Yêu Cầu Giữ Khoản Tiền Khích Lệ SGIP
Để bắt đầu thủ tục nộp đơn và yêu cầu giữ khoản tiền bồi hoàn SGIP, quý vị cần gởi những đơn và giấy tờ sau đây. Thư yêu cầu giữ khoản tiền khích lệ của quý vị sẽ được duyệt bởi Ban Quản Lý Chương Trình SGIP và quý vị sẽ nhận được Thư Chấp Thuận Có Điều Kiện sau khi tất cả các đơn đã được nhận và chấp thuận.

Xem Sách Hướng Dẫn SGIP để biết những tài liệu khác áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị và loại phát điện.

West LA Basin Local Reliability Area Zip Codes

Attached is zip code list and interactive map of the West Los Angeles Basin Local Reliability Area (LRA) of Southern California Edison’s service territory.

The zip code list may contain zip codes that are fully or partially with in this area.  Please use the interactive map to confirm that your site is within the West LA Basin LRA.

The attached map overlay is used in conjunction with Google Earth.  The applicant must have Google Earth, a free software available at Google.com, uploaded to their computer or device.

The overlay outlines the West LA Basin LRA

The applicant enters a site address to the interactive map.  A plot point of the site address will show if it falls within the West LA Basin LRA.

West LA Basin LRA Zip Code List

 

 

Chứng Minh các Giai Đoạn của Dự Án

Các pháp nhân không phải là cơ quan công cộng có 60 ngày tính từ ngày nhận được Thư Chấp Thuận Có Điều Kiện để đáp ứng tất cả mọi tiêu chuẩn để Chứng Minh các Giai Đoạn của Dự Án (PPM) và để gởi những giấy tờ đã điền đầy đủ sau đây:

Xem Sách Hướng Dẫn SGIP để biết bản liệt kê đầy đủ những tài liệu PPM cần thiết áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị và loại phát điện.

Xin Hưởng Tiền Khích Lệ

Sau khi dự án tự phát điện của quý vị đã hoàn tất, quý vị có thể xin trả tiền bồi hoàn bằng cách dùng Đơn Xin Hưởng Tiền Khích Lệ và những giấy tờ chứng minh.

Xem Sách Hướng Dẫn SGIP để biết bản liệt kê đầy đủ những tài liệu ICF cần thiết áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị và loại phát điện.

Hồ Sơ Lưu Trữ SGIP

Vào xem Hồ Sơ Lưu Trữ SGIP ở đây.

SGIP Contact

If you have Self-Generating Incentive Program questions, please contact us at SGIPGroup@sce.com