Web Content Viewer (JSR 286)

Công Cụ & Tài Nguyên cho Xe Điện

Được Thông Báo & Ðược Hỗ Trợ

Quý vị đã quyết định đưa những chiếc xe điện hoặc trạm sạc điện vào cơ sở kinh doanh của mình. Sẵn sàng tìm hiểu thêm? Các tài liệu và liên kết dưới đây hướng dẫn quý vị đến thông tin khác về các nhà sản xuất và lắp đặt thiết bị sạc điện cho xe, hướng dẫn quý vị đến các chương trình khích lệ năng lượng của chính quyền tiểu bang và liên bang, và cung cấp thông tin cho quý vị về cấu trúc hạ tầng của việc sạc điện cho xe.

Thông Tin Hữu Ích

Dùng các nguồn hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu thêm về việc sạc điện cho xe của nhân viên, khách hàng, người thuê và đoàn xe của quý vị.

SCE: Cộng Tác Cùng Quý Vị Chuẩn Bị cho Xe Điện 
Những Điều Căn Bản về Xe Điện cho Cơ Sở Kinh Doanh của Quý Vị
Sạc Điện cho Xe của Khách Hàng/Khách Đến Thăm các Cơ Sở Kinh Doanh
Đoàn xe: Sạc Xe Điện
Lắp Đặt Thiết Bị Sạc Xe Điện
Giá Biểu Xe Điện, Hoàn Phí và Khích Lệ
Khu Nhà Nhiều Gia Đình: Sạc Xe Điện
Sở Làm: Sạc Xe Điện của Nhân Viên
 

Sơ Lược Hữu Ích

Truy cập GoElectricDrive để biết thêm thông tin về những chiếc xe điện, sạc điện, và khích lệ.

Hoàn Phí & Tiền Khích Lệ

Hãy vào các trang mạng nêu dưới đây để tìm hiểu thêm về các chương trình của chính quyền tiểu bang và liên bang mà quý vị có thể hội đủ điều kiện.

Cơ Sở Dữ Liệu về Khích Lệ Nhiên Liệu Thay Thế của Liên Bang & Tiểu Bang Thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ
Công Cụ Tìm Khích Lệ DriveClean của California
Lái Xe: Nhiên Liệu Thay Thế & Tái Tạo của California & các Cơ Hội Tài Trợ Thuộc Chương Trình Kỹ Thuật Xe

Thiết Bị Sạc

Hãy vào các trang mạng này để tìm các kiểu mẫu Thiết Bị Phục Vụ cho Xe Điện (EVSE) hội đủ điều kiện, các nhà sản xuất và những người bán.

Bộ Phận Theo Dõi Đồ Phụ Tùng Cắm Điện Ở Hoa Kỳ
Phòng Trưng Bày Trạm Sạc Điện GoElectricDrive

Bản Đồ Trạm Sạc Điện

Dùng bản đồ tương tác để tìm các trạm sạc điện công cộng trong vùng của quý vị.
Bản Đồ Trạm Sạc Điện

Các liên kết này sẽ nối kết quý vị với trang mạng của đệ tam nhân. SCE không ủng hộ các trang mạng này hoặc bất cứ các sản phẩm hoặc người bán nào được đề cập trên các trang mạng. SCE không đại diện hoặc đảm bảo sự toàn diện hoặc chính xác của bất cứ thông tin nào được cung cấp trên các trang mạng đó.

Web Content Viewer (JSR 286)