Web Content Viewer (JSR 286)

Hãy Bàn về Doanh Nghiệp

Green computer icon displaying a bar graph on the monitor

Trợ Giúp trong Mạng Điện Toán cho Doanh Nghiệp

Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng những công cụ trong mạng điện toán cho doanh nghiệp, xem xét dữ kiện về mức sử dụng, những chọn lựa về giá biểu, trả hóa đơn và nhiều thứ khác bằng cách ghi danh trong My Account. Chúng tôi cần cập nhật mọi chi tiết liên lạc để biết chắc quý vị nhận được tất cả thông tin mới nhất liên quan đến doanh nghiệp của quý vị. Quý vị cũng có thể tải xuống My SCE app miễn phí để biết ngay thông tin của trương mục thật dễ dàng.

Man with tablet inside a warehouse checking inventory

Biểu Giá cho Doanh Nghiệp của Quý Vị đã Đúng hay Chưa?

Công cụ phân tích của chúng tôi có thể giúp quý vị nhận biết và gợi ý biểu giá Time of Use đúng cho doanh nghiệp của quý vị. Quý vị cũng có thể so sánh chi phí điện theo kế hoạch hàng tháng và hàng năm. Quý vị cũng có thể so sánh chi phí điện theo kế hoạch hàng tháng và hàng năm trong mỗi lựa chọn biểu giá. Quý vị cần đăng nhập vào My Account để sử dụng tính năng này.

Twelve energy saving bulbs in a circular light fixture hanging from ceiling

Trả Lời Bản Thăm Dò Ý Kiến để biết Hướng Dẫn Tiết Kiệm Năng Lượng

Dụng cụ Tư Vấn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp của chúng tôi sẽ có những đề nghị phù hợp cho quý vị và những khoản tiền khích lệ để giúp giảm mức sử dụng năng lượng và giảm chi phí điều hành của quý vị.

Green icon - Dollar sign and graph in a bubble

Nhận Tin Báo Hóa Đơn Hàng Tháng

Đặt ra mục đích chi dùng hàng tháng nhờ ghi danh vào Theo Dõi Ngân Sách. Và nhận tin báo khi lượng sử dụng hoặc số tiền đã quá mức đặt ra.

Contractor icon_Green Hammer

Tìm Nhà Thầu

Chúng tôi đã tổng hợp một Danh Mục Nhà Thầu & Nhà Cung Cấp để giúp quý vị liên lạc với những nơi trợ giúp khi quý vị cần. Từ các hãng bán sỉ cung cấp đèn điện đến các chuyên viên về tủ lạnh và ngay cả các cố vấn viên tổng quát về xây cất, đây là những chuyên viên có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tiền.

Green icon image of a road map showing an interstate and a pushpin

Luôn Luôn Biết Được Tin Tức Bằng App Cúp Điện của Chúng Tôi

Biết những tin tức mới nhất về cúp điện trong vùng của quý vị bằng cách tải xuống Outage app. của chúng tôi. Quý vị sẽ luôn biết được những chuyện gì đang xảy ra cho doanh nghiệp của quý vị.

Cập Nhật Chi Tiết Liên Lạc

Để biết chắc quý vị nhận được tin tức mới nhất về cúp điện, tiền khích lệ và trương mục của quý vị – hãy nhớ cho chúng tôi biết chi tiết liên lạc chính xác của quý vị.

Tắt hoặc Mở Dịch Vụ?

Nhanh chóng mở, tắt hoặc chuyển dịch vụ với vài bước dễ dàng và nhanh chóng. Bất cứ khi nào quý vị muốn chuyển nhà, chúng tôi có những cách rất dễ dàng để hoàn tất việc này.

Trả Hóa Đơn

Chúng tôi đã làm cho việc trả hóa đơn của quý vị trong mạng điện toán nhanh chóng và dễ dàng. Hãy chọn cách quý vị muốn để trả hóa đơn, sau này quý vị không còn cần bận tâm đến chuyện đó nữa.

Thông Báo Tự Động cho Những Lúc Cần Áp Dụng Chương Trình Cung Cầu (DR)

Mỗi khi có DR trong vùng, hãy là người đầu tiên nhận được thông báo tự động gởi thẳng đến điện thoại của mình bằng App Thông Báo Tự Động cho Chương Trình Cung Cầu (DR).

Web Content Viewer (JSR 286)