Web Content Viewer (JSR 286)

Corporate Philanthropy & Employee Giving

Corporate Philanthropy

Our parent company, Edison International, is committed to addressing important issues like education, the environment, public safety & emergency preparedness, and civic engagement. Last year, it gave $20 million to local community programs that make a difference in these areas, and an additional $1.2 million in college scholarships for STEM students.

Most of Edison’s giving is targeted to help meet the needs of diverse ethnic groups, seniors, people with special needs, women, low-income, and gay and lesbian populations – groups that are often underserved.

Sự Cống Hiến của Nhân Viên

Qua chương trình vận động hàng năm của chúng tôi và những nỗ lực khác do nhân viên lãnh đạo, nhân viên của chúng tôi ủng hộ những công việc lợi ích cho thanh thiếu niên, người cao niên, người khuyết tật, và người có lợi tức thấp ở các cộng đồng địa phương. Trong năm 2014, chúng tôi đã quyên được hơn 2.6 triệu Mỹ Kim đóng góp từ thiện để tạo lợi ích cho hàng ngàn tổ chức hợp tác bất vụ lợi.

Sự cống hiến của nhân viên Edison >

Nhân Viên Làm Việc Thiện Nguyện

Sự cống hiến của nhân viên còn bao gồm việc tình nguyện, và năm ngoái nhân viên và hưu trí chúng tôi đã cống hiến 192,000 giờ làm việc để giúp gây dựng và đoàn kết những cộng đồng ở nơi họ sinh sống và làm việc. Công ty chính của chúng tôi, Edison International, tuyên dương sự tận tâm của họ đối với công việc thiện nguyện bằng những sáng kiến như quyên góp cho những cơ quan bất vụ lợi do họ chọn.

Four Priority Giving Areas

Lãnh Vực Cống Hiến: Giáo Dục

Edison International, công ty chính của chúng tôi, yểm trợ cho những chương trình giáo dục chú trọng vào khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật, và toán (STEM) ở bậc trung học cấp hai, cấp ba, và đại học, bao gồm dạy kèm, trau dồi kiến thức, học bổng, và các chương trình vào đại học. Chúng tôi còn yểm trợ cho chương trình giáo dục nghệ thuật ở bậc trung học cấp hai và cấp ba.

Edison Yểm Trợ cho Giáo Dục >
Các ưu tiên tài trợ của chúng tôi >
Những quy định về điều kiện hợp lệ >
Cách nộp đơn >

Lãnh Vực Cống Hiến: Môi Trường

Edison International, công ty chính của chúng tôi, yểm trợ cho những chương trình giáo dục và khuyến khích công chúng tham gia vào việc gìn giữ và bảo tồn môi trường lành mạnh, chú trọng vào những chương trình hướng đến các học sinh trung học cấp hai, cấp ba, sinh viên đại học, và cả người lớn.

Edison Yểm Trợ cho Giáo Dục >
Các ưu tiên tài trợ của chúng tôi >
Những quy định về điều kiện hợp lệ >
Cách nộp đơn >

Giving Area: Public Safety & Preparedness

Edison International, our parent company, supports programs that emphasize emergency preparedness and electrical safety.

Edison’s Support for Public Safety & Preparedness >
Our funding priorities >
Eligibility guidelines >
How to apply >

Giving Area: Civic Engagement

Edison International, our parent company, supports programs for leadership and mentorship development, transitioning veterans into the workplace, and community engagement.

Edison’s Support for Civic Engagement >
Our funding priorities >
Eligibility guidelines >
How to apply >

Cách Nộp Đơn Xin Trợ Cấp hoặc Tài Trợ Cộng Đồng

Edison International tặng cho cộng đồng số tiền trợ cấp lên đến $5,000 cho các tổ chức bất vụ lợi có các chương trình hỗ trợ các ưu tiên tài trợ của chúng tôi. Đơn xin tài trợ được chấp nhận vào tháng Ba và tháng Sáu.

Tặng Máy Điện Toán Miễn Phí cho Các Trường Học & Tổ Chức

Công ty chính của chúng tôi, Edison International, tặng máy điện toán cho các cơ quan bất vụ lợi và trường học.

Hỗ Trợ các Cộng Đồng Đa Dạng

Hơn 85% sự cống hiến của chúng tôi là để yểm trợ cho những chương trình mang đến lợi ích cho các cộng đồng và thành phần chưa được phục vụ đầy đủ.

Web Content Viewer (JSR 286)