Web Content Viewer (JSR 286)

Tặng 20 Triệu Mỹ Kim cho Cộng Đồng

Hơn 125 năm qua, chúng tôi đã giúp xây dựng những cộng đồng vững mạnh trong khắp vùng Southern California và Central California. Sử dụng ngân khoản có được từ những người có cổ phần trong công ty chính, Edison International, chúng tôi đóng góp cho các tổ chức địa phương giúp đáp ứng nhiều nhu cầu cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Tại Edison, sự hiến tặng của chúng tôi được chú trọng vào những vấn đề quan trọng và cấp bách như giáo dục, môi trường, an toàn công cộng & chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp, và sự tham gia của người dân.

Hỗ Trợ các Cộng Đồng Đa Dạng

Cam kết của chúng tôi bao gồm hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ, người thiểu số, và cựu quân nhân khuyết tật làm chủ. Chúng tôi đã chứng minh điều này trong hơn 30 năm, qua nhiều nỗ lực cung cấp của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã chi hơn 9 tỷ Mỹ Kim cho các “doanh nghiệp đa dạng” (DBE) này — và trở thành công ty tiện ích đầu tiên chỉ cung cấp điện đạt mức hơn 1 tỷ Mỹ Kim chi cho DBE hằng năm.

Public Safety and Preparedness

Experts agree: planning ahead for natural disasters can significantly heighten the ability to manage life-threatening situations. We believe education and training on emergency preparedness is an important way to keep our loved ones and communities safe. As the founding partner of the American Red Cross’ PrepareSoCal initiative, we encourage everyone to Get a Kit, Make a Plan, and Be Informed.

Community Choice Aggregation

Interested in providing CCA services?

Cách Nộp Đơn Xin Trợ Cấp hoặc Tài Trợ Cộng Đồng

Edison International tặng cho cộng đồng số tiền trợ cấp lên đến $5,000 cho các tổ chức bất vụ lợi sở hữu các chương trình hỗ trợ các ưu tiên tài trợ của chúng tôi. Đơn xin tài trợ được chấp nhận vào tháng Ba và tháng Sáu.

Trong Cộng Đồng của Quý Vị

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức bất vụ lợi và tôn giáo tại địa phương để tìm đến với những cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trong Diễn Đàn Cộng Đồng của chúng tôi.

Tặng Máy Điện Toán Miễn Phí cho Các Trường Học & Tổ Chức

Công ty chính của chúng tôi, Edison International, tặng máy điện toán cho các cơ quan bất vụ lợi và trường học.

Quảng Cáo trên TV về An Toàn và Chuẩn Bị

Điều quan trọng là phải tránh xa các đường dây điện. Đoạn quảng cáo trên TV dài 30 giây của chúng tôi chia sẻ sự nhắc nhở này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Đại Hàn, và tiếng Hoa.

Web Content Viewer (JSR 286)