Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Mã Bưu Chánh Cảnh Báo

Nhận thông báo PSPS

Có một số cách để quý vị có thể nhận được thông báo PSPS (cắt điện vì an toàn công cộng). Dưới đây là một số lựa chọn để ghi danh nhận thông báo PSPS, bao gồm sử dụng địa chỉ hoặc mã bưu chánh của quý vị:

Thông Báo cho Khách Hàng của SCE

Nếu quý vị có trương mục SCE, hãy ghi danh nhận thông báo cắt điện, bao gồm PSPS, sử dụng địa chỉ của quý vị tại đây. Quý vị cũng có thể quản lý các thông báo và cập nhật tùy chọn nhận thông báo của mình tại đây, bao gồm nhận thông báo qua email, tin nhắn hoặc thư thoại.

Expose as Block
No

SCE Customer Alerts log in page

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Thông Báo qua Mã Bưu Chánh

Sử dụng mã bưu chánh của quý vị để nhận thông báo PSPS trong khu vực của quý vị qua email, tin nhắn hoặc thư thoại. Những thông báo này rất hữu ích khi quý vị muốn được cập nhật thông tin cho mã bưu chánh khác với nơi cư trú chính của quý vị. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ phải chịu phí tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn tùy theo hãng điện thoại của quý vị.

Ghi Danh Ngay

    Thông Báo qua Tin Nhắn
 
Để ghi danh, gửi chữ “ENROLL”
tới [28954] từ điện thoại của quý vị.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  Thông Báo qua Thư Thoại
 
Để ghi danh nhận thông báo qua thư thoại, 
xin gọi số 1-855-549-3800.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  Thông Báo qua Email
 
Để ghi danh nhận thông báo qua email
nhấp vào đây.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Thông Báo qua Nextdoor:

Quý vị cũng có thể ghi danh theo dõi Nextdoor và nhận thông báo cắt điện PSPS.

Hỏi Đáp