Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

PSPS Mã Bưu Chánh Cảnh Báo

Nhận cảnh báo về PSPS theo Mã Bưu Chánh

Ghi danh nhận cảnh báo của SCE về Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) cho một Mã Bưu Chánh.

Tại sao tôi nên ghi danh nhận những cảnh báo này?

 

Những cảnh báo này sẽ thông báo cho quý vị về PSPS có thể xảy ra cho Mã Bưu Chánh được yêu cầu. Những cảnh báo này có thể hữu ích khi quý vị muốn cập nhật thông tin cắt điện của một Mã Bưu Chánh khác với nơi cư trú chính của quý vị.

Ví dụ như, quý vị có thể muốn ghi danh nhận cảnh báo này nếu:

  • Chủ nhà hoặc người quản lý nhà của quý vị là chủ trương mục điện của quý vị.
  • Quý vị là người chăm sóc cho một người cần điện để đáp ứng các nhu cầu y tế, nhưng quý vị không xem được thông tin trương mục SCE của họ.
  • Quý vị hoặc tổ chức của quý vị cung cấp sự chăm sóc hoặc dịch vụ quan trọng, phụ thuộc vào điện.

Mặc dù chúng tôi sẽ gửi thông báo đến tất cả những người ghi danh nhận tin trong vùng có Mã Bưu Chánh bị ảnh hưởng, nhưng thông thường, chỉ có số ít khách hàng sống trong Mã Bưu Chánh đó bị mất điện PSPS. Nếu quý vị muốn nhận thông báo cho tất cả các trường hợp mất điện, bao gồm cảnh báo chi tiết hơn về các PSPS, hãy cập nhật các ưu tiên nhận thông báo của quý vị trong My Account.

 


 

 

Image of text message

Expose as Block
No

Ghi Danh Ngay

Để ghi danh, nhắn chữ “ENROLL” tới [28954] từ điện thoại của quý vị. Lưu ý rằng quý vị sẽ trả phí nhắn tin và dữ liệu theo chương trình điện thoại tiêu chuẩn đang dùng.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

 

Chi Tiết Ghi Danh

 

Khi ghi danh, quý vị xác nhận rằng quý vị hiểu và đồng ý với nội dung sau đây:

  • Quý vị được phép ghi danh số điện thoại mà quý vị cung cấp.
  • Yêu cầu này thay thế các yêu cầu “do not contact” (không liên lạc) trước đây.
  • Quý vị phải ghi danh mỗi sáu tháng và đồng ý nhận tin nhắn cảnh báo PSPS.

Sẽ sớm có thông báo qua email và các cuộc gọi.

Nhận Thông Báo Mất Điện cho Địa Chỉ của Quý Vị

Nếu quý vị có trương mục SCE, quý vị có thể ghi danh nhận thông báo về các trường hợp mất điện có thể chỉ ảnh hưởng cho địa chỉ của quý vị, thay vì toàn bộ Mã Bưu Chánh. Các cảnh báo này gồm có các trường hợp cắt điện để bảo dưỡng và sửa chữa cũng như các PSPS.

Hỏi Đáp