Click here if you were impacted by the October wildfires

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Đôi khi, chi tiết trong chương trình của chúng tôi phải thay đổi để thích hợp với những nhu cầu ngày càng phát triển về năng lượng. Điều này có thể có nghĩa rằng chương trình hiện tại của quý vị không nhận thêm khách hàng ghi danh mới nữa. Nếu quý vị giữ lại chương trình cũ, vào lúc này quý vị vẫn giữ lại giá cũ. Nếu chuyển qua một chương trình giá biểu mới, quý vị sẽ không thể ghi danh lại vào chương trình cũ của mình nữa.

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ Hiện Tại

TOU-D-A

Chương trình giữ lại giá cũ này có thể tốt hơn cho những người sử dụng năng lượng ở mức thấp và mức trung bình (ít hơn 700 kWh/tháng). Chương trình này có giá biểu được bù lại bằng Khoản Tín Dụng Căn Bản mỗi tháng.

TOU-D-B

Chương trình giữ lại giá cũ này có thể tốt hơn cho những người sử dụng nhiều năng lượng (hơn 700 kWh/tháng). Chương trình này có giá biểu thấp hơn cho giờ cao điểm, nhưng có phí căn bản hàng ngày cao hơn so với TOU-D-A và không có tín dụng căn bản.

TOU-D-T 

Chương trình giữ lại giá cũ này kết hợp giữa giá Time-Of-Use và Giá Biểu theo Bậc. Không giống như các chương trình TOU khác, TOU-D-T có hai bậc giá được quyết định bởi định mức căn bản của quý vị.

TOU-EV-1 

This grandfathered rate is for customers who have electric vehicle charging stations with a dedicated meter.

Looking to switch to a different rate plan?

Our Rate Plan Comparison Tool can help you find out if another plan may be a better fit for your lifestyle.

Find Out More >

Grandfathered Rate Plans FAQ

Bookmark
sce-para-top-m