Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Chương Trình Giá Biểu theo Mức

Chương Trình Giá Biểu theo Mức

Trong Chương Trình Giá Biểu theo Mức (Mức D), quý vị bắt đầu mỗi quãng thời gian tính hóa đơn ở giá Bậc 1, là mức giá thấp nhất cho mỗi kilowatt giờ (kWh). Nếu quý vị sử dụng nhiều hơn định mức căn bản quy định cho vùng của quý vị, mức giá sẽ leo lên Bậc 2. Cũng có thể áp dụng Phí Sử Dụng Nhiều Điện bắt buộc của tiểu bang.

Chương trình Giá Biểu theo Mức là chương trình gửi hóa đơn thông thường cũ của chúng tôi và cách tốt nhất để giữ cho chi phí năng lượng thấp là hạn chế tổng năng lượng sử dụng hàng ngày của quý vị.

Để biết hiện tại quý vị đang ở mức nào:

  1. Đăng nhập vào My Account.
  2. Chọn nút “Xem Sử Dụng Mới Đây.”
  3. Chọn “Cách tính toán thế nào?” ở bên dưới tổng “Hóa Đơn Dự Tính Kế Tiếp” của quý vị.
Chương Trình Giá Biểu theo Mức
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Bảng Bậc Năng Lượng Sử Dụng: Bậc 1 (xanh lá) tối đa tới mức căn bản = 21 ¢ mỗi kwh. Bậc 2 101-400% quá mức căn bản = 27 ¢ mỗi kwh. Sử Dụng Nhiều Điện hơn 400% quá mức căn bản = 33 ¢ mỗi kwh.

Chương Trình Giá Biểu theo Mức

Mỗi quãng thời gian gửi hóa đơn bắt đầu ở giá biểu Mức 1, có giá thấp nhất cho mỗi kilowatt giờ (kWh).Giá hiện tại kể từ ngày 06/01/20.

Bảng Bậc Năng Lượng Sử Dụng: Bậc 1 (xanh lá) tối đa tới mức căn bản = 21 ¢ mỗi kwh. Bậc 2 101-400% quá mức căn bản = 27 ¢ mỗi kwh. Sử Dụng Nhiều Điện hơn 400% quá mức căn bản = 33 ¢ mỗi kwh.

Chương Trình Giá Biểu theo Mức

Sau khi quý vị đạt tới Định Mức Căn Bản, giá đi lên Mức 2. Giá hiện tại kể từ ngày 06/01/20.

Bảng Bậc Năng Lượng Sử Dụng: Bậc 1 (xanh lá) tối đa tới mức căn bản = 21 ¢ mỗi kwh. Bậc 2 101-400% quá mức căn bản = 27 ¢ mỗi kwh. Sử Dụng Nhiều Điện hơn 400% quá mức căn bản = 33 ¢ mỗi kwh.

Chương Trình Giá Biểu theo Mức

Sẽ áp dụng mức giá cao nhất nếu quý vị sử dụng vượt quá định mức căn bản của mình hơn 400%.Giá hiện tại kể từ ngày 06/01/20.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Được Giúp Đỡ với Hóa Đơn của Quý Vị

Chúng tôi hiểu rằng trả hóa đơn có thể là việc khó khăn, và chúng tôi muốn giúp. Tìm hiểu thêm về các chương trình giảm giá, cần thêm thời gian bằng cách sắp xếp trả hóa đơn, hoặc nộp đơn xin giúp đỡ một lần thông qua Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng của chúng tôi.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hỏi Đáp về Giá Biểu theo Mức & Định Mức Căn Bản