Phí Sử Dụng Nhiều Điện

Phí Sử Dụng Nhiều Điện

Để khuyến khích bảo toàn năng lượng, tiểu bang yêu cầu thêm Phí Sử Dụng Nhiều Điện vào Giá Biểu Tiêu Chuẩn cho Tư Gia kể từ ngày 1 tháng Giêng, 2017 thành một phần của cấu trúc giá biểu tư gia được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) chấp nhận. Phí này áp dụng cho khách hàng tư gia có mức sử dụng năng lượng hàng tháng cao hơn định mức căn bản của họ quá 400%*, như vậy là cao hơn rất nhiều so với việc sử dụng bình thường cho tư gia.

Bảng Bậc Năng Lượng Sử Dụng: Bậc 1 (xanh lá) tối đa tới mức căn bản = 22 ¢ mỗi kwh. Bậc 2 101-400% quá mức căn bản = 28 ¢ mỗi kwh. Sử Dụng Nhiều Điện hơn 400% quá mức căn bản = 35 ¢ mỗi kwh.

Mỗi gia đình đều được biết mức năng lượng tiêu chuẩn được sử dụng, hoặc mức ấn định số lượng điện tính bằng kWh trong mỗi kỳ – được tính ở mức giá thấp so với giá điện sử dụng trên mức năng lượng căn bản. Điều này cho thấy lượng điện cần thiết để sử dụng cho nhu cầu năng lượng căn bản, như đèn điện, nấu ăn, sưởi ấm và tủ lạnh. Lượng điện này thay đổi tùy theo chỗ ở của quý vị.

*Đối với khách hàng Y Tế Căn Bản có biểu giá Tiêu Chuẩn cho Tư Gia, Phí Sử Dụng Nhiều Điện áp dụng cho khách hàng có lượng sử dụng quá Mức 2 và định mức y tế căn bản. Khách hàng Y Tế Căn Bản được cấp thêm 16.5 kWh mỗi ngày vào mức căn bản theo mùa áp dụng để chạy các dụng cụ hoặc thiết bị trợ sinh cần thiết.

Làm Sao để Tránh Phí Sử Dụng Nhiều Điện

Chúng tôi có các công cụ khác nhau và tài nguyên trên mạng để giúp quý vị quản lý việc sử dụng năng lượng của mình và tránh Phí Sử Dụng Nhiều Điện. Cũng có thể có lựa chọn giá biểu tốt hơn cho quý vị. Tìm hiểu thêm về lựa chọn giá biểu.

Thăm Dò Ý Kiến Về Năng Lượng Gia Đình

Cố Vấn Năng Lượng của chúng tôi có bản thăm dò ý kiến trên mạng để đưa ra những gợi ý tiết kiệm năng lượng riêng cho quý vị. Ngoài ra, tìm ra những gì sử dụng năng lượng nhiều nhất trong nhà quý vị để quý vị có thể tiết kiệm được tối đa. Để bắt đầu, chỉ cần đăng nhập và tìm Cố Vấn Năng Lượng Cho Nhà Ở.

Hỏi Đáp về Phí Sử Dụng Nhiều Điện