Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Electric Vehicles

""

Electric Vehicles Overview

Find answers to your questions about electric vehicle (EV) rebates, charging, and more. 

""

EV Rebates & Incentives

Get money back and find other perks for going electric on the road.

""

Rates & Savings

How will an EV affect your budget? Find savings and explore rate plans.

""

Charging Your EV

Learn about EV charging options, from home installation to public charging.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Popular Links for EV Drivers

Buy or Lease and Get $1000

You could qualify for up to $1000 back when you buy or lease a new or used EV through the Clean Fuel Reward Program. 

Learn more and apply>

SCE Cars App

Find out which EV best suits your lifestyle,and learn how much you can save by making the switch using the new SCE Cars App.

Explore Cars.sce.com >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off