Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Are You Eligible for Free Appliances?

The Energy Savings Assistance program is designed to help you conserve energy and save money. Income-qualified customers may be eligible to receive energy-efficient appliances at no charge or a minimal charge.

 • In some instances, a copayment may be required.
 • If you qualify, we’ll cover the costs—including installation—of new energy-efficient appliances.
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Does Your Household Qualify?

To be eligible for the program, you must meet the qualifications:

 • Be a homeowner or renter who receives electric services through a residential meter
 • Have an active SCE service account
 • Meet the program eligibility requirements, including the installation requirements
 • Meet either of the qualifications listed below

You can easily see if your eligible. There are two ways to qualify:

Option 1: Public Assistance Programs

You can qualify for the ESA Program if you or someone in your home participates in at least one of the eligible public assistance programs listed below.
 • Bureau of Indian Affairs General Assistance
 • CalFresh/SNAP (Food Stamps)
 • CalWorks (TANF)/Tribal TANF
 • Head Start Income Eligible (Tribal Only)
 • LIHEAP
 • Medi-Cal/Medicaid
 • Medi-Cal for Families (Healthy Families A&B)
 • National School Lunch Program (NSLP)
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • WIC
 

You can also qualify if you meet the income guideline qualifications listed in the chart in Option 2.
 

Option 2: Household Income

Maximum Household Income
Effective From June 1, 2020, to May 31, 2021

Number of Persons in Household Total Combined Annual Income
1 - 2 Up to $34,480
3 Up to $43,440
4 Up to $52,400
5 Up to $61,360
6 Up to $70,320
7 Up to $79,280
8 Up to $88,240
Each additional person $8,960
Upper Limit Calculation = 250% of Federal Poverty Guidelines


 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Other Helpful Resources

Để biết thêm thông tin vui lòng gọi đến 1-800-736-4777, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều.

Chương trình do khách hàng tiện ích California tài trợ và do Southern California Edison điều hành dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California.

Related Documents

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off