Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF)

Hỗ Trợ Thêm cho Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Southern California Edison sẽ tăng thêm khoản hỗ trợ trong Energy Assistance Fund (EAF, Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng) cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Số tiền EAF tối đa sẽ tăng lên $200 (từ $100) và $300 (từ $200) cho tất cả các hộ gia đình sử dụng điện.

Các khách hàng đủ điều kiện về lợi tức và gặp khó khăn do phải cách ly kiểm dịch, bị bệnh (bao gồm cả việc chăm sóc người thân), hay đóng cửa doanh nghiệp, đủ điều kiện nhận hỗ trợ EAF.

Tất cả các yêu cầu hội đủ điều kiện thông thường của EAF vẫn giữ nguyên.

Những khách hàng đã nhận hỗ trợ EAF trong năm ngoái không hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ nữa.

Lưu ý: Các quỹ hỗ trợ năng lượng sẵn có cho đến khi hết ngân quỹ. Nguồn ngân quỹ có hạn.

Tìm Hiểu Thêm về Ứng Phó với COVID-19 của Chúng Tôi

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng – Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng là gì?

SCE's Energy Assistance Fund Logo

Vài Xu của Quý Vị Có Thể Giúp cho Một Gia Đình Có Điện

Điện là nhu cầu căn bản. Vì những chi phí ngoài mong đợi, nhiều khách hàng gặp khó khăn về tài chính. Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF) tận tâm cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những người khi họ cần điện nhất.

Hợp tác với United Way của Vùng Los Angeles, chúng tôi đã cung cấp khoản trả hóa đơn một lần lên tới $100 cho gần 250,000 gia đình hội đủ điều kiện tại Nam California kể từ khi EAF thành lập vào năm 1982. Chỉ riêng năm ngoái 15,000 khách hàng SCE đã được giúp đỡ.

Chỉ cần một vài xu có thể tạo nên sự khác biệt.

Expose as Block
No

Cách Thức Quyên Góp – Quyên Góp Khấu Trừ Thuế Ngay Hôm Nay

1. Bằng Hóa Đơn của Quý Vị

Ghi danh vào Chương Trình “Round Up” (Tính Chẵn). Tự động làm tròn hóa đơn hàng tháng của quý vị lên đồng kế tiếp, hoặc quý vị có thể thêm bất kỳ số tiền nào khác mà quý chọn và số tiền chênh lệch sẽ được trao cho EAF. Hoặc quý vị có thể quyên góp một lần bằng bất kỳ khoản tiền nào.

2. Bằng Thẻ Tín Dụng

Quý vị muốn quyên góp trực tiếp? Thông qua United Way, quý vị có thể quyên góp đơn giản và an toàn cho Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng bằng cách sử dụng thẻ tín dụng, với số tiền phù hợp với quý vị.

3. Gửi Chi Phiếu

Chúng tôi hoan nghênh sự quyên góp một lần của quý vị bằng chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền gửi qua bưu điện tới:

Energy Assistance Fund
1515 Walnut Grove Ave., 2nd Floor 
Rosemead, CA 91770.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Để biết thêm thông tin về các cách quyên góp cho EAF, vui lòng liên lạc với EAFAdministration@sce.com