Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  
Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng
Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.   Tim hiểu thêm ở đây.  

September 2012 Rate Change

Changes to SCE Rates

September 2012 Rate Changes

Effective September 1, 2012, the SCE rates listed here will change (decrease) as follows:

On August 1, 2012, pursuant to Decision (D.)82-04-010, SCE filed Advice Letter 180-G to revise SCE’s gas tariffs to reflect a decrease in the Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs). The tariffs also reflect a decrease in the California Alternate Rate for Energy (CARE) Surcharge component of base rates for non-CARE gas customers.

Effective September 1, 2012, pursuant to (D.)82-04-010, the energy component of the gas rate schedule will decrease.

Current and revised GCABFs and CARE Surcharge for Santa Catalina Island are listed below:

Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs) and CARE Surcharge

Note: Overall, the average residential customer’s monthly bill will decrease. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.