Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Regulatory Information - Rate Change

November 2013 Rate Changes

Effective November 22, 2013, this Southern California Edison (SCE) rate factor decreased:

  • The Public Purpose Program Charge (PPPC) charge will decrease on all rates.
  • DWR Energy Credit will decrease for all rates.

Effective November 22, 2013, this SCE rate factor increased:

  • The Nuclear Decommissioning Charge (NDC) will increase on all rates.
  • The New System Generation Charge (NSGC) will increase on all rates.

Effective November 22, 2013, these SCE rate factors:

  • The Distribution charge will increase or decrease on all rates based on tier structure.
  • Conservation Incentive Adjustment (CIA) will increase or decrease based on tier structure for Domestic rates.
  • SCE Gen will increase on TOU-GS-1-B, TOU-GS-1-RTP, TOU-EV-3, TOU-EV-4, TOU-GS-2-RTP, TOU-GS-3-RTP*, TOU-PA-2-A*, TOU-PA-2-B, TOU-PA-2-RTP*, TOU-PA-2-SOP OPT 1&2, TOU-PA-3-A, TOU-PA-3-B, TOU-PA-3-RTP, TOU-PA-3-SOP OPT 1&2, TOU-8-STANDBY-RTP. *SCE Gen will decrease on TOU-GS-3-RTP, TOU-PA-2-A and TOU-PA-2-RTP rates for 2 kV to 50 kV.

The actual impact of these rate factor changes on customers’ bills will vary based on energy usage.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below:

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Lighting customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.