Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

March 2016 Rate Changes

Rate Information - Rate Change

March 2016 Rate Changes

Effective March 1, 2016, pursuant to Decision D.82-04-010, the energy component for the Santa Catalina Island gas rate schedule decreased.

SCE's current and revised Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs) and CARE Surcharge are listed below:

Note: Overall, the average residential customer's monthly bill will decrease. The actual impact on the customer's bill will vary depending on their energy usage.