Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Regulatory Information - Rate Change

July 2014 Rate Changes

Effective July 7, 2014, these Southern California Edison (SCE) rate factor changed:

  • Conservation Incentive Adjustment (CIA) will increase or decrease based on tier structure for Domestic rates.
  • The Public Purpose Program Charge (PPPC) charge will increase for all rates.


The actual impact of these rate factor changes on customers’ bills will vary based on energy usage.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below:

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Lighting customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.