Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - Energy Efficiency Filings

2003

2003 Energy Efficiency Statewide and Local Program Proposals

SCE Energy Efficiency Program Report: Final 4th Quarter 2003

SCE's fourth quarter energy efficiency report, dated May 2004, provides final 2003 results associated with SCE's 2003 statewide and local energy efficiency programs.  The report provides brief program descriptions on SCE's energy efficiency programs as well as 2003 achievements.  View the accompanying budget documents for the fourth quarter report.

SCE Energy Efficiency Program Report: 4th Quarter 2003

The fourth quarter report, dated February 2004 provides preliminary year end results associated with SCE's 2003 statewide and local energy efficiency programs. The report provides brief program descriptions and fourth quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers through the fourth quarter of 2003. A final fourth quarter report will be available in May 2004. The accompanying budget documents (in Excel format) for the 4th Quarter are contained in this "Zip" file.

Efficiency Program Report: 3rd Quarter 2003

The third quarter report, dated November 2003, provides third quarter results associated with SCE's 2003 statewide and local energy efficiency programs.  The report provides brief program descriptions and third quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers through the third quarter of 2003.  The accompanying Excel formatted budget documents for the 3rd Quarter are contained in this this "Zip" file.

SCE Energy Efficiency Program Report: 2nd Quarter 2003

The second quarter report, dated August 2003 provides second quarter results associated with SCE's 2003 statewide and local energy efficiency programs.  The report provides brief program descriptions and second quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers through the second quarter of 2003.  The accompanying Excel formatted budget documents for the 2nd Quarter are contained in this "Zip" file.

SCE Energy Efficiency Program Report: 1st Quarter 2003

The first quarter report, dated May 2003 provides first quarter results associated with SCE's 2003 statewide and local energy efficiency programs.  The report provides brief program descriptions and first quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers during the first quarter of 2003.  The accompanying Excel formatted budget documents for the 1st Quarter are contained in this "Zip" file.

2003 Annual Energy Efficiency Report

This report, dated May 1, 2003, provides year 2002 results of SCE's energy efficiency programs. The report provides program descriptions along with program specific results including energy and demand savings.

2003 Low Income Energy Efficiency Report

The 2003 Low Income Energy Efficiency Report, dated May 2003, provides 2002 program results of SCE's low-income energy efficiency programs. The report provides program descriptions along with energy and demand savings realized for low income customers during 2002.