Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Regulatory Information - Energy Efficiency Filings

2000

SCE's 2001 Annual Energy Efficiency Report: Year 2000 Results 

This report, dated May 1, 2001, provides year 2000 results of SCE's energy efficiency programs. The report provides program descriptions along with program specific results.

Overall, SCE's 2000 energy efficiency results achieved more than 590 million kilowatt-hours of annualized energy savings and 115 megawatts of demand reduction.

SCE's 2000 Energy Efficiency Programs Report: 4th Quarter 2000

This report, dated February 15, 2001, provides preliminary results of SCE's year 2000 energy efficiency program results. The report provides brief program descriptions and preliminary year-end results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers during 2000.

Overall, preliminary results indicate SCE's 2000 energy efficiency programs produced more than 400 million kWh of annualized energy savings and 84 MW of demand reduction. SCE will provide final 2000 program results in its upcoming 2000 Annual Energy Efficiency Report, due May 1, 2001.