Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Regulatory Information - Energy Efficiency Filings

2000

SCE's 2001 Annual Energy Efficiency Report: Year 2000 Results 

This report, dated May 1, 2001, provides year 2000 results of SCE's energy efficiency programs. The report provides program descriptions along with program specific results.

Overall, SCE's 2000 energy efficiency results achieved more than 590 million kilowatt-hours of annualized energy savings and 115 megawatts of demand reduction.

SCE's 2000 Energy Efficiency Programs Report: 4th Quarter 2000

This report, dated February 15, 2001, provides preliminary results of SCE's year 2000 energy efficiency program results. The report provides brief program descriptions and preliminary year-end results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers during 2000.

Overall, preliminary results indicate SCE's 2000 energy efficiency programs produced more than 400 million kWh of annualized energy savings and 84 MW of demand reduction. SCE will provide final 2000 program results in its upcoming 2000 Annual Energy Efficiency Report, due May 1, 2001.